Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Frihet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling. Det är de grundläggande värderingarna som skapar den socialdemokratiska politiken i Uddevalla kommun. Det socialdemokratiska samhällsbygget baseras på en gemensamt ägd och finansierad välfärd av hög kvalitet.

Våra viktigaste lokala förslag

Centrumutveckling/Medborgarhus

Vi vill ha en levande stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och bostäder med varierande upplåtelseformer. Centrum skall fungera som en magnet för de boende i Uddevalla och samtidigt locka turister. Därför vill vi samordna och skapa ett gemensamt Medborgarhus med lokaler för kulturskolan, stadsbibliotek, café/restaurang, teater, möten och arrangemang.

Uddevalla, en attraktiv arbetsgivare

Vi vill utveckla välfärden i egen regi istället för privatiseringar/outsourcing • Att heltid ligger som grund för alla anställningar • All personal har rätt till kompetensutveckling • Sätta krav på omvårdnadsutbildning och validering vid tillsvidareanställning inom äldreomsorgen. • Att fler personalgrupper ska ha rätt till arbetskläder och arbetsskor. • Fackligt engagemang skall uppmuntras.

Trygghet i livets alla skeden

Trygghet/Socialpolitik är en fråga om gemensamt ansvar och solidaritet. Storleken på plånboken skall inte avgöra din rätt till skola, vård och omsorg. Alla ska känna trygghet i vardagen. • Fortsätta satsa på hemmaplanslösningar inom individ och familjeomsorgen, psykiatrin samt missbruksvården för att undvika dyra privata alternativ. • Öka tryggheten via samverkan med civilsamhället

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vårt parti har varit tvingade att kompromissa i många frågor, på grund av resultatet i förra valet. Vi önskar förstås att vi kan driva en tydligare Socialdemokratisk politik efter valet 2022.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi önskar naturligtvis ett valresultat som möjliggör ett tydligt socialdemokratiskt styre. Socialdemokraterna har de två sista åren av denna mandatperiod samarbetat med Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna, vilket är en helt ny konstellation för vår kommun. Vi Socialdemokrater har tagit ansvar för att se till att kommunen kan styras och det kommer vi att göra även i framtiden.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Uddevalla energi har ett tydligt uppdrag från ägaren att bidra till ökad lokal energiproduktion, med inriktning mot ett fossilfritt Uddevalla 2030. Det gör vi genom att satsa på solkraft i samverkan med privatpersoner, fastighetsägare och kommunen. Sedan tidigare har vi småskalig vattenkraft och ett kraftvärmeverk, som utgör basen för energisystemet.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den fria bosättningspolitiken har medfört att många bor trångt och blir beroende av andra. Att skapa en ordnad mottagning ger möjlighet att sätta in stöd och hjälp för att få en så bra start som möjligt för att komma in i samhället, studera och få ett jobb. Att bryta boendesegregationen är viktigt.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Arbetet med att bygga en ny skola i Ljungskile har pågått under många år. Det är ett gediget arbete som har genomförts för att landa i beslutet att bygga skolan mitt i samhället. Behovet av nya och större lokaler är akut och kan inte skjutas på framtiden. Arbetet med att lösa detaljer kring trafiksituation, inre och yttre miljö pågår i samverkan med lärare, barn och andra intressenter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Varje år prövas våra kommunala bolag mot lagen om otillbörlig konkurrens. Det finns värden i att medborgarna äger inflytande och påverkansmöjlighet vad gäller energi, kollektivtrafik, boende , fritidsaktiviteter med mera.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tror mer på att skapa goda arbetsförhållanden och bra schemaläggning för att vår personal inom omsorgen ska orka jobba hela arbetslivet. Vi vill hellre se satsningar på fler anställda så att arbetsbördan blir rimligare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: All personal ska kunna kommunicera med våra äldre, men det är på arbetsplatsen som språkutvecklingen går snabbast. Därför att det viktigt att fler snabbt kommer ut i jobb och får möjlighet att prata svenska varje dag. Behovet av personal med annat språk kommer också att öka i framtiden, när äldre nya svenskar har behov av samhällets tjänster.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Självklart ska hela samhällets resurser användas för att skapa en bra introduktion för våra nyanlända elever. Friskolor finansieras av våra gemensamma resurser och ska därför ha samma uppdrag som de kommunalt drivna skolorna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Våra kommunala bostadsstiftelser Uddevallahem, Ljungskilehem och Jacobsbergsstiftelsen har som uppdrag att bygga och förvalta prisvärda bostäder för medborgarna. Det är viktigt att se till att medborgare ges tillgång till god och trivsam boendemiljö.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Uddevalla kommun står sig väl i jämförelse gällande kvalité, pris och valmöjligheter. Privatisering har prövats i Uddevalla och det blev varken billigare eller bättre när M, KD, C, L, och MP privatiserade. Snarare tvärt om och kommunen hamnade i avtalstvist då professionen ansåg att man dragit ned på personalen så pass att man äventyrade de äldres hälsa och säkerhet. Även UP & SD vill privatisera.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har byggt ut laddningsinfrastrukturen via Uddevalla Energi. En viktig strategi i omställningen från fossilt till förnyelsebart.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Flyktingmottagande är ett gemensamt ansvar. Kommunerna skall tillsammans med staten ansvara för att mottagandet blir så bra som möjligt så nya svenskar får en bostad, kommer ut i arbetslivet och integreras. Idag finns rika kommuner som vägrar ta emot trots att de har bättre förutsättningar. Alla kommuner behöver vara med och ta ansvar för Sveriges andel av världens flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig kommunens skolor står sig väl i jämförelse gällande kvalité och tillgänglighet. Idag finns det företag vars enda intresse är att maximera vinsten till ägarna. Det är vi emot. I Uddevalla har vi haft skolor som gått i konkurs där kommunen fått hantera de drabbade eleverna. Att utveckla pedagogiken/inriktning utan vinstsyfte som man gör i resten utav världen kan vara bra men vinstjakten måste bort.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Uddevalla lägger mer på kultur- och fritidsverksamheter än jämförbara kommuner. Särskilt för barn och unga eftersom det är en viktig förebyggande insats som betalar sig på sikt. Det är också detta som knyter ihop generationer, minskar segregationen och skapar en känsla av samhörighet vilket är viktigt för samhället i stort.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kostnaderna för Uddevalla kommun ökar då grupperna äldre och unga ökar mer än gruppen i arbetsför ålder. Detta har vi arbetat länge med genom olika strukturomvandlingar och effektiviseringar. Vi utför alltså tjänsterna mer effektivt genom att tex nyttja ny teknik och nya arbetssätt. Så länge vi klarar denna omställning utan nedskärningar kan vi behålla skattesatsen som den är.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Uddevallas val:

 • Ge alla kommunanställda rätt till heltidstjänster
 • Öppna ett medborgarhus för kultur och fritidsaktiviteter i centrum
 • Öppna fler demensboenden för äldre

Så svarar S: Extra viktig Vi har sedan S fick vara med och bestämma gått ifrån ca 50% inom vård och omsorg som hade heltidstjänster till närmare 80%. I kombination med bättre arbetsmiljö ger det bättre kvalité och kontinuitet för de äldre. Det behövs fler demensboende. Ett nytt medborgarhus gör det möjligt att samla flera verksamheter som bibliotek, kulturskola, vilka vi ändå behöver förnya.