Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Efter 16 år av borgerligt styre är det helt uppenbart att Halmstads kommun behöver ett nytt styre. Under allt för lång tid har segregationen fått fortsätta bita sig fast kommunen. Investeringar och utbyggnationen av skolor, bostäder och företagsmark har inte skett i den takt som Halmstad har behövt. Det beror ytterst på ett svagt politiskt ledarskap. Vi ska se till att ändra på detta.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa ett tryggare Halmstad

I Halmstad har segregationen bitit sig fast där skillnaderna är stora mellan väster och öster. För att motverka segregationen och minska kriminaliteten behöver fler barn se sina föräldrar gå till jobbet varje dag. Vi behöver därför se till att fler kommer till arbete. Men det räcker inte. Vi behöver också investera mer i skola, satsa mer på avhopparverksamheten och öka samarbetet med polisen.

Gratis kollektivtrafik för unga och äldre

Vi vill införa gratis kollektivtrafik för alla upp till 19 år och efter att de fyllt 65 år. Detta är ett viktigt steg i den gröna omställningen, eftersom det gör det mer lönsamt att resa kollektivt. Det är också en jämlikhets fråga - ingen ska behöva avstå att åka ut på aktiviteter för att de inte har råd resa.

1000 fler bostäder om året

Halmstad växer ständigt, men vi bygger inte i närheten av tillräckligt för att kunna ha bostäder åt alla. Vi vill därför investera kraftigt i att bygga fler bostäder och skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i Halmstad.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Halmstad har styrt i minoritet alldeles för länge. Det har inneburit att de som styrt inte alltid kunnat få igenom sin politik. Vi ser fram emot att leda Halmstad kommun och hoppas kunna få till ett majoritetssamarbete där Socialdemokraterna har ledartröjan.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är ett parti som vi utesluter all form av samverkan med.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Halmstad och Halland har goda förutsättningar för havsbaseradvindkraft. Vindkraft långt ute till havs är avgörande för att stärka Sveriges och Halmstads energiförsörjning framåt. Generellt syns eller hörs inte vindkraften när den förläggs till havs, vilket vi tycker är bra. Havsbaserad vindkraft innebär generellt en mindre påverkan på motstående intressen och den ger en jämnare elproduktion.

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nuvarande detaljplan har blivit tydligt i både konsultrapporter som kommunen köpt in samt av länsstyrelsen att den inte kommer att gå igenom. Av den anledningen tycker vi att man borde stoppa den nuvarande detaljplanen och börja om på nytt för att utveckla området kring Österskans. Vi kommer däremot att respektera utfallet vid folkomröstning kring frågan.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla är nog överens om att trafiksituationen i centrum behöver ändras och bli långsiktigt hållbar. I Halmstad har vi en bred politiskt enighet kring att det långsiktigt bästa och enda ekonomiskt rimliga alternativet är att bygga en ny bro över Nissan. Enligt beräkninningar väntas en bro landa på omkring 115 miljoner medan en tunnel landar på minst 900 miljoner, troligen mer.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Förslaget är intressant, men bara om det kan konstateras att faktiskt går långsiktigt att bygga hållbara boenden där. Att bygga bostäder på Örjans Vall skulle ge intäkter åt kommunen för att bekosta en helt ny arena med en samlad arenastad på Sannarp. Det efterfrågas av kommunens större idrottsföreningar, hade gett positiva synergieffekter och stärkt kommunens profil som idrottsstad.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna verkade för i framtagandet av Översiktsplanen att mindre jordbruksmark än tidigare tas i anspråk för byggandet. Att ingen odlingsbar mark skulle tas i anspråk var däremot orimligt. Vi kan inte bara växa i centralorten. Vi hade däremot hellre sett att vi byggde fler bostäder i exempelvis Eketångaskogen än att ta jordbruksmark i anspråk.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En del i att bryta bostadssegregationen är att se till att det byggs fler hyresrätter till rimliga priser i alla delar av staden, inte bara i de östra delarna. Det är viktigt för att människor ska kunna leva och bo i hela kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vår demokrati bygger på att vi genom våra val utser förtroendevalda som förespråkar en viss inriktning. Dessa förtroendevalda ägnar mycket tid åt att djupdyka i komplexa frågor och se frågor ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Folkomröstning är väldigt kostsamt och beslut riskeras att fattas utan en förståelse för påverkan på kommunen som helhet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Personalen har alltid haft krav på sig att kunna svenska. Tanken är inte att utestänga ett antal människor som kan jobba inom äldreomsorgen, utan att se till att ha de färdigheter som krävs för att klara jobbet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har ett stort ansvar i elektrifieringen av transportsektorn. Här kan vi vara med och bidra mer. Ska vi påskynda omställningen så måste det finnas goda förutsättningar att ladda bilar i hela kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Fler måste vara med och dela på ansvaret för migrationen. Inget land i Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i förhållande till sin befolkning som Sverige. Möjligheterna att klara ett bra mottagande och nyanländas etablering har dock gränser och då kan vi inte ta emot ett obegränsat antal.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, och i synnerhet över skolan. Vi har inget emot privata aktörer, men ser de vinstdrivande aktörerna som ett stort problem. Pengarna som vi betalar i skatt ska gå till fler lärare, bättre lokaler och hjälpmedel i skolan. Inte till privata vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen är en viktig del i att fortsätta vara en kommun som våra invånare trivs i, men också för att motverka segregationen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Varken mer eller mindre. Halmstad står inför stora investeringsbehov där vi behöver bygga många fler skolor, bostäder och skapa förutsättningar för näringslivet att etablera sig. Vårt fokus är att se till att varje skattekrona ska gå dit de är ämnade, och inte hamna i privata vinster. Det är viktigare än att både höja och sänka skatter.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Halmstads val:

 • Anlägga en konstgräsplan på Andersberg för att stötta föreningslivet
 • Stationera fler socialarbetare på Andersberg
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Så svarar S: Extra viktig Även här finns mycket att göra för att bryta segregationen i Halmstad. Vi behöver ta tag i långtidsarbetslösheten så att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet. Vi behöver också utöka samverkan mellan kommun, polis och föreningsliv. Vi vill skapa bättre förutsättningar för föreningslivet med en ny fotbollsplan på Andersberg och satsa mer på avhopparverksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Halmstads val:

 • Bygga fler billiga hyreslägenheter
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag

Så svarar S: Extra viktig Det finns mycket vi vill ta tag i. Särskilt viktigt är det just att det blir fler anställda i skola och förskola, att vi bygger fler bostäder till rimliga hyror och att fler företag etablerar sig i Halmstad.