Val 2022 Valkompass
SAFE

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

SAFE arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Välfärdsverksamhet som finansieras av skattemedel ska bedrivas i offentlig regi. Vi vill sänka omsorgsavgifterna inom omsorgen, avveckla delade turer och öka personaltätheten. Mer resurser till kolans direkta undervisning, minska barngruppernas storlek i förskola, införa fria pedagogiska måltider.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre villkor inom vård och omsorg

Öka bemanningen inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Avveckla delade turer, inför sammanhållen arbetstid. Slopa minutstyrning, inför ramtider i scheman. Sänkt avgift för måltidsabonnemang till 3 600 kr/månad. Sänkt tröskel för äldres rätt till insatsen särskilt boende. Avveckla den nya orättvisa hyresmodellen i särskilt boende. Subventionerad lunch för pensionärer till 72 kr. Vid köp av 10 al

Förstärkta resurser till barn och elever

Kommunala riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Ökat stöd till elever med behov av särskilt stöd samt språkutveckling i grundskolan. Paviljonger för att starta förskola och fritidshem i Grimstorp. Fritidsverksamheten återupptas i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd. Ekonomiskt stöd till Emåns Ekomuseum för naturskola.

Satsning på kultur och fritid

En ny simhall ägd och förvaltad av kommunen samt helt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ökat föreningsbidrag med 500 tkr samt stöd till att starta idrottsskola för lågstadiet. Fritidsgård i Nässjö, Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck. Fysiska bibliotekens bokbestånd ersätts ej av digitala tjänster.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

SAFE är ett lokalt parti som enbart finns i Nässjö kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I riksdagen, Region Jönköpings län samt Nässjö kommun vill SAFE ha ett politiskt styre som försvarar och utvecklar ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle. Miljöfrågor ska drivas med kraft och kollektivtrafiken byggas ut nationellt, regionalt och lokalt - dock inte höghastighetsbanor. En nationell bostadspolitik som bättre jämställer ägt och hyrt boende.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Extra viktig Det ger kommuninvånare visst inflytande över närsamhället under pågående mandatperiod.

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Det kan ha en viss avskräckande effekt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Extra viktig Att kunna tillhandahålla boende och andra tjänster som är viktiga för välfärden är en naturlig del av en kommuns angelägenheter för att tillgodose invånarnas behov.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Det kan vara eftersträvansvärt för klimatet men inte obligatoriskt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Extra viktig Det kan bidra till mindre arbetsskador, sammanhållen arbetstid och höja statusen för omsorgsyrken så att fler väljer äldreomsorgsutbildningar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Extra viktig Kommunala folkomröstningar kan vara ett komplement till medborgardialoger i strategiskt viktiga frågor för invånarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Grunden för fungerande hemtjänst/äldreomsorg är att vårdtagaren kan förstå och göra sig förstådd. En nyanställd som inte klarar språktest ska erbjudas ändamålsenlig språkutveckling.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Extra viktig Att bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik och finansiera fler billiga hyresrätter ska vara en nationell/statlig angelägenhet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Extra viktig Skattemedel ska inte finansiera privata företag som bedriver hemtjänst/äldreomsorg. Dessa välfärdsområden ska dessutom vara demokratiskt styrda.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Kommunen ska ansvara för tillgång till laddstolpar i första hand för personals behov och tjänstebilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SAFE: Att ta emot färre flyktingar är inget självändamål. Flyktingmottagning ska främst styras av nationell fördelning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SAFE: Extra viktig I Nässjö kommun finns idag inga privata skolor och så vill SAFE att det ska förbli.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SAFE: Kultur bidrar till bättre livskvalitet och ökad trivsel.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SAFE: Extra viktig SAFE skulle gärna sänka kommunalskatten några kronor och istället föredra en ökad nationell/statlig finansiering av lagstyrd välfärd, t.ex. skola, förskola och äldre- och funktionshinderomsorg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Avskaffa äldreomsorgens minutstyrda scheman
 • Bygga en ny simhall i kommunen

Så svarar SAFE: Extra viktig 1. Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen. 2. Avskaffa äldreomsorgens minutstyrda scheman. 3. Bygga en ny simhall i kommunen. Viktigt är också att sänka priset för måltidsabonnemang i omsorgen samt ökat stöd till elever med behov av särskilt stöd i skolan.