Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Redan idag tar S ett stort ansvar för helheten. Vår kommun växer och nya utmaningar kommer. S ska fortsätta bygga en kommun som är hållbar idag och i framtiden. S tar ansvar för kommunens klimatomställning och för att fortsätta utveckla en stark offentlig välfärd inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Trygghet genom livet ger möjlighet att bo och leva i hela vår kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

En stark offentlig äldreomsorg med kvalitet

Behoven ska styra omsorgen . Integritet, respekt, självständighet och delaktighet är viktigt för att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och den äldres rätt till självbestämmande. Därför vill S ta bort minutscheman och låta den äldres behov mer styra tiden i hemtjänsten. Utveckla anhörigstödet inom omsorgen. Införa en "fixarservice" till våra äldre inom digitalisering och det egna hushållet.

Öka möjlighet till fina boendemiljöer i hela kommunen.

Med bra möjligheter för en växande kommun vill vi planera för fler förskolor i våra bostadsområden. Vi vill fortsätta satsa på älvnära promenadstråk. Det ska finnas möjlighet till grönområden för lek och avkoppling. Fortsatt bygga ihop nya och gamla bostadsområden med cykelbanor. Vi vill utveckla en egen solcellspark för att arbeta vidare för en klimatneutral kommun.

Ett livslångt lärande

Alla barn ska ges en god start i livet. Förskolan och skolan ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Inget barn ska halka efter eller hållas tillbaka. Läxhjälp erbjuds till de som behöver. Våra ungdomar ska vara väl rustade för gymnasiet och kommande arbetsliv. En stark studie- och yrkesvägledning, fortsatt brett utbud av kulturskolans verksamhet, trygg och inspirerande studiemiljö.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

S lokalt önskar en tydligare styrning av utbyggnaden av infrastrukturfrågor t ex järnväg, vägar och laddstolpar på landsbygden.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S går till val som eget parti som söker egen majoritet. Det är valresultatet som är grund för vilka dialoger som S kan ha med övriga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det är viktigt för S att det finns en gemensam värdegrund att styra utifrån

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen växer och det finns ett stort behov av nya förskolor.

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Redan idag finns möjligheter att använda sig av digitala verktyg i undervisningen i den utsträckning som behövs.

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en behovsfråga snarare än en åldersfråga. Du kan vara 66 år och vara i stort behov av ett anpassat boende. Det är behovet som ska styra och inte åldern.

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En god och nära vård har sin utgångspunkt i de behov som brukaren har och att personalen har möjlighet att stödja i aktuellt behov.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är alltid viktigt att kommunala bolag verkar inom kommunal lagens intentioner.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En bra ambitionsnivå som behöver tid och pengar för att kunna genomföras.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en demokratisk rättighet och möjlighet. Den tar dock sällan hänsyn till helheten för kommunen och riskerar att förenkla komplexa frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den enskilde brukare har alltid rätt att kunna kommunicera med den personal som den möter i sin vardag. Hur det säkerställs kan ske på olika sätt. Det är snarare än ledningsfråga med hur man fördelar personal utifrån kunskaper i olika språk och färdigheter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har alltid intresse av att det finns lämpliga bostäder med rimlig hyra. Det man kan önska är att det finns möjligheter för statligt stöd till kommunala bostadsbolag att satsa på bostadsbyggande där hyran blir låg.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De skattemedel som bekostar äldreomsorg och hemtjänst ska användas i verksamheten och inte vara ett medel för att kunna ta ut privata vinster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Här behövs ett gemensamt ansvar både från statligt, kommunalt och privata intressen för att kunna bygga ut laddstolpar i den omfattning som behövs för att klara våra miljömål.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De skattemedel som finansierar skola ska användas i verksamheten och inte finansiera privata vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Barn, ungdomar och äldre ska ha en god tillgång till olika kulturella upplevelser. Därför behöver bland annat kulturskolan kunna både behålla och även till viss del utveckla sin verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Utmaningen är stor bland de skattefinansierade verksamheter. Demografin, prisutveckling och höga välfärdsmål utesluter inte eventuella framtida förändringar av kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Forshagas val:

 • Anlägga fler cykelvägar
 • Erbjuda lovskola och läxhjälp
 • Förstärka studie- och yrkesvägledningen i skolan

Så svarar S: 1.Bygga fler förskolor utifrån det behov som finns. 2.Våra ungdomar ska vara väl förberedda för studier och arbetsliv. 3.Trygg och individanpassad äldreomsorg. En del av de förslag som kunde väljas är inte våra aktuella frågor och som vi inte heller har svarat på i valkompassen. De frågor som S prioriterar är de tre som vi skrivit här i fritext. En mycket märklig konstruktion på frågan.