Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vansbro

Våra viktigaste lokala förslag

Bostadsbyggande

Vansbro kommun behöver bygga fler bostäder, främst hyresrätter. Idag saknas planlagda områden för detta samt ett ordentligt bostadspolitiskt handlingsprogram som tydligt beskriver nu- och närmaste framtidens behov. Det måste åtgärdas skyndsamt!

En attraktiv kommun

Vansbro kommun saknar en politisk långsiktig vision vart vi vill och därmed målinriktning hur vi ska nå utveckling för kommunens verksamheter och alla kommundelar. Här vill vi med bred dialog i samklang med medborgare, närings- och föreningsliv sätta detta i främsta rummet för att skapa dynamik och framtidstro.

Skola, utbildning och bildning.

Skapa en stark grund-, gymnasie- och vuxenutbildning och förbättra attityder till dessa genom bildning och dialog med våra medborgare. Genom stärkande av demokratin och dess grundläggande rättigheter såväl som skyldigheter och möjligheter ge våra medborgare verktyg att självständigt och gemensamt vidmakthålla ett fritt samhälle och därmed förbereda en stärkt framtid.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vansbro

Bergheden äldreboende ska drivas i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den finns bra valmöjligheter i Vansbro kommun idag, och socialdemokraterna tänker inte verka för att minska valfriheten.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet, men det är idag inte ett problem i Vansbro kommun.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Attraktiviteten för yrken inom äldreomsorgen behöver stärkas, och en väg framåt kan vara en lägre arbetstid med bibehållen lön.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Inom socialdemokraterna vill vi istället arbeta för att öka det politiska engagemanget hos våra medborgare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att alla som arbetar inom äldreomsorgen kan kommunicera med våra hemtjänsttagare samt boende på särskilda boenden, men särskilda språktest vid rekryteringen är fel väg. Däremot är det viktigt att se till att det finns goda utbildningsmöjligheter inom svenska för alla som är intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Friskolor ska ha samma skyldigheter som kommunala skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är väldigt viktigt att det byggs fler hyresrätter i Vansbro kommun. I första hand bör inte kommunen vara den som bygger ut, men när andra intresserade aktörer saknas är det viktigt att kommunen tar ansvaret och ser till att utbyggnad sker.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I första hand bör laddinfrastruktur byggas ut av privata aktörer, men när utbyggnad uteblir eller går för långsamt behöver kommunen gå in och ta ett ansvar så att turistnäringen inte blir lidande, eller att boende i lägenheter inte kan köpa elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Organisering av mottagande av flyktingar är i huvudsak inte en kommunal fråga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ett sätt att skapa mer meningsfulla aktiviteter på fritiden för medborgarna i kommunen är att stärka bidraget till föreningar, bland annat kulturföreningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vansbros val:

 • Bygga fler bostäder
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga