Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Alvesta

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att alla ska känna gemenskap och tillit till varandra i hela Alvesta kommun. Känna stolthet över vår kultur och vilja vara en del av och bidra till vårt samhälle. Man gör sin plikt innan man kräver sin rätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet för alla

Trygghet är viktigt för att man som individ ska känna sig fri, man ska inte behöva känna rädsla för att utsättas för brott i tätort eller på landsbygd. I skola/barnomsorg ska såväl barn/elever som personal känna sig trygga. I vården innebär det en trygghet att känna sin personal, kunna förstå och göra sig förstådd. Personal måste ha tid att utföra sina arbetsuppgifter utan stress.

Möta behov i skola/barnomsorg

Barn och ungdomar har individuella behov, många klarar inte målen. Kommunens verksamheter ska anpassas efter olika behov, t.ex. gruppstorlek och stödbehov. Gällande barnomsorg finns ett varierat behov då många har oregelbundna arbetstider. Kommunen ska sträva efter att tillgodose detta. Droger i skolmiljö ska aktivt motverkas. Respekt för varandras åsikter och demokratifrågor är av största vikt.

En sund ekonomi

Kommunen hanterar medborgarnas pengar, detta ska göras varsamt. Goda villkor för företagande och entreprenörskap skapar arbete, vilket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Taxor och avgifter ska vara välgrundade och rättvisa. Kommunen ska prioritera kärnverksamheter innan andra ekonomiska åtagande görs.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser flera samarbetspartners då många andra partier anammat mycket av vår politik under senaste tiden, inte minst på riksplanet. Främst är det nuvarande opposition vi vill se i styret i någon form.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte i nuläget

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Beroende på om det är privat eller kommunalt ägd mark behöver ett sådant ställningstagande diskuteras djupare

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bra att kunna välja själv men alla företag ska arbeta under samma premisser

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ingen kommentar

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ingen kommentar

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vegetarisk rätt och kötträtt ska erbjudas varje dag. Här ska även aspekter på lantbruksnäringen och kulturmiljöer vägas in.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Privat näringsliv ska prioriteras

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En förändrad arbetsordning torde ge lika god effekt till en lägre kostnad.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigt att alla förstår och kan göra sig förstådda, både personal och brukare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Görs redan idag genom hyresbidrag till den som är i behov av detta.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta ligger utanför kommunens ansvarsområde, bör drivas av andra aktörer på marknaden. I princip är vi för fler laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Inhumant att ta emot fler än man kan integrera, både gentemot flyktingar och övriga medborgare

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ingen kommentar

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi prioriterar kärnverksamheten. Satsningar på kulturen ska ska bidra till en känsla av sammanhållning i Sverige.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: När ekonomin så tillåter ser vi gärna en varsam sänkning av skattesatsen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Alvestas val:

 • Anställa fler i den kommunala äldreomsorgen
 • Behålla samtliga fem kommunala äldreboenden
 • Bygga en ny skola på Spåningslandaområdet