Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Nacka

Varför ska väljarna rösta på er?

Vårt Nacka kan bättre. Vi vill ha en trygg skola där alla lyckas och våra äldre ska få den bästa omsorgen. Detta gör vi genom att ge personalen de bästa förutsättningarna. I vårt Nacka ska alla vara trygga. Arbetet med att bekämpa kriminaliteten och dess orsaker handlar om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden. Vi vill också ha mer idrott, kultur i hela Nacka.

Våra viktigaste lokala förslag

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden så att skolan åter får ett enda fokus: att alla barn i hela Nacka lyckas och når sina drömmar. Så att våra äldre får den trygghet och omsorg som de förtjänar. För att nå dit behöver personalen i välfärden fler kollegor, bättre arbetsmiljö och trygga anställningar. Inom äldreomsorgen vill vi avskaffa delade turer och införa heltid som norm.

Ett tryggt Nacka

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa kriminaliteten. Det viktiga polisiära arbetet måste kompletteras med förebyggande åtgärder som stoppar att fler dras in i kriminalitet. Vi vill genomföra stora satsningar på skolan, fritidsverksamheten och de ideella föreningarna. För att alla barn och unga ska lyckas i skolan och ha en bra fritid med vänner och vuxna förebilder.

Mer idrott och kultur i hela Nacka

Nacka växer och det blir mindre utrymme för idrott och kultur. Vi vill öka Nackabornas tillgång till idrott, kultur och grönområden. Det skapar trygghet, ger bättre hälsa och livskvalitet. Därför vill vi genomföra stora investeringar för att se till att alla Nackabor har god tillgång till idrott, kultur och fritidsaktiviteter nära där vi bor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja, vi vill bygga östlig förbindelse. Vi tror att det kommer att öka rörligheten i vår del av Stockholm utan att miljön behöver belastas. Snarare tvärtom — en hel del av den trafik som i dag tvingas runda Stockholm på den västra sidan kommer nu att kunna ta en snabbare väg på den östliga sidan.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill bryta Moderaternas 50-åriga styre i Nacka och är redo att tillsammans ta ansvar för att skapa en ny majoritet som gör Nacka ännu bättre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är en svår fråga. Att en del av Ryssbergen byggs med ny verksamhetsyta och nya bostäder är en kompromiss för att få loss annan mark för b.la. utbyggnaden av tunnelbanan och, inte minst, att kunna få igenom att andra delar av Ryssbergen ska kunna bli naturreservat. Vi har vägt för och emot och vi har landat i att denna kompromiss är den bästa som möjliggör ett naturreservat över huvud taget.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ja, vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag då det ger oss ett viktigt inflytande över samhällsbyggandet. Det är viktigt med ett varierat bostadsutbud. Hyresrätter med rimliga hyror gör att fler kan bo och leva i Nacka.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Boo har väntat på en simhall i över 50 år och vi ser fram emot att det äntligen blir verklighet. Risken med att driva simhallen i privat regi är att vi får en dyrare simhall. Både för kommunen som hyr den, men också att enskilda medborgare kan få en dyrare inträdesbiljett, då den som driver simhallen sätter avgiften.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill inte ha en stenkross i Skrubba. Att utsätta Ältaborna för buller och en ohållbar trafiksituation är något vi motsätter oss. Det är direkt olämpligt med en stenkross så nära Ältaborna. De ska inte behöva höra en kross tolv timmar om dagen, fem dagar i veckan, i åtta år.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna tror inte på en allmän arbetstidsförkortning just nu. Men den bästa äldreomsorgen börjar med personalen. Därför vill vi anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Vi vill avskaffa minutscheman och delade turer samt att en minskning av ofrivilliga deltidsanställningar måste prioriteras.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin. Därför har Socialdemokraterna på nationell nivå gjort viktiga satsningar för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja. Alla skolor måste vara med och bidra till en fungerande integration. Det är ohållbart att nyanlända elever koncentreras till några få skolor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, men det ska finnas en valfrihet vilket innebär att vi inte endast ska vara privata företag som driver äldreboenden och hemtjänst. Idag har vi ingen kommunal hemtjänst i Nacka och det vill vi ändra på. Det är också viktigt att de pengar som vi avsätter till de äldre går till just de äldre och inte till stora vinstuttag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, det är viktigt att kommunen ansvarar för att skapa möjligheter för medborgarna att gå över till mer klimatsmarta lösningar. Genom att ha laddstolpar på flera platser i kommunen gör vi det enklare för folk att delta i viktig klimatomställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nacka måste vara med och ta sin del av ansvaret för de flyktingar som kommer till Sverige. Kommunen har goda förutsättningar för integration genom en välfungerande arbetsmarknad men måste bli bättre på att rusta de nyanlända för att bli en del av samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: När Nacka växer är det viktigt att vi har en balans av såväl kommunala som fristående skolenheter. Rättigheten att välja skola är viktig för oss och det ska finnas flera olika skolor att välja mellan. Det viktigaste är att alla barn har goda förutsättningar att lyckas i skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ha mer kultur som medborgarna kan nyttja i hela Nacka. Vi vill säkerställa att barn och unga kan ta del av kostnadsfria kulturaktiviteter, både på fritiden och via skolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det är viktigt för oss att kommunen har tillräckliga resurser för att klara välfärdsbehoven, därför ser vi i dagsläget ingen möjlighet att sänka skatten.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Nackas val:

 • Genomföra satsningar för att minska arbetslöshet i otrygga områden
 • Planera för en blandad bebyggelse för att motverka segregation
 • Öka stödet till kultur- och idrottsföreningar i brottsutsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Värna om och utveckla kommunens parker och grönområden