Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Solna

Våra viktigaste lokala förslag

INFÖRA TAK PÅ MAX 25 ELEVER I KLASSEN

Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se varje elev är en förutsättning för att alla elever ska klara skolan. Med en lärare på 30 barn i en klass blir situationen ohållbar. Därför vill vi anställa fler lärare och minska klasstorlekarna.

BYGG HYRESRÄTTER OCH INFÖR EN BOSTADSGARANTI FÖR UNGA

De senaste 15 åren har ca 90 % av alla bostäder som byggts i Solna varit dyra bostadsrätter. Bristen på hyresrätter tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta. Vi vill att hälften av alla nybyggen blir hyresrätter och vi vill införa en bostadsgaranti för unga. Alla unga ska få en bostad senast när de fyllt 25 år.

MINSKA BARNGRUPPERNAS STORLEK I FÖRSKOLAN – MAX 15 BARN PÅ TRE PEDAGOGER

Små barngrupper är en förutsättning för att varje barns behov ska mötas. Vi vill anställa fler pedagoger till Solnas förskolor. Max 15 barn på tre pedagoger. För de yngsta barnen vill vi att gruppstorleken ska vara ännu mindre, max 12 barn på tre pedagoger. Det överensstämmer med Skolverkets riktmärken.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Klimatkrisen är global, men utsläppen sker lokalt. Vi vill därför införa en koldioxidbudget i Solna. Flera kommuner i Sverige har infört en koldioxidbudget och det är ett bra verktyg för att se och på sikt minska utsläppen inom kommunen. EU har beslutat att införa en koldioxidbudget för att analysera unionens utsläpp.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig De senaste 15 åren har ca 90 % av alla bostäder som byggts i Solna varit dyra bostadsrätter. Bristen på hyresrätter tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta. Vi vill att hälften av alla nybyggen blir hyresrätter och vi vill införa en bostadsgaranti för unga - likt den som länge funnits i grannkommunen Sundbyberg. Alla unga ska få en bostad senast när de fyllt 25 år.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ersätta nuvarande Solnahallen med en ny och större multiidrottshall på samma plats så att fler barn får plats att idrotta. Vi vill bygga ihop den nya hallen med Skytteholms IP där vi vill bygga en till fullstor fotbollsplan, nya läkare, omklädningsrum och kontor för föreningarna. Vi vill göra Skytteholms IP till AIK:s nya hemvist!

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Utjämningssystemet ska skapa likvärdig välfärd i hela landet, då kommuners skiljer sig radikalt i demografi och skattekraft. Av 290 kommuner är det bara ett tional som, majoriteten i Stockholm, som är nettobetalare till systemet. Att Solna betalar beror alltså inte på politisk färg utan på vi har väldigt få barn och få pensionärer i kommunen, samtidigt som många solnabor är höginkomsttagare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att skolmaten är näringsrik och god mat så att eleverna kan äta sig mätta. Vi vill att alla Solnas skolor ska erbjuda minst två rätter dagligen, varav minst ett ska vara vegetariskt. Vällagad vegetarisk mat är både mättande och bättre för klimatet. Vi välkomnar därför förslag om att två dagar i veckan ska vara helt vegetariska.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna står upp för valfriheten och motsätter oss inte privata utförare i omsorgen - så länge de håller god kvalité och har god bemanning. Dock vill vi stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De som arbetar inom äldreomsorgen behöver ha goda kunskaper i det svenska språket. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att anställd personal har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att möta de äldres behov. Den största bristen i Solnas äldreomsorg är dock inte språkkunskaper utan att den totala bemanningen är för låg.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att skapa en jämlik skola i Sverige krävs att integrationen fungerar. Det kräver att alla skolor, även friskolor, är med och tar ansvar för flyktingmottagandet. Så bryter vi skolsegregationen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Andelen el- laddhybridbilar i Solna växer och det ska vara lätt att ladda dem. Vi vill att kommunen installerar fler offentliga laddstolpar och att det skapas minst en laddgata i varje stadsdel. Vi vill även förenkla för företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om integrationen i Sverige ska fungera måste alla Sveriges kommuner ta emot flyktingar. Vi vill att Solna ska ta sin andel av det nationella mottagandet dvs ta emot det antal flyktingar som tilldelas oss av Migrationsverket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi lovar öppna flera nya kommunala skolor I Solna bl.a. i Järvastaden, Hagalund och i Huvudsta. Vi vill dessutom återöppna de nedlagda stadierna på Bergshamraskolan och Skytteholmsskolan. Det innebär att vi ökar antalet kommunala skolplatser i Solna. Vi värnar dock rätten för varje elev att välja skola och motsätter oss inte att friskolor etablerar sig i Solna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Solna är i dag den kommun som lägger näst minst pengar av 290 kommuner på kultur. Det är för lite. Vi vill bygga en konst- och konserthall på Slaktarbacken, bygga ut antalet elevplatser i Kulturskolan och satsa på våra bibliotek. Kulturen är viktig för den lokala demokratin!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi menar allvar med att vi kommer att satsa på barnen om vi vinner kommunvalet i Solna. Med det kräver resurser. Vi föreslår därför en öronmärkt skattehöjning på 16 öre som oavkortat går till skola och förskola. 16 öre motsvarar 64 kronor mer i skatt för den som tjänar 40 000 kronor i månaden. Att inte investera i barns skolgång nu är dumsnålt för varje skolmisslyckande kostar i framtiden.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Solnas val:

 • Höja skolpengen till motsvarande nivå som i grannkommunerna
 • Lova att inga fler kommunala skolor ska läggas ner
 • Sänka elevantalet i kommunens skolor till max 25 per klass

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna går till val på ett reformpaket som vi kallar ”Skollyftet Solna” som består av 10 åtgärder för att förbättra Solnas skolor. Vi vill anställa fler lärare, införa ett tak på max 25 elever per klass (istället för dagens 30) och stoppa skolnedläggningarna. För att göra det krävs en höjd skolpeng – det är orimligt att vi satsar mindre på skolan än grannkommunerna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Solnas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Utveckla och bevara grönområden och parker
 • Öka antalet kommunala feriejobb till skolungdomar