Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Härjedalen

Våra viktigaste lokala förslag

Att nyproducera Hyresrätter i Funäsdalen

Samhällsutvecklingen har gjort att prisbilden på bostadsmarknaden i Funäsdalen med omnejd är en flaskhals för rekrytering. Att Hyresrätter tillskapas är nödvändigt för att säkerställa möjligheten att rekrytera till välfärden och det lokala näringslivet.

Att stärka arbetsmiljön i äldreomsorgen.

Den förbättring av ekonomin som gjorts under innevarande mandatperiod gör det möjligt att på ett bättre sätt fokusera på arbetsmiljön i äldreomsorgen.

Att våra yrkesutbildningar motsvarar kompetensbehovet

Både välfärden och det lokala näringslivet har en rekryteringsutmaning framför sig. De yrkesutbildningar vi har är bra. Trots det behöver en översyn göras för att säkerställa att utbudet av utbildningar i gymnasiet och inom vuxnas lärande gör det möjligt att utbilda och omskola sig utifrån behovet på arbetsmarknaden.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi har för närvarande brist på hyresrätter, inte minst i Funäsdalen, och behöver därför ha förmåga att nyproducera i egen regi. Däremot kan fastighetsavdelningen samordnas med kommunen för att ge bättre förutsättningar för underhåll och planering i koncernens totala bestånd av bostäder och lokaler.

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Under förutsättning att det är fysiskt möjligt med en samlokalisering tycker vi att det är ett bra förslag. Dels finns det möjligheter till en bra planering av grundskolans resurser på en sammanhållen skola. Det minskar också pressen på eleverna att snabbt bli vuxna och passa in i en miljö med många väsentligt äldre elever, vilket möjligen inverkar negativt på studiemiljön idag.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skulle beslutet rivas upp behöver kommunen också kunna svara på varför kommunen inte tänker sköta väghållningen på de vägar som redan idag är enskilda och aldrig haft kommunalt underhåll. Vi lever också i en verklighet där kommunen redan tidigare inte haft tillräckligt med medel för att sköta åtagandet på ett bra sätt, med eftersatt underhåll som följd.

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att fortsatt utbyggnad går i planerad takt med utbyggnad av annan infrastruktur, inte minst vatten och avlopp. Det är också viktigt att samhällsplaneringen tar höjd för den kommunala kärnverksamheten. Inom ramen för det är vi positiv till fortsatt utveckling.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I princip är förslaget bra, i praktiken finns inte det förhållandet i Härjedalen. Om bostadsmarknaden fungerade skulle den privata näringen redan byggt hyresrätter i Funäsdalen och Vemdalen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har i dagsläget inte ekonomi för att genomföra det. Det är redan idag svårt att rekrytera på sina håll och förslaget kräver fler anställda än idag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är i grunden ett bra förslag. Kommunen har tidigare anställt utan att beakta detta, det är därför viktigt att vi stödjer befintlig personal att vid behov uppnå det målet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Utöver att det är ett självklart krav ser vi inte att det är särskilt lämpligt med en friskoleetablering.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunen behöver helt klart ta ansvar för nyproduktion av hyreslägenheter. Dessa bör naturligtvis göras så billiga som möjligt utan att tumma på byggkvalitén. Erfarenheten säger dock att det finns en gräns för hur billiga de går att göra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Härjedalens kommun har få innevånare spridd över en stor yta. En privat utförare vill ha ett avgränsat område eller boende som utifrån omfattning och antal brukare är optimerad för att affären ska gå ihop. Det som blir kvar får kommunen bekosta utan möjlighet till samordningsvinster. Detta leder till en större börda för skattebetalarna än nödvändigt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunen ska genom att samverka med aktörer på marknaden möjliggöra laddinfrastruktur på kommunal mark.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Det bedrivs ingen privat undervisning på kommunala skattemedel i kommunen och den ordningen bör bestå. En privat utförare vill ha en skola som utifrån antal elever är optimerad för att affären ska gå ihop. Det som blir kvar får kommunen bekosta utan möjlighet till samordningsvinster. Vilket leder till en onödig börda för skattebetalarna

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det vore önskvärt att kunna lägga mer pengar än idag, men utifrån förutsättningarna just nu kan vi inte lova att det är möjligt. Skolan, omsorgen och bostäderna är viktigast vid en prioritering.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det finns inte utrymme för sänkningar i dagsläget. Ska en höjning göras behöver det konkret motiveras. I dagsläget pågår arbete med prioriteringar i verksamheterna och innan det är klart finns inte den tydliga motiveringen på plats.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Härjedalens val:

 • Erbjuda fler aktiviteter i kommunal äldreomsorg
 • Förstärka den kommunala vuxenutbildningen
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg