Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna visar att vi kan och vågar. Malmö växer och är en stad med framtidstro. Näringslivet trivs, arbetslösheten minskar och färre lever på bidrag. Skjutningarna minskar och tryggheten ökar. Skolresultaten har stärkts under tio år. Och det byggs bostäder för vanligt folk. Malmö är på rätt väg. Men det finns massor kvar att göra. Vi ska fortsätta bygga Malmö helt. Tillsammans!

Våra viktigaste lokala förslag

Stärka tryggheten i varje bostadsområde.

Även om antalet skjutningar har minskat med 70 procent i Malmö, behöver vi hålla i och fortsätta stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdskriminalitet, identifiera och åtgärda otrygga miljöer och fortsätta utveckla vårt goda samarbete med skola, socialtjänst och polis för att klippa svansen till de kriminella gängen.

Bryt skolsegregationen

Marknadsstyrning och vinstintresset måste bort från svensk skola. Tills nationella beslut är fattade ska vi lokalt göra allt för att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen genom att fördela resurser efter behov, bygga högstadieskolor i delar av staden där elever från olika områden kan mötas och satsa på att barn från socioekonomiskt utsatta hem ska gå i förskola.

Alla som kan jobba ska jobba

Arbetslösheten sjunker och det är färre som behöver vända sig till socialtjänsten än på 10 år. Vi ska fortsätta hålla fokus på att alla Malmöbor som kan jobba, ska jobba. Att alla som beviljas försörjningsstöd får en individuell planering mot arbete eller studier inom 14 dagar. Och att våra kommunala arbetsmarknadsinsatser blir mer samordnade och effektiva.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt driver Socialdemokraterna i Malmö på för en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokratiskt ledd kommunstyrelse

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Människor på flykt ska få hjälp. Men fler måste vara med och dela på ansvaret för mottagandet, och med en bra omfördelning i EU och i Sverige kommer det att underlätta integrationen. Malmö har tagit ett stort ansvar i mottagandet av flyktingar men även andra grupper, jämfört med bl.a. kranskommuner som duckat sitt ansvar. Vi vill ha en bra integration av de människor som kommer hit.

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill prioritera en klimatsmart trafikplanering där gång cykel och kollektivtrafik ges företräde. Därför planerar vi för supercykelstråk och helelektrifierade bussar i hela Malmö, och vi har flera gånger utsetts till en av världens bästa cykelstäder.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språk ger makt, och i en stad där hälften av eleverna i grundskolan talar fler än ett språk hemma, är det viktigt att satsa på kunskaper i svenska och andra kärnämnen som matematik och engelska. Det är en viktig del i Malmös positiva skolresa med stärkt behörighet till gymnasiet.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla som kan jobba ska jobba, och för att få försörjningsstöd anser vi att man ska vara sysselsatt i antingen studier eller arbetsmarknadsåtgärder för att så snart som möjligt kunna ta klivet in på arbetsmarknaden. Därför får alla som beviljas försörjningsstöd en individuell planering mot arbete eller studier inom 14 dagar.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med Sveriges bördigaste åkermark som omgärdar oss, får Malmös utbyggnad ske inåt genom förtätning. Förtätning sker primärt på gammal industrimark där vi kan tillföra gröna värden och inte belasta miljön. Vi vill också underlätta för fler innovativa exempel på stadsradhus, radhus på tak och yteffektiv småhusbebyggelse.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Elever som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet till skolan är minst 4 kilometer, och gymnasister har rätt till busskort om avståndet är minst 6 km. Detta vill vi fortsätta med, så att elever från hela staden kan mötas.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att säkra bra arbetsvillkor inom äldreomsorgen har vi, tillsammans med Kommunal, pekat ut några prioriterade frågor: tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen, avskaffa minutscheman i hemtjänsten och att personal ska få den kompetensutveckling de behöver. Efter denna prioritering finns det skäl att titta vidare på eventuell arbetstidsförkortning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala folkomröstningar genererar lågt valdeltagande och därmed bristfällig legitimitet. De har en tendens att gynna de som vill bevara något som det är, och missgynna förändring. Eller ge resultat som inte är kompatibla. Vi står bakom representativ demokrati och jobbar med medborgarinitiativ där Malmöbor kan rösta på lokala frågor, samt att fler ska engagera sig politiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det svenska språket ska kvalitetssäkras i omsorgen. Det är en styrka när anställda kan många olika språk, särskilt i en stad där många brukare har utländsk bakgrund, men att inte kunna tillräckligt bra svenska är en riskfaktor. Därför gör vi särskilda insatser för personal med svenskundervisning på arbetstid.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Många har idag svårt att få tag i en bostad och allt fler upplever att boendet äter upp en större del av inkomsterna. Genom projektet Mallbo utmanar vi branschen att bygga till rimliga priser (maxtak på hyran). För att detta ska vara möjligt ska vi erbjuda rabatterad tomträtt och sänka parkeringsnormen. De statliga investeringsstöden har ökat byggandet av prisvärda hyresrätter och bör återinföras.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Malmö stad har Sveriges största hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning där hela hemtjänsten drivs i egen regi. Det var en styrka under pandemin, och vi vill fortsättningsvis driva hemtjänsten inom vår egen organisation. Vi är även emot vinster i välfärden och anser att skattepengar ska gå till verksamheten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi måste sätta elevernas rätt till likvärdig utbildning före marknadsexperiment och vinstjakt. Vi är inte emot fristående skolor, så länge de inte tar ut vinst. Men pengar som är avsatta till eleverna ska gå till eleverna och inte till skatteparadis.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Malmö är en av de kommuner i Sverige som lägger mest pengar per invånare på kultur. Det är viktigt för Malmös tillväxt och näringsliv, samt invånarnas hälsa, nöje och gemenskap. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med avgiftsfri kultur och värna Malmös breda kulturliv genom ett generöst stöd till det fria kulturlivet. Vi vill också att Malmö utses till Europas kulturhuvudstad år 2029!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Socialdemokraterna tar ansvar för kommunens ekonomi, men skola och välfärd kommer alltid gå före skattesänkningar.

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Malmös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Sätta upp fler övervakningskameror

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Malmös val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Avskaffa det minutstyrda schemat i kommunens hemtjänst
 • Ge elevhälsan mer resurser