Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

För oss är det barnen och de äldre som kommer först! Äldreomsorgen och vården måste få kosta, likaså barnens rätt till en bra skola. Våra skattepengar ska gå till välfärden, inte till vinster! Vi bygger vår politik bygger på tre tydliga områden: Vi ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden, skapa framtidens gröna jobb och se till att alla har tillgång till en meningsfull fritid.

Våra viktigaste lokala förslag

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Under den gångna mandatperioden har frågan om privatiseringar delat och präglat den lokala politiken. I Östersund har Internationella Engelska Skolan bjudits in under förmånliga former med stora utmaningar för den kommunala skolan som följd. Detsamma gäller drift av särskilda boenden samt hälsocentraler i Regionen. Detta måste upphöra och de resurser som avsätts till välfärden ska gå till välfärd

Skapa framtidens gröna jobb

Östersund ska ha en självklar plats i den världsledande gröna nyindustrialiseringen som sveper över norra Sverige där tusentals nya jobb skapas. Detta kräver hårt arbete med nyfiken, offensiv och hållbar politik. Jobbet kan inte vänta – det måste börja nu!

Bryta segregationen och stärka sammanhållningen

Alla, och inte minst barn och unga, ska erbjudas en meningsfull fritid på lika och tillgängliga villkor. Det är människors engagemang och våra gemensamma insatser som tillsammans skapar ett starkt, gott och solidariskt samhälle.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tycker ofta att landsbygdsperspektivet inte ges tillräckligt utrymme i den nationella politiken. Ett tydligt exempel på det är för små satsningar på infrastruktur.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppna för samarbete med varje parti som på ett hållbart sätt vill ta Östersund in i framtiden. Det mest naturliga konstellationerna för oss är de Rödgröna, Centerpartiet och Liberalerna. Vi har många gemensamma utgångspunkter och liknande värdegrund. Vi utesluter inte samarbete med M eller KD , men med hänsyn tagna till de stora politiska skillnaderna är en sådan samverkan osannolik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig samarbeta med SD. De är vår politiska motsats.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi menar inte att alla kommunala boenden ska drivas i kommunal regi men det är hög tid att bryta den privatiseringspresumtion som det borgerliga stått för. Det är viktigt att kommunen också driver nya boenden som är attraktiva för både medborgare och personal

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har inget emot åtgärden som sådan. Men ordningshållning är i grunden en polisiär uppgift. Det är polisen som ska förebygga och beivra brottslighet och genom det skapa trygghet. Kommunala resurser behövs till det som kommunen ansvarar för, i detta fall inte minst skola.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att maten i skolan är god, vällagad och näringsriktig så att eleverna får energi till skoldagen. Vi tror att nämnda utgångspunkter går att kombinera med vegetarisk kost två dagar i veckan. Det är bra för de enskildas hälsa liksom för miljön.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet. Det snedvrider förutsättningar och dessutom är det privata näringslivet i regel bättre leverantörer. Dock finns det undantag där kommunal regi kan krävas för att försäkra medborgarna om viss service som kanske marknaden inte annars skulle tillgodose. Men undantagen behöver väl motiveras och juridiskt prövas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I grunden är det ett sympatiskt förslag och möjligen ett sätt att förbättra rekryteringen på. Samtidigt så är personalförsörjningen en nyckelutmaning och med kortare arbetstid krävs än fler personal. Riskerna är uppenbara att detta skulle äventyra kvalitén för medborgaren vilket är uppdraget.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är rimligt att man kan svenska tillräckligt bra och viktigt för att kunna skapa relationer mellan anställda och medborgare. I detta ligger också ett arbetsgivaransvar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna anser - i enighet med Åstrandsutredningen att - antagningen till våra skolor ska skötas gemensamt respektive att kötid avskaffas. Skolsegregationen måste brytas och det är varken rimligt eller rättvist mot någon att alla nyanlända elever samlas till vissa (kommunala) skolor. Detta är för övrigt inget ansvar den kommunala skolan fullt ut ekonomiskt kompenseras för.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunen behöver arbeta aktivt med detaljplanerande, markupplåtelser och det kommunala bostadsbolaget för att klara uppdraget att alla ska ha råd med en bra bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att detta ska prövas i fall till fall men värjer oss emot den borgerliga ideologiskt drivna privatiseringspresumtionen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver ta sitt ansvar för att möjliggöra en omställning till el-bilar. Det är dessutom viktigt för att klara omställningen av den egna fordonsflottan och för att nå målet om en fossilbränslefri kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Östersund har klarat integrationen mycket bättre än på andra platser i landet. Vi är beredda att ta vårt solidariska ansvar utifrån den nationella politiken. Vi anser att omställningen av politiken på nationell nivå varit nödvändig.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi är emot marknadsskolan och privatiseringsflum. Om de nödvändiga besluten skulle få stöd i riksdagen är en sannolik konsekvens att riskkapitalägda koncernskolor, som drivs med syfte att tjäna pengar, skulle bli färre. På kommunal nivå saknar vi dock inflytande över frågan sånär som på att skolfrågan ska avgöras i dialog med elever och föräldrar, inte på advokatkontor i Stockholm

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Östersund behöver satsa mer på kulturen! Vi hade gärna svart mycket mer men samtidigt måste ambitioner också ha stöd i ekonomiska realiteter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Utgångspunkten för oss är att skattesatsen inte ska ändras. En skattehöjning drabbar de med lägst inkomster mest då den är på samma procent för alla. Dock är vi alltid beredd att överväga alla alternativ för att finansiera en hög kvalité på välfärden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga
 • Rusta upp kommunala skollokaler