Val 2022 Valkompass
STRP

Strängnäspartiet Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti med kommunens bästa för ögonen. Vi är inte höger eller vänster, vi arbetar med sakfrågor. Valet 2022 i vår kommunen handlar om att få fart på lokalpolitiken, bryta upp låsningarna i kommunhuset och få in nya krafter som förmår att utveckla kommunens viktigaste uppdrag - omsorgen och skolan. För att säkerställa att det också sker, ska vi börja arbeta med e-demokrati.

Våra viktigaste lokala förslag

Förbättring av den kommunala grundskolan

Nuvarande koalition, med moderater och socialdemokrater, har låtit skolan försämras kraftigt. Forskningen är entydig, få saker slår undan fötterna för en ung människa så mycket som ej godkända betyg i nian. För att få ordning på skolan och göra Strängnäs kommun till den framstående skolkommun den en gång var, vill vi engagera nationell sakkunskap och skapa en ”kriskommission” med bred kompetens.

Förbättra den kommunala omsorgen

Vi vill bevara valfriheten i omsorgen. Våra äldreboenden lider av mångårig underbemanning – därför har vi höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning. Vi vill vända på "pyramiden", utgå från brukarna och personalen ”på golvet”. Byta gammal verksamhetskultur mot modern. Politiken står för visionerna, medan de som gör jobbet, tillsammans med sakkunskap, formar det dagliga arbetet.

Modernisera den kommunala förvaltningen

Brister i kommunens kärna – omsorgen och skolan – pekar på fel i förvaltningen. Upplever t.ex. chefer, anställda och invånare att de saknar inflytande, är okunniga om bl.a. ekonomin, kan människor inte ta ansvar. Välfärd av hög kvalité, behöver stor, inre som yttre, öppenhet. Vi vill vända på ”pyramiden”, vara en blåslampa i baken på politiken och med stöd av e-demokrati modernisera förvaltningen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti! Vi har ingen "ryggsäck" med nationella frågor som binder oss. Vi finns endast till för att göra kommunen så bra som möjligt för våra invånare.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en handlingskraftig samlingsregering i kommunen, som har kraften att ta tag i nödvändiga strukturförändringar. Det handlar framförallt om den kommunala grundskolan, omsorgen och en modernisering av kommunal förvaltning. Att förvaltningen har brister märks på att kommunens kärnuppdrag inte fungerar som de ska; omsorgen och skolan.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Strängnäspartiet Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig Valfriheten i hemtjänsten har genom konkurrens även förbättrat den kommunala hemtjänsten. De privata utförarna har lika eller bättre kvalité än de kommunala – och kostar i storleksordning 30 % mindre. Konstigt om människor som arbetat hela sitt liv, inte ska få bestämma vilka som ska hjälpa dem på äldre dar. Forskning visar t o m att levnadslängden ökar med privata utförare.

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig En fråga om anständighet. Kräver stora investeringar, men efter ett helt arbetsliv bör naturligtvis äldre, som så önskar, kunna beredas plats på ett äldreboende. Strängnäs kommun är högt belånad och har svårt att finansiera sådan satsningar. Dessa frågor bör likafullt prioriteras. Här är även privata företag och investeringar en lösning.

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig Strängnäspartiet vill att befintliga cykelbanor ska knytas ihop. Forskning visar att "sammanhängande" cykelvägar, gör att människor oftare tar cykeln. Angeläget, både för miljön och för folkhälsan - vi behöver röra oss mer.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig Offentlig sektor saknar ekonomi för en sådan reform, kommunal ekonomi skulle ställas på huvudet. Bättre att ge anställda, inom äldreomsorgen, betydligt mer inflytande i hur verksamheten utformas och organiseras. Kan vi utifrån deras personliga erfarenheter och kunskaper utveckla verksamheten, kommer även arbetsmiljön förbättras betydligt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig Galet att offentlig sektor, med skattemedel, ska konkurrera med redan etablerade och fungerande företag. Speciellt som erfarenheterna säger att kommunala företag är ofta dyrare, har sämre kundfokus och kvalité, än motsvarande privata. Riktigt illa blir det när kommuner, med skattemedel, stöttar bolag för att deras högre kostnader inte ska värka igenom mot konsument/kund.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig Strängnäspartiet vill se fler folkomröstningar. Vi ser gärna att de genomförs under konceptet "e-demokrati". D v s omröstningar över nätet, vilka går lätta att genomföra till låga kostnader. T.ex. kan invånare i kommunen logga in på en sådan sajt med bank-ID, och där svara på frågor eller lägga förslag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Friskolor har naturligtvis samma skyldigheter som andra skolor. Men ofta har de inte samma kapacitet som kommunala skolor. Att friskolor "väljer" elever är en vanlig missuppfattning i debatten. Snarare handlar det om att engagerade föräldrar väljer friskolor. T.ex. föräldrar till barn i kommunala skolor som har problem. Nyanlända har av förklarliga skäl inte samma möjlighet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Kommunala hyreslägenheter behövs alltid - av en mängd olika skäl. Men med hänsyn till hur moder ekonomi utvecklas, och den s k "bostadskarriären", bör inte det offentlig bidra till att unga stannar i hyreslägenheter. När vi dessutom ser stigande inflationssiffror, är det ekonomiskt betydligt bättre för människor att äga sitt boende. För invånarnas egen skull, borde enskild ägande uppmuntras.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Rimligt, då antalet tillgängliga bostäder i en kommun bestämmer hur många flyktingar man kan ta emot. Sen är det naturligtvis en fråga om kommunen, över tid, ska bygga eget flyktingboende. Här bör ett nationellt perspektiv vara vägledande. Där det redan finns boende, borde sådana möjligheter utnyttjas först.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar STRP: Extra viktig Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi, ser vi helst att andra aktörer löser tillgången på laddstolpar. Vad kommunen kan göra är att underlätta för tillståndsgivning och eventuella plan/byggärenden i sammanhanget.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar STRP: Extra viktig Strängnäspartiet anser att frågan är felställd. Fokus borde vara elevernas bästa, inte politik. Hur eleverna mår och lär sig, är det centrala och skulle i den bästa av världar fylla skoldebatten. Skolan är också ett mycket viktigt allmänintresse. Vetenskap borde styra vårt handlande. I andra sammanhang ser vi till resultatet, t.ex. inom medicin, varför kan inte det också gälla skolan?

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar STRP: Extra viktig 2 - 3 % av den kommunala budgeten. Kultur är mkt viktigt. Bl.a. för att det s.k. "samhällskontraktet" ska leva. Kontakt med konst, musik, teater, m m, gör det lättare för unga människor att orientera sig i värderingsfrågor, moral och etik.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar STRP: Extra viktig Rent ekonomiskt ser Strängnäspartiet lägre skatt som naturligt, då kommun är utan egentliga problem. Ett mörkt moln finns dock på himlen - kommunens höga skuldsättningen. Den tvingade t.ex. fram en försäljning av vårt fjärrvärmeverk. På flera års sikt är en sänkning av skatten på flera kronor inte en omöjlighet. Att en välmående kommunen får Robin Hood skatt från andra kommuner - är "skämmigt".

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Strängnäspartiet Strängnäss val:

 • Lägga mer resurser på elever i behov av stöd
 • Utöka skolstödsteamet som hjälper vårdnadshavare
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Strängnäspartiet Strängnäss val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser