Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Gällivare

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi gör ett jordnära parti som prioriterar ett ansvarsfullt hushållande med medborgarnas skattemedel framför storvulna prestigeprojekt. De flesta av våra politiker är vanligt folk som kan relatera till vanliga människors vardag och har detta för ögonen i sitt beslutsfattande.

Våra viktigaste lokala förslag

Prioritera kärnverksamheterna framför prestigeprojekt.

Samtidigt som Gällivares skolor präglas av lärarbrist, socialförvaltningens kostnader skenar och den kommunala infrastrukturen är i stort behov av reinvesteringar genomförs en rad kostsamma prestigeprojekt som tillåts kosta alldeles för mycket. Vi menar att kommunmedborgarnas gemensamma pengar ska hanteras med större varsamhet.

Kompetensförsörjningen måste tryggas

Inom ett stort antal områden råder det brist på personal. Såväl kommunal som privat. Sjuksköterskor, lärare, tandläkare, hotell- och restaurangpersonal bland annat. Vi menar att Gällivare måste bli bättre på att attrahera och rekrytera nya medarbetare samtidigt som vi bättre tar omhand om de som redan arbetar här. I synnerhet då inom de kommunala verksamheterna.

Bostadsförsörjningen måste säkras

Gällivare kommun har under en längre tid präglats av bostadsbrist vilket drivit upp bostadspriserna till en, sett till kommunens läge, tämligen hög nivå. Många bostäder har försvunnit i och med samhällsomvandlingen. Vi menar att kommunen ska fortsätta arbetet med att ta fram detaljplaner samt verka för att skapa ett brett bostadsbestånd med olika typer av bostäder, både tätort och landsbygd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett maktskifte i Gällivare där MP och V inte längre ingår i det politiska styret. Sverigedemokraterna har idag inget formaliserat samarbete med andra partier i Gällivare utan står fria att stödja bra politik oavsett vem eller vilka som står bakom den.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Malmfältens Väl ställer inte upp i höstens val)

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Gällivare

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna värnar valfrihet och välkomnar olika driftsformer inom skolan så länge detta sker med med kvaliteten i fokus. Vi anser inte att de problem som finns inom skolan primärt är kopplad till driftsformen. (Vi tolkar frågan som att den kommunala skolan alltså tas över av personalen som driver den i egen regi.)

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig I en kommun av Gällivares storlek, geografiska läge och klimat är P-skiva en utmärkt lösning för att reglera parkeringstiderna. Vi anser inte att parkeringar inom kommunen ska vara avgiftsbelagda annat än i parkeringshus och liknande.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I en liten kommun skapas snabbt undanträngningseffekter om kommunen börjar bedriva verksamheter som privata aktörer kan utföra. Samtidigt har det i vissa sammanhang visat sig svårt, eller nästan omöjligt, att få privata aktörer att lägga anbud eller etablera sig på orten varför verksamheten behövt utföras i kommunal regi. Det finns därför inget alldeles självklart svar på denna fråga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Gällivares äldreomsorg lider av omfattande personalbrist och socialförvaltningen med ett stort budgetunderskott. Ett förslag som detta är därför helt orealistiskt under nuvarande förutsättningar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är tveksamma till detta då denna typ av folkomröstningen vanligtvis endast är rådgivande och valresultatet inte alltid respekteras. Dessutom är valdeltagandet ofta lågt och kostnaden för genomförandet hög. Vi skulle mycket hellre se ett större politiskt engagemang hos allmänheten vilket skulle leda till en djupare förståelse för politiken som helhet och hur de kommunala besluten fattas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vårdpersonal ska kunna göra sig förstådd och kunna förstå svenska i tal och skrift. Detta ska vara ett grundläggande krav i vårdyrken där patientens/brukarens behov alltid står i fokus. Dessutom minskar detta risken för felmedicinering, felbehandling och annat som kan äventyra patientsäkerheten.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Friskolor tillämpar vanligtvis någon form av kösystem och här menar vi att man inte kan åberopa något slags förtur för att man är nyanländ. Finns det däremot lediga platser inom friskolan är det vår uppfattning att man inte kan neka att ta emot elever hemmahörandes i kommunen, nyanlända eller inte.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen finansierar hyreslägenheter genom det kommunala fastighetsbolaget TOP bostäder. Nyproduktion är tyvärr dyrt och även om vi sympatiserar med tanken på billiga lägenheter har vi svårt att se att det skulle gå att producera avsevärt billigare lägenheter än vad som görs idag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna värnar valfrihet och välkomnar olika driftsformer inom äldreomsorgen så länge detta sker med med kvaliteten i fokus. Vi anser inte att de problem som finns inom området primärt är kopplat till driftsformen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen bör underlätta, och skapa goda förutsättningar, för de företag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar mfl. som önskar förbättra laddinfrastrukturen men att tillhandahålla publika laddstolpar är inte en kommunal angelägenhet i första hand. Lika lite som att kommunen säljer drivmedel.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Gällivare dras med en omfattande bostadsbrist. Samtidigt är kompetensbristen på flera håll så akut att verksamheter inte fungerar. Vi anser att det under rådande omständigheter är orimligt att placera flyktingar i Gällivare om de inte möter de kompetensbehov som föreligger och snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Samma eller mer än idag. Det viktiga för oss är inte driftsformen utan kvaliteten. Vi menar att den kompetensbrist som råder och de rekryteringsproblem som föreligger sannolikt skulle försvåra för fler huvudmän inom skolan att konkurrera om samma arbetskraft. Ur ett ideologiskt perspektiv har vi dock inget emot fler privata alternativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kultur är viktigt för människors välbefinnande och bör därför ha en given plats i samhället. Vi anser inte att Gällivare kommun spenderar för mycket på kultur men ser heller inte att vi har de ekonomiska förutsättningarna att öka kulturens budgetutrymme.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunalskatten är redan hög i Gällivare. Även om vi önskar att den kunde sänkas ser vi inga förutsättningar för detta inom överskådlig tid. Budgetläget i kommunen är snarare så att vi får vara tacksamma om nuvarande skattesats kan behållas. Vi menar att en höjning av kommunalskatten eventuellt skulle minska kommunens attraktionskraft.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Gällivares val:

 • Bygga fler bostäder
 • Höja lönerna för personal inom vård och omsorg
 • Öka samarbetet med näringslivet för att locka arbetskaft

Så svarar SD: Extra viktig Ökat bostadsbyggande är centralt för att kunna rekrytera ny arbetskraft utifrån. Gällivare är en gruvort med högt löneläge. Ska kommunen kunna konkurrera om arbetskraften måste vi kunna erbjuda högre löner och bättre villkor. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Gällivare. Såväl inom kommunal sektor som privat. Gemensamma krafttag behöver därför tas!