Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna tror på ett samhälle och en kommun där medborgarna känner gemenskap, har grundläggande gemensamma värderingar och förenas av ett gemensamt språk och gemensamma sociala koder. Vi för en bred politik inom alla områden som är viktiga för kommuninvånarena. Vi ser alltid till bästa lösning för medborgarna, vare sig den i ett aktuellt fall innebär kommunalt eller privat regi.

Våra viktigaste lokala förslag

Ungas psykiska hälsa

Vi vill fortsätta driva frågan om ungas psykiska hälsa, eftersom det är den kanske allra viktigaste framtidsfrågan. Inom det kommunpolitiska området så är det främst skolan som har en viktig roll i detta.

Dämpa befolkningstillväxten och värna jordbruksmarken

Vår kommuns befolkning ökar kraftigt, med som följd ökad belastning på infrastruktur, jordbruksmark och miljö. För att långsiktigt kunna värna kommunens och främst tätorten Ängelholms karaktär, så är vår vision både att befolkningsökningen behöver plana ut och att vi hushåller så effektivt som möjligt med den mark vi har.

Ökad integration/assimilering

Vi vill vidta flera olika åtgärder för att gynna invandrares anpassning i vår kommun. Vi vill minska hemspråksundervisning, öka kraven på att vårdpersonal ska kunna svenska, använda introduktionsklasser för barn med dåliga kunskaper i svenska, m.m

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi driver förstås lokala frågor som är aktuella endast i vår kommun, men vi driver ingenting som går på kant med Sverigedemokraternas politik på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna är beredda att ta ansvar och medverkar gärna i styret av Ängelholms kommun. Vi ser främst samarbetsmöjligheter med M och KD eftersom deras politik har störst likheter med vår egen, men utesluter inte på förhand eller kategoriskt samarbete med något parti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Klimatsmart för oss är t.ex energisnålhet och återanvändande av resurser. Så länge det klimatsmarta går hand i hand med effektivitet och resurshushållning, så är det positivt för kommunen. Frågan känns dock lite öppen för oss, eftersom vi inte ser att det finns någon exakt definition av "Klimatsmart".

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Människor tar plats och resurser, varför en hög folkökning ofrånkomligen ger en ökad belastning av ändringa resurser, inklusive jordbruks- och naturmark. Vi sverigedemokrater vill ta bort målet om att Ängelholms kommuns befolkning skall öka med 1% om året, och istället se en strategi för hur befolkningsökningen på sikt kan plana ut.

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns redan flera privata alternativ inom kommunens äldreomsorg. Det är bra och vi är inte på något sätt emot det, men ser heller inget egensyfte med att antalet privata alternativ skulle öka ytterligare.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig En av Sverigedemokraternas valfrågor är att skydda åkermarken. Vi har under denna mandatperiod stoppat en utbyggnad av ett större e-handelslager i Varalöv, vilket räddade ett stort område odlingsbar mark. Frågan hänger nära ihop med den tidigare frågan om befolkningsutvecklingen. Ökar befolkningen så kommer åkermarken ofrånkomligen att minska.

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta har redan retts ut, utan att visa på några gångbara alternativ. Ytterligare skattemedel skall därför inte läggas på sådan utredning. Däremot kan framöver utredningar om ytterligare utbyggnad av kommunens vägnät behöva göras, som t.ex en bro över Varvsvägen och en trafikled längs järnvägens västra sida som förbinder Kulltorp med Pomona.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: De kommunala bolag vi har i Ängelholms kommun idag fyller alla viktiga syften för kommunen, även om de i någon mån skulle kunna uppfattas som konkurrenter med privat näringsliv, kanske då främst på bostadsmarknaden. Sverigedemokraterna ser inga skäl att avveckla något av de nuvarande kommunala bolagen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta motsätter vi oss från Sverigedemokraterna sida. Ängelholms skolor erbjuder redan en allsidig kost till eleverna, med riktigt utbud av icke-köttprodukter.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Förslaget är orealistiskt. 6 timmars arbetsdag med 5 veckors semester motsvarar samma årsarbetstid som 8 timmars arbetsdag och 17 veckors semester. Det finns bättre och effektivare sätt att verka för goda arbetsförhållanden och god arbetsmiljö för personalen inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Äldre har ofta försämrade sinnen som t.ex hörsel och kan uppleva sådan funktionsnedsättning som ännu större om de har problem kommunicera med personalen. För att öka möjligheterna till god kommunikation så måste personal inom hemtjänst och äldreomsorg som arbetar med äldre därför tala och skriva bra svenska och ha ett bra språkligt uttal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är lite oklart vad ni menar med att finansiera . Sverigedemokraterna är positiva till att de byggs fler lägenheter, och att en lämplig andel av dem har lägre hyra t.ex genom att de har enklare utformning eller att boendeytan är reducerad. Att kommunen skulle subventionera boende med skattemedel ser vi dock inte som någon bra idé, och utanför det kommunala uppdraget.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ängelholms kommun bör ta emot ett rimligt antal flyktingar inom EUs massflyktsdirektiv, d.v.s. flyktingar från Ukraina. Däremot motsätter vi oss att Ängelholms kommun tar emot asylsökande, kvotflyktingar och dylikt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna ser gärna en bra balans mellan privata och kommunala aktörer inom skolan. I dagsläget finns få privata aktörer i Ängelholms kommun och vi välkomnar att andelen privata aktörer ökar, förutsatt att det handlar om seriösa aktörer som inte verkar på konfessionellt religiös grund. Det finns en bra chans för det i samband med att flera nya skolor nu är på gång att byggas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna har inga större synpunkter på de belopp som läggs på kulturen inom Ängelholms kommun idag, men vi tycker det är viktigt att beloppen används effektivt för sitt syfte och följs upp. T.ex har vi länge efterlyst information om var de årliga kommunala konstinköpen tar vägen över tid.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunalskatten i Ängelholms kommun har höjts med 1,25 kr per intjänad hundralapp under de senaste 10 åren, vilket för vår kommun upp i topp över skattehöjande kommuner i Sverige. Vår kommun har goda förutsättningar att vara en lågskattekommun och vi bör sträva efter att bli det igen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Ängelholms val:

 • Fortsätta arbeta för ett centrum för högre utbildningar – Campus Ängelholm
 • Öka resurserna till elevhälsan