Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som har god samhällsinsyn och har under mer än 10 år varnat övriga politiska partier för samhällsutvecklingen och kommande problematik på många områden och tyvärr fått rätt!

Våra viktigaste lokala förslag

Ordning och reda i skolan.

Skolmiljön måste bli bättre för att minska sjukfrånvaron hos både lärare och elever samt öka trivseln. Det är inte acceptabelt att barn redan i lågstadiet drabbas av stressrelaterade åkommor som magkatarr o dylikt. Minska storleken på klasserna och värna byskolorna. Ge ökat stöd till elever som behöver stöd och detta skall inte ske på övriga elevers bekostnad.

Service-Effektivisering, inget kontroll samhälle

Förändra det kommunala arbetssättet så att kommunen arbetar närmare medborgarna genom att arbeta i dialogform och fokusera mindre på kontroll samhället. Då vi tror att många kommunala frågor kan lösas på ett smidigt sätt genom att kommunens tjänstemän blir mer rådgivande i stället för tillsyningsmän. Öka tillgängligheten till kommunens tjänstemän.

Trygghet och säkerhet

Medborgarna skall alltid kunna känna sig trygga i samhället. Samhällsfunktioner som Polis, Ambulans, Räddningstjänst skall vara snabbt tillgängliga i hela kommunen. Uppbyggnad av Civilförsvaret igen. Detta innefattar också trygga skolvägar, cykelbanor, etc. Väl upplysta gång och cykelvägar samt motionsspår.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Rikspolitiken är väl anpassad till kommunalpolitiken, så svårt att hitta någon fråga så här på rak arm där riks och kommunal politiken kommer i konflikt med varandra! Men det lär säkert uppstå situationer där riks och kommunpolitiken kommer i konflikt med varandra, konstigt vore väl annars!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill naturligtvis vara med och styra, för att på så sätt hjälpa till att få Sverige på rätt köl igen! Vi kan tänka oss att samarbeta med samtliga riksdagspartier, för Sveriges framtid är viktig för oss och då krävs samarbete för att få till optimala lösningar!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Faktiskt inte! Sveriges framtid är viktigare än parti ideologiska principer!

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Övervakningskameror har en avskräckande effekt mot kriminella samt att det underlättar polisens arbete att lagföra gärningsmän.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi lever i ett samhälle som ständigt strävar efter utveckling och där ingår FN:s hållbarhetsmål.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det blir lätt en felaktig konkurrens när skattefinansierade bolag konkurrerar med privata aktörer! Skattemedel skall aldrig användas för att konkurrera med enskilda företagare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är upp till varje enskild individ att bestämma om man skall äta kött eller ej! Att styra vad folk skall äta eller ej är rena diktaturfasoner och passar inte in i ett demokratiskt samhälle!

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kan ju vara ett sätt att höja lönerna för personalen samtidigt som det kanske minskar risken för belastningsskador. Problemet är nog att finansiera förslaget, samtidigt som det kräver att mer personal anställs i en sektor där det redan råder personalbrist.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Medborgare inflyttande är bra, men inte genom kostnadskrävande folkomröstningar. Förtroendevalda politiker skall styra kommunen och ta till vara medborgarnas intressen, folkomröstningar påvisar bara att politikerna inte lever upp till medborgarnas krav och förväntningar!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: kommunikation är viktigt och det är inte rimligt att folk som arbetar med gamla och sjuka inte kan kommunicera med vårdtagarna på ett betryggande sätt. Gamla människor har oftast nedsatt hörsel och då dessutom försöka kommunicera med någon som pratar ett språk man inte förstår är ingen bra kombination.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigt med instegsboenden för ungdomar! För att på så sätt stimulera att unga människor har möjlighet att bo kvar i kommunen och säkra tillväxten av permanent boende i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Klart att de skall göra det, men de skall också kontrolleras så att de lever upp till de krav som ställs. Det är däremot inte rimligt att kommunen skall tvingas ta ansvaret när den privata aktören av olika anledningar inte vill bedriva verksamheten längre. Konkurrens på lika villkor! Bra med valfrihet för medborgarna!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Anser inte att det är en kommunal fråga att tillhandahålla ladd stolpar för elbilar, kommunen driver ju inte bensinmackar så varför skall de ansvara för ladd stolpar! Anser att frågan är för energibolag och andra aktörer!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen skall ta emot flyktingar efter förmågan att kunna ta hand om dem och integrera dem i samhället! Det är ingen som tjänar på att kommunen tar emot ett stort antal flyktingar som man sedan inte kan ta hand om, då det leder till utanförskap och sociala samt ekonomiska problem. Båstad kommun har begränsat med arbetstillfällen och detta innebär begränsade möjligheter att integrera flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Valfrihet är viktigt, då kan privata skolor vara ett komplement till kommunala skolor! Däremot viktigt med krav på privata aktörer så de lever upp till samma krav som kommunala skolor. Konkurrens på lika villkor!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Viktigt att bevara kulturen! Kulturen formar människor och bidrar till ett bättre samhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunalskatten skall vara väl balanserad med kommunens utgifter, samtidigt som kommunen skall styras på ett kostnadseffektivt sätt med medborgarnas bästa som mål. Därför skall politikerna alltid sträva efter att hålla kommunalskatten så låg som möjligt utan att ge avkall på den kommunala samhällsservicen. Kostnadseffektivitet!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Båstads val:

 • Minska storleken på klasserna i kommunens skolor
 • Ta bort hemtjänstens minutstyrda scheman
 • Öppna en lokal i centrum med aktiviteter för äldre