Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi har starkt driv och poltik som på bästa sätt bidrar till alla gotlänningars vardag, bäst politik för medarbetare i välfärden och en rutin att hålla ihop politiken så att det vi vill blir av. Vi kombinerar arbetet för jämställdhet och ett samhälle där alla få plats med en politik som gynnar utveckling över hela ön och ska vi klara klimatutmaningen måste vi komma till handling nu.

Våra viktigaste lokala förslag

Medarbetarlöfte för en mer attraktiv vardag i välfärden

Välfärdens medarbetare måste uppvärderas. Ingen välfärd är bättre än dess medarbetare och för att fler ska stanna och vilja börja jobba i välfärdens yrken måste vi bli bättre arbetsgivare. Vi vill säkerställa god löneutveckling, aktivt jobba för bättre villkor och förutsättningar att hinna med vardagen på ett sätt som ger både stolthet och bidrar till ett långt och friskt arbetsliv.

Inga fler upphandlingar av äldrevård till lägsta pris

Med en stigande andel äldre blir vår förmåga att bedriva god vård och omsorg med goda arbetsförhållanden i hemtjänst, hemsjukvård och på särskilda boenden avgörande - både för äldre, medarbetare och för regionens totala ekonomi. Ständiga upphandlingar till lägsta pris har fått motsatt effekt. Vi vill vända trenden och utveckla kvaliteten för äldre och personal. Ansvaret ska vi ta i regionen.

Fler bostäder ska byggas som folk har råd med

Rätten till bostad måste gälla. Fler bostäder som folk har råd med ska byggas. Hälften av regionens mark bör gå till hyresrätter och processer måste gå fortare. Fler bostäder för unga, studenter och äldre ska tillskapas. Den som är i missbruk behöver bostad först. Det vill vi införa. Ingen ska sova under bar himmel, lågtröskelboende behövs.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej det kan jag inte se direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill helst få egen majoritet såklart men det verkar utopiskt. Vi vill samarbeta med ett annat parti så vi får stabilt majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss styra med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vet att vi kommer få minskad tillgång på dricksvatten samtidigt som behovet ökar. Region Gotland behöver arbeta brett med både stora, småskaliga och innovativa lösningar för att säkerställa tillgången på dricksvatten där avsaltning kan vara komplement i ett system. Samverkan kring lösningar för grund- och dricksvatten är helt avgörande för framtiden.

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ta tillbaka kontrollen och göra vad vi kan för att stoppa den ständiga jakten på billigare äldrevård. Det har urholkat äldrevården och försämrat villkoren för medarbetare och i omsorgen om äldre. Vi vill ta tillbaka kontrollen i takt som avtal går ut och i ordnad form. Vi vill inte framgent upphandla till lägsta pris.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte i regionens makt att göra det. Beslut fattas i Miljödomstol.

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: På Gotland bor vi spritt över ön. För att det ska vara möjlighet att bo, leva och verka på hela Gotland behöver förskolor och skolor finnas nära där man bor. En likvärdig skola nås inte om vissa barn sitter timmar i buss varje dag för att komma till skolan. Samtidigt är det avgörande att de som bor nära landsbygdsskolor väljer sin skola så elevunderlaget finns. Alla skolor ska vara bra skolor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det skulle bli svårt då vi vet att vi kommer ha svårt hitta tillräckligt med folk för tjänsterna. Viktigare är att skapa bra förutsättningar på jobbet för medarbetare och då behöver man vara fler som jobbar per pass. Vårt medarbetarlöfte är rätt väg att gå.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den representativa demokratin har tjänat Sverige väl och fler lokala omröstningar riskerar urholka den. Valdeltagandet är vanligtvis lågt samtidigt som det kostar mycket. Risken finns att det är svårt se helheter. Förmågan och viljan att lyssna på och omsätta gotlänningars vilja behöver ändå stärkas. Det är viktigt att fler känner sig lyssnade på.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att den som tar emot vård och omsorg förstår vad som sägs. För att det ska uppnås behövs en viss grund av språkkunskap hos de man möter. Samtidigt kan det vara vanskligt att avgöra vad som är tillräckligt bra, så sådana tester behöver utformas med eftertanke. Vi behöver fler som jobbar i välfärdens yrken så utbildning är avgörande så fler kan ta jobben.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Eleverna är viktigast. Undervisning för nyanlända ska därför ske på det sätt som bäst gynnar lärande så fler klarar skolan. Det kan se olika ut i olika skolor. Därför är vi istället för att hela systemet med elevpeng ses över så att kommuner får betalt för det större ansvar kommunerna har och möjligheten att ta ut övervinst begränsas.

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Region Gotland behöver göra mer för att bostäder folk har råd att bo i byggs. Vi vill se att hälften av regionens mark går till hyresrätter och att priset på den marken är låg. Allmännyttan måste stärkas. Regionen behöver mer aktiv markpolitik, peka ut mark för bostäder för särskilda grupper och säkerställa att bostäder där byggs till priser möjliga för respektive grupp.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Region Gotland har ett stort ansvar för att hitta och tillskapa fler platser för laddstolpar men bör agera i samverkan med andra kring infrastrukturen. Ansvaret delas därmed med fler. Region Gotland behöver utmana klurigheter i lagstiftning och regelverk så att laddstolpar kan sättas upp på allmän platsmark. Region Gotland behöver bli aktivare i frågan för att klimatmålen ska nås.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Gotlands största hinder för utveckling är brist på kompetens och tillräckligt många som kan ta jobben. Vi behövs bli fler i arbetsför ålder och fler i klassrummen. På Gotland finns plats och goda förutsättningar för integration. För att mottagandet ska bli bra behövs tillgången på bostäder dock säkras.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Verkligen inte. Pandemin har istället visat vikten av en långsiktig, trygg och tillräcklig finansiering. Våra insatser för att nå de nationella målen för kulturen behöver utvecklas. Både våra institutioner och det fria kulturlivet är viktiga för öns utveckling och attraktionskraft samtidigt som kulturens möjlighet är ofantlig i dess möjlighet att ge oss gotlänningar fler dimensioner av vår tid.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med brist på barnmorskor saknas förutsättningar att sänka arbetstidsmåttet om vi också ska säkra födandes rätt till kvalitativ vård. Däremot behövs en tillräcklig grundbemanning vid förlossning och övriga verksamheter för att erbjuda en god arbetsmiljö med rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och få återhämtning. Vårt medarbetarlöfte är rätt väg framåt.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Gotland har hoppat över denna fråga

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Absolut inte. Möjligheten att ta del av och i samhället behöver stärkas och delaktigheten öka. Det blir omöjligt om vi begränsar människors möjlighet till det.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att klara klimathotet måste vi röra oss mer klimatsmart på ön. Alla kommer inte kunna skaffa klimatsmart bil. Då behövs kollektivtrafik som går oftare på stomlinjer och som kompletteras med anropsstyrd trafik.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vård ska ges utifrån behov. Det krävs regleringar för att behov ska styra. Patienter ska kunna välja vårdgivare men vårdgivare ska inte kunna välja patienter. Med större kontroll och möjlighet att styra etableringar av vårdcentraler gynnas samhällsbygget då vi bättre kan vikta ersättningar efter befolkningsunderlagets behov.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi kommer att behöva satsa mer på kollektivtrafiken så att fler kan välja klimatsmarta resealternativ på ön. Idag är det billigt att åka kollektivt på Gotland. Det ska alltid vara det billigare alternativet. En tillgänglig, effektiv och attraktiv kollektivtrafik som fler väljer att åka med ger regionen bättre finansieringsförutsättningar och mer hållbar ekonomi för kollektivtrafiken.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill se en god, tillgänglig och kvalitativ vård utifrån behov. Vi har en mix idag som är lagom. Vi vill inte se stora ökade inslag av privata alternativ som riskerar slå sönder det system vi har idag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Varje elev som väljer friskola är en tappad elev för regionen. Regionen har alltid ansvar att ha en struktur som kan ta emot alla gotländska barn. Regionen står därmed kvar med ansvaret för hela skolbyggnader där skolan, klassrummen och läraren finns kvar. Samma kostnad men lägre intäkt för rektorsområdena utan möjlighet att anpassa och optimera. Fler friskolor skulle kosta ytterligare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De kreativa och kulturella näringarna på Gotland har stor potential att bidra till hela Gotlands utveckling och attraktivitet. Här vill vi se en strategi som gymnast kulturen och kulturskaparnas möjligheter på Gotland. Idag når kulturen inte alla. Mer måste göras för att fler ska både kunna ta del av och utöva kultur. Vi vill att Kulturskolan blir gratis.

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har idag inga förslag på skattehöjning.

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Gotlands val:

 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Erbjuda gratis kulturskola
 • Förbättra Region Gotlands service gentemot företag