Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan sjukvården och övrig omsorg. Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Vallentuna ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett Vallentuna för alla.

Våra viktigaste lokala förslag

Rätten till en trygg äldreomsorg

Alla äldre förtjänar trygg och kompetent omsorgspersonal den dag de behöver den. Omsorgen om våra äldre kan bara bli så bra som undersköterskors, sjuksköterskors och övrig omsorgspersonals arbetsvillkor innebär. Ge äldre möjlighet att bo kvar i sin hembygd genom att bygga fler trygghetsboenden och mellanboenden som drivs i kommunal regi.

Rätten till en bra skola

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. En miljö som ger dem framtidshopp och en tro på ett jämlikt, rättvist och demokratiskt samhälle. Varje barn är unikt och våra skolor och förskolor ska vara bra och trygga för alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi lägger grunden till välfungerande ungdomar och vuxna genom att ge dem rätt förutsättningar redan från förskolan.

Rätten till en egen bostad

Unga, äldre, ensamstående föräldrar och många hårt arbetande löntagare har idag svårt att bosätta sig och bo kvar i Vallentuna, detta måste vi ändra på! Det ändrar vi på genom att kommunen i egen regi och genom markanvisning ser till att det börjar byggas 1000 hyresrätter under mandatperioden med målsättning att de långsiktigt ska utgöra en tredjedel av bostadsbeståndet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, det som kan skilja är hur viktigt eller prioriterad frågan är på lokal respektive riks som gör att vi inte alltid kommer till samma slutsatser eller beslut.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är väljarnas vilja som ska avgöra och vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och styra tillsammans med partier som vi har samsyn med när det gäller trygghet, omsorg och skola. Helst ser vi ett samarbete i den politiska mitten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, vi kommer aldrig ha någon form av samverkan med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunen har idag Sveriges minsta allmännyttiga bostadsbolag samtidigt som andelen hyresrätter är lägst i landet. Endast 5% av bostäderna är hyresrätt. Kommunen måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och inte gömma sig bakom att det är marknadens som ska se till att alla har tak över huvudet.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att bygga ut och anlägga fler infartsparkeringar och cykelställ vid Roslagsbanans stationer är viktigt eftersom många Vallentunabor jobbar eller går i skolan i grannkommuner och centrala Stockholm så krävs det att dagpendling med kollektiva färdmedel underlättas.

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I första hand ska kommunen se till att det finns en likvärdig och rättvis skola i Vallentuna. Att starta "spetsskolor" istället för att först säkra att barn med särskilda behov får den skola de har rätt till anser vi är att prioritera fel.

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ja, om invånarnas trygghet ökar om det finns en närpolisstation så ska vi givetvis verka för att vi får tillbaka den närpolisstation vi tidigare hade i Vallentuna.

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behöver tas fram en konkret plan för hur Vallentuna ska bidra till att nå målen i Parisavtalet. Plan ska ha tydliga kommunövergripande miljömål som gör det enkelt att bidra till miljöarbete i vardagen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Arbetsdagens längd är en fråga för arbetsmarknadens parter att göra överenskommelser om. Vi socialdemokrater i Vallentuna har vid flera tillfällen föreslagit att kommunen i pilotprojekt ska pröva sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön i äldreomsorgen då vi tror att det skulle vara bra för båda arbetstagare och arbetsgivare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är oerhört viktigt att kommunikationen med arbetsledare, kollegor och de som tar del av hemtjänst och äldreomsorg fungerar. Det finns annars en risk att mediciner och instruktioner kan missförstås vilket skulle kunna få ödesdigra konsekvenser.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Givetvis ska alla skolor vara öppna. Möjlighet att välja elever skapar en segregerad och ojämlik skola.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I huvudsak är laddinfrastruktur ett ansvar för elnätsföretagen. Men i geografiska områden där marknaden inte vill eller kan investera av olika skäl ska kommunen i rimlig omfattning ansvara för att det finns laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vallentuna är en kommun som historiskt tagit emot ett litet antal flyktingar i förhållande till kommunens invånarantal och ekonomiska förutsättningar. Kommunen ska solidariskt hjälpa till i mottagandet och ta emot de flyktingar som länsstyrelsen och migrationsverket anvisar oss.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Eftersom det aldrig hållits en kommunal folkomröstning i Vallentuna så blir svaret ja, eftersom det antagligen skulle öka det politiska engagemanget och intresset hos våra medborgare.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Viktigast är att våra skolor och förskolor är bra och trygga där alla oavsett bakgrund och förutsättningar ges möjlighet att utvecklas och nå sina mål. Så länge skola är jämlik och rättvis där alla barn får det stöd de behöver så är driftsformen underordnad.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Konst och kultur ska vara tillgänglig för alla i Vallentuna både som åskådare och som utövare. Därför behöver de ekonomisk trösklarna till de olika verksamheterna sänkas. bl.a. genom att halvera kulturskolans avgifter och öka det ekonomiska stödet till kulturföreningarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi ser ingen anledning till att förändra skatten eftersom de senaste åren så har vi haft stora överskott. De överskotten bör istället gå till att utveckla verksamheterna och höja kvaliteten, inte till att sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vallentunas val:

 • Bygga fler kommunala trygghetsboenden
 • Höja skolpengen i kommunen