Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Norberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi lovar att ta ansvar för hela Norbergs kommun - att orka leda, styra och utveckla i med- och motvind. Vi samarbetar gärna med alla politiska partier som delar vår syn om alla människors lika värde, har ärliga avsikter att på allvar ta ansvar och jobba för norbergarnas bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Guldkortet - ett VIP-kort för alla Norbergare

Vi vill införa ett VIP-kort för alla som är skrivna i Norberg. Guldkortet är ett hållbarhetskort som är kopplat till bibliotektskortet och är laddat med bland annat: Erbjudande från lokala företag, Avgiftsfri kollektivtrafik, Lån på fritidsbanken, Förmånliga fritidsaktiviteter och andra friskvårdsaktiviteter.

Skolsatsningar: Lärare ska vara lärare, Flerlärarsystem, Rastvakter, Mobilförbud

Grunden för lärandet läggs i förskolan, vi vill därför ha en bra förskola för alla med minskade barngrupper. Vi vill permanenta flerlärarsystemet i skolan då det varit en framgångsfaktor för att rekrytera behörig personal. Vi vill minska lärarnas administrativa börda och satsa på rastvakter. Lärare ska vara lärare och ha mer tid med eleverna. Mobilförbud under skoltid.

Äldreomsorg: Bort med minutstyrningen, språkutbildning, slopad karensdag

Vi vill komma bort från den minutstyrning som präglar äldreomsorgen idag. Omsorgen ska ske i samplanering och dialog med den äldre och utgå från individuella behov samtidigt som den är modern. Vi vill stimulera byggandet av attraktiva seniorboenden, personal med rätt kompetens, fler mötesplatser för våra äldre, språkutbildning (vid behov) för personalen, slopad karensdag inom kontaktnära yrken.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi försöker alltid påverka partiets politik när vi har en annan åsikt. Exempel på när vi fått gehör är lagen om mer rättvis fördelning av flyktingar mellan kommunerna och skärpta regler för Arbetskraftsinvandring. Det är en styrka att tillhöra ett parti som kan påverka kommunens förutsättningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas få norbergarnas förtroende att fortsätta styra kommunen. Vi ser gärna en tydlig majoritet tillsammans med ett eller flera partier för att kunna göra långsiktiga satsningar för framtiden.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Norberg

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver ställa om till en mer hållbar energiproduktion och vill se fortsatt utbyggnad av förnybar energi, som vindkraften, men tycker att alla kommuner solidariskt ska dela på utbyggnaden. Norberg har tagit ett stort ansvar i vindkraftsutbyggnaden. Vi vill att nya energikällor inom kommunen kommer norbergarna till gagn.

Kommunen ska bygga ett kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte aktuellt eftersom vi redan har lokaler i kommunen som kan användas och anpassas till kulturevenemang, exempelvis Frida Hansdotter Arena, Tingshuset, Teaterbiografen, Mimerlaven, Kraftcentralen mfl.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Näringsriktig och bra skolmat är viktigt under hela skoldagen. Vi anser att det är bra att alternativ kost finns för de elever som önskar det, och att större hänsyn tas till hållbarhetsaspekter och matens klimatpåverkan framför köttfria dagar. Det serveras alltid ett vegetariskt alternativ i skolmatsalarna i Norberg.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den frågan är inte aktuell i Norberg då vi inte har några sådana kommunala bolag. Vi socialdemokrater vill stärka förutsättningarna att bedriva företagsamhet. Småföretag och entreprenörer ska ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas och det vill vi stötta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill att Norbergs kommuns verksamheter fortsätter anpassas så att arbetsmiljön är hälsofrämjande och våra medarbetare orkar jobba heltid. Men minutstyrningen ska bort! Vi vill införa arbetstidsmodellen 80-90-100 inom kommunens verksamheter, från 62 års ålder kunna arbeta 80% av heltid till 90% av lönen och tjäna in 100% av tjänstepensionen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folkomröstningar i kommuner och regioner är bara rådgivande. Vi socialdemokrater tror att avståndet mellan oss politiker och medborgare i Norberg är mycket litet. Vill du få till en förändring kan du med lätthet vända dig till en politiker som du har förtroende för. Medborgarförslag, remisser till RÄF (rådet för äldre och funktionsnedsatta) & ungdomsrådet är vidare ex på hur medborgare kan påverka

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Att kunna prata, skriva och läsa svenska språket är nödvändigt inom äldreomsorgen. Detta för såväl den medmänskliga kommunikationen som den medicinska omsorgen. Kommunen ska som arbetsgivare säkerställa att all personal vid behov ges möjlighet till språkutbildning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Norberg finns inget behov av det. Det finns lägenheter av varierad storlek, standard och hyresnivå i både det kommunala och privata bostadsbeståndet. Tvärtom så ligger fokus på att uppmuntra byggandet av attraktiva bostäder på nyligen planlagd kommunal mark.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skattebetalarnas pengar ska gå till att stärka skolan, sjukvården och omsorgen - inte till stora vinster. Vi ska fortsätta ha kontroll över välfärden i Norberg utan att privata företag ska göra vinster med våra skattepengar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater har drivit den här frågan under en längre tid och det ska bli verklighet i höst. Vi vill ha tillräckligt antal snabbladdare för elbilar på central plats och det kommer att byggas vid Frida Hansdotter Arenas parkering.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Norbergs kommun har vi under en längre tid tagit ett stort ansvar i flyktingfrågan och blivit oproportionerligt hårt belastade. Norbergs flyktingmottagande ska vara på en nivå som inte bidrar till arbetslöshet, bristande skolresultat och andra avgörande faktorer som skapar ojämlikhet. Undantag kan givet ske vid akuta krissituationer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inga privata aktörer inom Norbergs kommuns skolor idag. Generellt vill vi socialdemokrater fortsatt ha kvar friskolor, valmöjligheter och skolval men skolor ska fokusera på barnens lärande – inte på vinstjakt eller religiös påverkan. Skolan ska alltid kunna anpassas till varje elevs kraft och kompetens och leda vidare till arbete eller fortsatta studier.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill fortsatt att Norbergs omfattande kultur- och idrottsverksamhet ska uppmuntras och stödjas att fortsätta vara mötesplatser för olika åldrar. Vi vill att hela Norbergs föreningsliv tas på allvar. Det ideella arbetet är byggstenar för kreativitet, välbefinnande och arbetstillfällen samt är grunden för vår demokrati.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi kommer även fortsättningsvis bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik och kan inte se att en skattehöjning blir aktuell.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Norbergs val:

 • Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka resurserna till den kommunala elevhälsan

Så svarar S: Extra viktig Grunden till allt lärande börjar i förskolan, vi vill ha minskade barngrupper & engagerad personal som har tid att se varje barn och deras behov. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och skolan ska alltid anpassas till varje elevs kraft och kompetens, leda vidare till arbete eller fortsatta studier. Våra äldre ska leva ett tryggt liv präglat av omtanke o gemenskap därför satsar vi på välfärden!