Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill se en rättvis och målmedveten utveckling av kommunen där ekonomin är välskött och skattemedlen används till största möjliga nytta. Det samhälle vi lever i måste vara hållbart med en välfärd som utjämnar skillnader och inriktas på människors behov. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka det egna samhället. Ett jämlikt samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Större fokus på utbildning

Förskola och skola behöver balans mellan antalet barn och professionella vuxna. Anpassningar och stöd ger ökad trygghet och studiero. Alla ska ges möjlighet att klara betygen för att komma in på gymnasiet. Ett livslångt lärande för att säkra vår kompetensförsörjning kräver att vuxenutbildning och högskolestudier lockar fler. För att lyckas i studier behövs också en trygg uppväxt och god folkhälsa

Höja attraktiviteten som arbetsgivare och som samarbetspart mot näringslivet

Att må bra som anställd är grunden i allt. Personal som trivs och får vara delaktiga och ha inflytande blir mer engagerade i verksamhetens utveckling. Arbetsmiljö är allt som påverkar fysiskt, socialt och organisatoriskt. Vi satsar på service, dialog och medbestämmande för näringslivet och vill vara en företagarvänlig kommun. Vi vill ha en god balans mellan turism och bevarande av lokal kultur.

Vara en så god kommun som möjligt

Människor ska kunna och vilja bo här. Vi behöver ett hållbart samhälle där skola, omsorg, bostäder, infrastruktur, arbete, digitalisering och service fungerar. Det demokratiska inflytandet måste öka i dialog med delaktiga medborgare. Ökad jämlikhet är förutsättningen för förtroende, sammanhållning och gemenskap i samhället. Med allt detta kommer människor vilja bo kvar, flytta hem och flytta hit.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig majoritet behövs i Ljusdal för stabilitet och långsiktig planering. En bredare koalition än vad vi haft hittills.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Högstadium behövs på varje ort och höjer kommunens attraktivitet. Avståndet till sin skola påverkar både studier och tid för fritidsintressen och andra aktiviteter.

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En fotbollshall är en viktig satsning och ger ökade möjligheter för framför allt barn och unga att ha en aktiv fritid. Ett mervärde för folkhälsan. Den kommer nyttjas både av lokala föreningar och föreningar från andra kommuner.

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är positiva till intraprenader eller självstyrande enheter där personal har ett ökat inflytande. Det kräver dock att riktlinjer finns på plats.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har ett samhällsansvar att upprätthålla infrastruktur och allmännytta. Kommunal verksamhet ska i regel inte konkurrera med näringslivet, men ett visst utrymme finns inom kommunallagens gränser. Särskilt när det kommer till glesbygd där marknaden inte alltid fungerar utan kommunens hjälp.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Förkortad arbetstid är mer rimligt att införa. Syftet med införande och kommunens ekonomi är avgörande. Det behövs tillgång till personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Medborgardialog är ett bättre verktyg för att få veta vad medborgarna tycker i viktiga frågor och ger ett mer nyanserat underlag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språket är visserligen en viktig del av kommunikationen mellan vårdare och kund. Men det finns också fler aspekter för att kunna leverera god vård och vi ska främst sträva efter att ha personal med rätt utbildning och kompetens.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det fira skolvalet innebär att alla skolor ska ta emot alla elever och de ska ges jämlika förutsättningar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver en social och rättvis bostadsförsörjning. Ojämlikhet på bostadsmarknaden kommer av ojämlikhet i inkomster. För att bryta segregation behövs ett blandat bostadsbestånd avseende prisnivåer och upplåtelseformer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Välfärd ska inte bedrivas med vinstintresse. I en landsbygdskommun kan det vara gynnande med en blandad regi för att nå alla som är i behov av omsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att kommunens ansvar i detta är att möjliggöra för marknaden att etablera sig. Vi ansvarar därutöver för kommunalt ägda parkeringsplatser.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De skolor som bedrivs i privat regi idag är värdefulla för kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En stark kulturverksamhet är en viktig del av samhället och ska finnas tillgänglig i hela kommunen. Vi vill främja barn och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur oavsett bakgrund. Tillgången till kultur är en avgörande del för god folkhälsa.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi kan stärka välfärden med nuvarande nivå om vi använder varje skattekrona på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. För att bibehålla och kunna utveckla våra kommunala verksamheter krävs ett stort fokus på att pengarna används på rätt sätt och rätt saker.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ljusdals val:

 • Avskaffa delade turer inom omsorgsyrken
 • Lägga mer resurser på vägar och cykelvägar
 • Öka anslagen till skolan