Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

Man ska rösta på Socialdemokraterna om man vill att Örebro ska fortsätta att vara en kommun som sätter välfärd och trygghet före skattesänkningar och privatiseringsexperiment, om man vill att Örebro ska fortsätta att växa, utvecklas och vara en kommun där man vill bo, leva och driva företag. S i Örebro är valet för dig som vill se en fortsatt stabil och ansvarstagande kommunledning.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi ska ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet

I Örebro ska alla känna sig trygga, oavsett om det är på gator och torg eller i hemmet. Vi ska ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet och den öppna droghandeln ska slås ut med hjälp av fler väktare och trygghetsskapande kameror. Vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker. Genom en stark välfärd, bra skolor och en aktiv fritid för unga bygger vi framtiden.

Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt

Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och fortsätta satsa på högre kvalitet och bättre villkor för personalen. Vi vill bygga en starkare äldreomsorg med ökad bemanning, utbildad personal där medborgarens behov står i fokus. Privatiseringar och vinstjakt är inte lösningen på våra gemensamma utmaningar.

Alla barn och unga måste få förutsättningar att klara skolan

I Örebro måste alla barn och unga ges förutsättningar att klara skolan genom att få det stöd som de behöver. Elever som är trygga, mätta och får vara sig själva lär sig mer. För att höja kunskapsresultaten behövs en likvärdig skola med fler lärare, studiero och ordning och reda. Skolan ska styras utifrån elevernas behov och inte av vinstjakt. Vi är starkare tillsammans.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, egentligen inte men vi är ett stort parti med lokal förankring och förutsättningarna kan skilja sig åt mellan kommuner, regioner och mellan lokal och nationell nivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som enskilt parti. Hur styret ska se ut bestämmer väljarna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Örebropartiet delar inte våra grundläggande värderingar.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Frågan har redan behandlats och det inkom inte tillräckligt många underskrifter för att frågan skulle lyftas i kommunfullmäktige. Snabbussar eller snarare separata bussfiler (vilket är kommunens ansvar gällande snabbussar) är en förutsättning för att trafiken på längre sikt ska kunna fungera. Örebro har Sveriges långsammaste kollektivtrafik och gör vi inte detta kommer bilköerna bara växa på sikt.

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater har som vallöfte att vi ska vara självförsörjande på klimatsmart energi. God tillgång till el är en förutsättning för att Örebro ska kunna växa och ligga i framkant. Vi ska säkra energiförsörjningen och bli självförsörjande på klimatsmart energi. Med mer vindkraft, biogas och solceller växer Örebro på ett hållbart sätt.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater är generellt emot utförsäljningar av ÖBOs lägenheter. Vi har dock förståelse för att ÖBO också behöver renovera framförallt våra lägenheter i våra stora bostadsområden och behöver hitta sätt att finansiera det för att slippa höja hyrorna kraftigt för de boende. Men möjligen mindre utförsäljningar på strategiska platser, inga massförsäljningar i våra stora bostadsområden.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater är generellt inte emot privata alternativ inom äldreomsorgen men vi ser också konsekvenserna av privatiseringsexperimentet som de borgerliga partierna alltid värnar mest. Kvaliteten är det viktigaste och vi ser gång på gång hur kvaliteten får stå tillbaka när vinstintresset alltid prioriteras högst hos privata utförare. Det kommer vi aldrig att acceptera.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi menar att man istället bör rikta fokus på frågor kring förbättrad arbetsmiljö för att fler ska kunna jobba ett helt arbetsliv med hälsan intakt. En allmän förkortning av normalarbetstiden genom lagstiftning skulle innebära en motsvarade lönesänkning för arbetstagarna. Arbetstidens utformning bör även framöver i första hand lösas avtalsvägen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater ser problemen med att vi har personal som inte kan prata svenska tillräckligt bra inom både äldreomsorg och förskola, främst i samtalet med brukare och barn men även med kollegor så vi tycker att det är ett ganska bra förslag men om man inte klarar språktest så ska kommunen kunna erbjuda utbildning i svenska språket.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tycker att de är bra med en rättvis fördelning mellan kommunerna och den fördelningen ska göras på nationell nivå. Vill en kommun ta emot fler så ska de självklart kunna göra det. Men kommuner ska inte kunna tacka nej eller ta emot färre flyktingar. Undantag kan göras om kommunen under flera år tagit emot väldigt många flyktingar dock.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi i Socialdemokraterna i Örebro är positiva till att kommunerna ska ta ett stort ansvar för att fler publika laddstolpar ska tas fram. Det går i linje med våra vallöften och ambitioner inom klimatområdet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Kommunala bolag passar för verksamheter där antingen det privata inte finns eller där det finns särskilda omständigheter som gör att kommunala bolag behövs.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi socialdemokrater är inte emot privata alternativ inom skolområdet men vi är mindre positiva till stora skolkoncerner där vinst vad som är överordnat allt annat. Privata alternativ kan komplettera den kommunala huvudmannen men främst vänder vi oss emot att privata utförare har fri etableringsrätt, egna köer, väljer sina elever och kan vara religiösa.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Socialdemokraterna värnar kulturen. Vi lägger en hel del resurser på olika typer av kultursatsningar och vi vill fortsätta göra det.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inte tankar på varken skattesänkningar eller skattehöjningar i dagsläget. Vi behöver mer resurser till välfärden men det betyder inte alltid att vi ska höja skatten utan i första hand tror vi på att se över hur vi använder de skattemedel vi förfogar över. Att sänka skatten med de utmaningar vi har just nu ställer vi oss helt emot.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Örebros val:

 • Lägga resurser på att stötta föräldrar med barn som är i riskzonen

Så svarar S: Extra viktig Vi tycker att de flesta av dessa insatser är både viktiga och nödvändiga men vi måste kunna satsa både på de "hårda" insatserna och de så kallade "mjuka" dvs förebyggande insatser i unga åldrar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Örebros val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa