Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Eslövs kommun. Vi behöver satsa både på östra Eslöv och våra byar. Vi vill också satsa på välfärden så att våra ungdomar får en bra skola och våra äldre en god omsorg. Kommunen ska ett rikt kultur- och föreningsliv. Våra viktigaste områden är: * Satsning på äldres livsvillkor. * Utveckling i hela kommunen. * Satsningar på fritid, idrott och föreningsliv.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsning på äldres livsvillkor

De som byggt landet ska åldras väl. Socialdemokraterna vill bygga ett nytt demenscenter som möter morgondagens behov. Vi ska fortsätta bygga trygga boenden anpassade för äldre. Vi vill öppna ytterligare en mötesplats i Eslöv. De som arbetar inom kommunens omsorg ska ha hållbara arbetsvillkor.

Utveckling i hela kommunen

I Eslövs kommun finns flera byar med unika miljöer och en levande landsbygd. När kommunen växer ska det ske både i byarna och i staden, med olika former av bostäder. Vi fortsätter utbyggnaden av förskola och skola. Satsningen på landsbygdsmiljonen, där invånarna själv får bestämma vad pengarna används till, ska utökas. Stadsdelen Östra Eslöv ska utvecklas hållbart.

Satsningar på fritid, idrott och föreningsliv

Det ska vara lätt att vara aktiv i kommunen med bra natur- och rekreationsområden. Bland annat ska Husarängen i Eslöv utvecklas med inriktning mot spontanidrott och föreningsliv i utemiljöer. När Östra Eslöv byggs ut ska det finnas trevliga utemiljöer och bra idrottsmöjligheter. Gyaskogen i Stehag ska utvecklas som natur och rekreationsområde. Det ekonomiska stödet till föreningslivet ska öka.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Socialdemokraterna i Eslöv är kritiska till bygget av en ny stambana genom kommunen. Samtliga dragningar som trafikverket föreslagit påverkar kommunen negativt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna eftersträvar alltid att kunna påverka politiken. Därför tar vi gärna ansvar och styr tillsammans med andra partier. Nuvarande styre har fungerat väl men vi undersöker alltid möjligheterna efter varje val. I slutändan är det valresultatet som avgör.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Eslöv behöver fler övervakningskameror på platser som upplevs som otrygga. De ska sättas upp tillsammans med polisen. Vi behöver också andra insatser som till exempel fältare och fritidsledare. Ibland behöver vi också ordningsvakter.

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna vill skydda mer natur i kommunen. Men allra viktigast är att skapa bra, tillgängliga natur- och rekreationsområden. Husarängen i Eslöv och Gyaskogen i Stehag är två områden vi ska utveckla under nästa mandatperiod.

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs fler spår för att tågpendlingen ska fortsätta vara bra i Eslöv, Örtofta, Stehag och Marieholm. Men en sträckning utmed befintligt järnvägsspår måste utredas. De förslag som trafikverket presenterat är negativa för kommunen.

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska växa hållbart. För att klara av utbyggnaden i alla tätorter måste vi använda marken förnuftigt så att så lite jordbruksmark som möjligt tas i anspråk. För oss Socialdemokrater är en hållbar tillväxt viktig.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill hellre se till personalens arbetsmiljön är så hållbar att alla kan jobba heltid. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi fortsätta med nuvarande heltidsmått. Socialdemokraterna vill få bort delade turer i vården.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi arbetar med medborgardialog där invånarna kan vara med tidigt i ärendena. Folkomröstning skall användas med försiktighet eftersom valdeltagandet ofta blir väldigt lågt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att de äldre förstår personalen. Det krävs redan idag godkänd svenska för att jobba som undersköterska. Redan idag gör insatser för att förstärka språkkunskaperna ytterligare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Hyresvärdarna måste kunna ta ut ett pris för nya lägenheter som gör att de inte förlorar pengar. I kommunen finns redan idag en mix av olika prisnivåer för hyreslägenheter. Därutöver hjälper kommunen till med lägenhet för de som behöver det. Kommunen behöver flera olika sorters boenden, hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Det kommunala bostadsbolaget ska exempelvis bygga i byarna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För oss är kvaliteten i äldreomsorgen en av våra viktigaste frågor. Erfarenheten från de kommuner som privatiserat sin äldrevård är dåliga och flera kommuner har börjat ta tillbaka äldrevården i egen regi. Kommunens skattepengar ska gå till invånarna inte till vinster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska underlätta för etablering så mycket som möjligt. Infrastrukturen behöver byggas vid arbetsplatser och affärer. Däremot är det inte bara kommunen som ska bygga och finansiera laddstolparna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska ta sin andel av ansvaret, men Sverige har tagit emot väldigt många flyktingar och framöver kommer andra EU-länder behöva ta sin del. Reglerna kring arbetskraftinvandringen till Sverige behöver skärpas så att vi får ordning och reda på arbetsmarknaden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Det finns inga skolor som drivs av privata företag i kommunen idag. Montessori-skolan drivs av en förening och har en bra verksamhet. Skattepengar ska gå till eleverna och inte till vinst. Socialdemokraterna vill att vi ska ha kontrollen över välfärden.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kultur skapar gemenskap och gynnar kreativitet. Att satsa på bygget av en ny kuturskola berikar barn- och ungdomars fritid och ökar kommunens attraktivitet. Konst och kultur ska vara en naturlig del i by- och stadsmiljön. Föreningarna ska få ett bra stöd från kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi tar ut den skatt vi behöver för att ha en bra skola och äldreomsorg. Vi eftersträvar en låg skattesats. Ett orosmoment just nu är prisökningarna som slår mot hela världen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Eslövs val:

 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar
 • Skapa fler sommarjobb för ungdomar
 • Säkra kommunal service i alla delar av kommunen

Så svarar S: Extra viktig För att klara fortsatta satsningar måste kommunen fortsätta växa och utvecklas. Socialdemokraternas prioriterade frågor inför nästa mandatperiod är * Satsning på äldres livsvillkor. * Utveckling i hela kommunen. * Satsningar på fritid, idrott och föreningsliv.