Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Emmaboda

Våra viktigaste lokala förslag

1. Ett starkt samhälle för ett tryggare Emmaboda

Ett tryggt Emmaboda bygger vi tillsammans. Vi måste på alla sätt göra det möjligt att bli en del i vårt gemensamma samhälle. Bra omsorg, goda studieresultat och vägar in i arbetslivet är grundbultar för detta.

Vi ska fortsatt ha kontrollen över välfärden.

I vår kommun finns inte privata alternativ gällande äldreomsorg eller skola, vi vill även fortsatt ha det på detta sätt. Varje skattekrona ska gå till det som den är avsedd för, inte till vinstuttag i privata vård- eller skolbolag.

Vi ska skapa framtidens gröna jobb med bra villkor i Emmaboda

Vi Socialdemokrater vill modernisera Emmaboda kommun och ställa om till en fossilfri och alltmer förnybar energi. Detta ger förutsättningar till att fler gröna jobb kan skapas i kommunen. Vi axlar uppgiften tillsammans: kommun, medborgare och näringsidkare, små steg i taget för en miljömässigt hållbar framtid.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Emmaboda

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tryggheten på offentliga platser – till exempel gator och torg, bibliotek, skola, sporthallar och simhallar – ska särskilt förstärkas. Små mängder oordning i ett område skapar mer oordning, som i sin tur kan leda till grövre brottslighet. Det kan vara aktuellt att installera trygghetskameror där det finns behov och andra alternativ inte finns.

En handläggare ska stötta invandrare som vill återvända till ursprungslandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi avser ej tillsätta någon särskild tjänst för detta. Vi måste arbeta för ännu bättre möjligheter att bli en del av samhället genom en bättre SFI-undervisning och tillgång till utbildning som leder till arbete.

Äldreboenden och hemtjänst ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Äldreomsorgen i kommunen är i de flesta stycken bra ska bli ännu bättre, genom att de drivs i kommunal regi har vi kontroll och styrning av denna, denna kontroll riskerar att tappas om privata aktörer tar över ansvaret.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är är av vikt att offentliga medel genom skapande av kommunala bolag inte snedvrider konkurrensen med det privata näringslivet. Gällande lagar och förskrifter ska följas vid drift av kommunala bolag..

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat minskar matens klimat- och miljöpåverkan. Vi ser gärna att serverar vegetarisk mat,det är positivt både för att barnen får en mer varierad, klimatsmart och nyttig kost. Finns det ett intresse för detta så är det positivt, men det ska hanteras på respektive skola

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I vår representativ demokrati styr folket vanligtvis indirekt genom att välja representanter som sedan under en avgränsad period fattar beslut åt dem om hur kommunen ska styras. Folkomröstningar, däremot, är en form av direktdemokrati och används ibland som ett komplement till det representativa systemet och ska användas när behov för detta uppkommer. Dialog med kommunens invånare ska stärkas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns ett behov att förbättra SFI-undervisningen. Det finns behov av språkträningen för anställda inom äldreomsorgen. Vi behöver utbilda fler språkombud till våra arbetsplatser. Krav på kunskap i språk är en del i utbildningen och kontrolleras vid anställningsintervjuer.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Både det kommunala bolag och privata aktörer behöver vara aktiva i bostadsbyggandet i Emmaboda kommun. Kommunen måste ha uppdaterade detaljplaner för ändamålet så att dessa främjar snabb handläggning för intressenter som vill bygga i kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska erbjuda platser för uppsättande av laddstolpar i hela kommunen, privata aktörer är välkomna att etablera platser som ger möjlighet till laddning av elfordon. Kommunen är en del i samordningen för att öka tillgången och möjligheten att använda elbilar för att minska användande av fossila bränslen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig I vår kommun finns inte privata alternativ gällande skola, vi vill även fortsatt ha det på detta sätt. Varje skattekrona ska gå till det som den är avsedd för, inte till vinstuttag i privata skolbolag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Emmaboda kommunen använder relativt mer andel av våra gemensamma medel till kultur än andra jämförbara kommuner. Vi behöver utmana hur dessa medel används på bästa sätt för att ytterligare utveckla kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kommunen behöver inom de närmsta åren gör ett flertal större investeringar, dessa kräver nyupplåningar och därav behöver skattesatsen för kommunen ligga kvar på nuvarande nivå en tid framåt. När utrymme ges ska kommunskatten sänkas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Emmabodas val:

 • Ge snabbare service till företag i kommunen
 • Göra insatser för att höja studieresultaten i årskurs 9
 • Rusta upp kommunens äldreboenden

Så svarar S: Alla områden är viktiga och det är svårt att välja ut enbart tre fokusområden.