Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna är ett samarbetsparti som tryggar välfärden. Vi har sedan 2014 verkat för bostadsbyggande, skola/omsorg, kultur och stadsutveckling. Det kommer vi att fortsätt med

Våra viktigaste lokala förslag

Bostadsbyggande

Fortsätta bygga bostäder i blandade former - hyres.-bostadsrätter och villor

Ett tryggt samhälle

Vi vill bygga fler trygghetsboenden där även Borghamn är ett alternativ. Blandat boende (hyres-, bostadsrätter och villor) liksom fortsatta trygghetsvandringar skapar lugn och ordning i våra bostadsområden. Vi vill fortsätta motverka äldres ofrivilliga ensamhet.

En klimatomställd framtid

Klimatarbetet måste snabbas på genom samarbeten med närings- och föreningsliv. FN:s klimatmål Agenda 2030 ska styra alla kommunala verksamheter. Vi vill också värna Vättern, Omberg och Tåkern som viktiga resurser in i framtiden

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna sitter i majoritet tillsammans med ett eller flera partier

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vättern är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och ska givetvis skyddas för framtida generationer. Bullret är också ett problem.

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill fortsätta utreda samarbetet med Mjölby och Tekniska verken, bland annat för att stärka kommunal samverkan och få tillgång till en grön teknik i framkant. Det höga fjärrvärmepriset har under lång tid missgynnat Vadstenas kunder.

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är positiva till förnyelsebara energikällor. Utformningen av en solcellspark måste harmoniera med kulturstadens miljö.

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I möjligaste mån måste åkermark bevaras, men staden begränsas helt av åker och vatten. I dagsläget finns planberedskap för 300-400 bostäder i Tycklinge. Det kommer att räcka för våra behov den närmaste framtiden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Inga vinster i välfärden. Skattemedel ska inte gå till riskkapitalister.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Frågan måste lösas av arbetsmarknadens parter i första hand.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En förtroendefull kommunikation mellan patienter, brukare och personal är förutsättningar för bra relationer och god omvårdnad.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Statliga insatser i form av investeringsbidrag och bostadsbidrag kan sänka hyreskostnaderna. Vi ser gärna långsiktiga regler på bostadsmarknaden som syftar till billiga bostäder.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Elbilar är framtiden. Det ska vara enkelt att ha elbil.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vadstena ska givetvis ta sitt ansvar för flyktingar som kommer till Sverige.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folkomröstningar ska användas med försiktighet. I Sverige har vi ganska korta mandatperioder så de flesta frågor kan avgöras i allmänna val. Erfarenheten från andra länder är att valdeltagandet i folkomröstningar är lågt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Det vill säga INGA ALLS.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vadstena är en ledande kulturkommun och har mycket att vinna på att tydligare profilera sig på detta område. Vi vill även stödja samverkan mellan olika aktörer, amatörer och proffs.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill hålla samma kommunalskatt under hela mandatperioden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Vadstenas val:

 • Anställa en person som motverkar ensamhet hos äldre
 • Lägga mer pengar på fritidsaktiviteter för barn och unga
 • Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos unga