Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Mora

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad grundbemanning i äldreomsorgen

Ökad grundbemanning ger flera långsiktigt positiva effekter för både brukare och personal: - Ökad kontinuitet och trygghet i vården då brukarna inte behöver möta så många nya personer. - Ökad trygghet och större möjligheter till heltidsanställningar för personalen. - Bättre möjligheter till återhämtning vilket minskar sjukfrånvaron och behovet av vikarier och gör att fler orkar jobba heltid.

Effektivare underhåll av gator, gång- och cykelvägar

Det planerade underhållet av gator och vägar är sedan många år eftersatt. Underhållsskulden är enorm! Idag finns, efter att vi drivit frågan hårt, åtminstone medel så att underhållsskulden inte ökar, men för att beta av den och framgent ge kommunen lägre kostnader för akuta reparationer, behöver vi under några år avsätta betydligt mer pengar för det planerade underhållet.

Bygga en ny samlad högstadieskola

Det två befintliga 7-9-skolorna i Mora fungerar inte optimalt idag. Såväl lärar- som elevhälsoresurser är splittrade och svårigheterna att rekrytera kompetent personal därför stora. Det drabbar våra elever! Därtill upplevs nuvarande skolor otrygga, är dåligt anpassade till dagens krav och också delvis svårt nedslitna. För arbetsmiljö och bättre studieresultat behövs därför en ny 7-9-skola!

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tanken är god, men går inte att koppla ihop på det sättet. Om/när kommunen bestämmer sig för att bygga någon solcellspark, så får den investeringen då bedömas och finansieras på sina egna ekonomiska meriter.

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vår grundinställning är att de yngsta skolbarnen, upp till åk 3, ska erbjudas möjlighet att gå i skola så nära hemorten som möjligt. Vad som är möjligt beror på elevunderlaget och möjligheterna för kommunen att erbjuda god kvalité och utveckling för barnen.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska värna allas frihet och rättighet att klä sig som man vill.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kan vara rimligt ur många olika synvinklar att vara restriktiv med att servera köttbaserad kost i skolan, inte minst klimatmässiga och ekonomiska. Det kan också bidra till att öka elevernas miljömedvetenhet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Reglerna är redan tydliga: Kommunala bolag får inte bedriva verksamhet utanför kommunens kärnuppdrag som konkurrerar med privata företag. I Mora har vi ingen sådan verksamhet idag, och därför inget som behöver avvecklas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta förslag bidrar bara till att cementera arbetsformer och en arbetsmiljö som i grunden är dålig! Schemaläggning och bemanning ska istället göras om så att fler kan och vill arbeta heltid, utan att slita ut sig! Ökad grundbemanning ger nödvändigt utrymme för återhämtning och mindre av minutstyrning i omvårdnaden, och ökar därför både personalens tillfredställelse och kvalitén i omvårdnaden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Krav på kunnighet i svenska språket finns redan idag för anställning inom äldreomsorgen och lär inte behöva befästas med något särskilt språktest. FInns också behov av dalmålskunnande.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen får inte subventionera, eller utan vidare finansiera byggande av hyreslägenheter. Däremot kan vi, genom att bidra till att vårt kommunala bostadsbolag Morastrand AB sköts på ett bra sätt och har en god ekonomi, möjliggöra för bolaget att bygga bra, billiga lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Lika lite som kommuner ska bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet, lika lite bör äldreomsorg, hemtjänst och skolor bedrivas i bolagsformer, med syfte att generera vinst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska driva på för att infrastrukturen i form av ledningar och el-effekt byggs ut. Det kan också vara aktuellt att bidra till att publika laddstolpar sätts upp på vissa platser i kommunen där behovet är tydligt men det kommersiella intresset är svagt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vårt flyktingmottagande ligger redan på en låg nivå, samtidigt som vi har stort behov av att öka befolkningen i arbetsför ålder, både i det privata näringslivet och i kommunens och regionens verksamheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag bedrivs ingen skolverksamhet i vinstdrivande företag i Mora, och så vill vi att det ska förbli!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Mora växer och vill vi att den utvecklingen ska fortsätta måste vi kunna erbjuda ett bredare utbud av kulturaktiviteter. En av våra stora brister just nu är tillgången på en lite större scen för musik- och teaterarrangemang. Mora behöver därför investera i någon form av kulturscen, gärna i samband med ny- eller ombyggnad av kommunens simhall, som också har stor betydelse för folkhälsan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det finns inget egenvärde i att varken höja eller sänka kommunalskatten. Vår strävan är att kommunalskatten ska ligga på en så låg nivå som möjligt och samtidigt täcka de behov av kommunal service medborgarna har rätt att kräva. Med den stora osäkerhet Sverige och världen nu står inför innebär det att vi anser att det inte går att sänka kommunalskatten nu, men den behöver inte heller höjas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Moras val:

 • Avsätta medel till vägunderhåll och vinterväghållning
 • Rusta upp skolor och förskolor
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen