Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Burlöv

Varför ska väljarna rösta på er?

En trygg kommun bygger vi bäst tillsammans. Vi ska vända på varje sten för att motverka kriminalitet, utanförskap och otrygghet. Vi vill se en kommun som håller ihop, där alla har möjlighet att utvecklas och få det stöd som var och en behöver, i livets alla skeden. Fler behöver klara skolan, hitta en meningsfull fritid, och vägar in i arbete. Välfärden och äldreomsorgen behöver rustas upp.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärk välfärden, nej till privatiseringar

Att stärka välfärden är en av våra absoluta huvudfrågor. Personal i omsorgsyrken ska ha rätt utbildning och kunskaper för att kunna möta våra kommuninvånare på ett bra sätt. Att även arbetsvillkoren behöver vara hållbara har vi sett tydligt under pandemin. Välfärden måste vara rustad att möta kriser såväl nu som i framtiden. Vi säger därför nej till högerns privatiseringspolitik.

Stärkt förskola, skola och meningsfulla fritidsaktiviteter

För att bekämpa utanförskap behöver vi jobba brett. Förskolan behöver stärkas och ha mindre barngrupper. Skolan ska vara en trygg miljö och behöver mer resurser för att främja studiero. Vi behöver en ny skola i Åkarp. Vuxna ska få rätt stöd för att komma in i arbete. Våra kommuninvånare ska även ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser för alla.

Burlöv ska vara tryggt

Utemiljöer och bostadsområden ska kännas trygga att vistas i och ska utvecklas. Vi säger nej till utförsäljning av vårt kommunala bostadsbolag Burlövs Bostäder. Det förebyggande arbetet mot missbruk och våld är viktigt och behöver stärkas. Det ska tidigt finnas stöd och insatser att få för att bryta negativa spiraler. Alla har rätt att känna sig trygga i sina hem.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I de övergripande frågorna att bekämpa kriminalitet och utanförskap, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, samt att skapa jobb genom en grön omställning så är vi helt överens. Sen dyker det ibland upp enskilda frågor där vi från ett kommunalt perspektiv kan ha vissa synpunkter.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna går till val som eget parti. Vi kommer arbeta hårt för att få igenom så mycket av vår politik som möjligt, oavsett om vi som idag är i opposition eller ingår i en styrande koalition. Vissa partier står vi närmare och andra längre ifrån i olika frågor. När väljarna har sagt sitt så ser vi vilka förutsättningar som finns och vilka samarbeten som är möjliga.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sakfrågorna är viktigast. Väljarna avgör förutsättningarna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Burlöv

Kommunen ska motverka etableringar av friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Så länge lagen inte reglerar de vinstuttag vi har idag där våra skattepengar rinner iväg till skatteparadis utomlands så arbetar vi för att motverka etableringar av friskolor i kommunen.

Äldre ska själva få välja vem som ska sköta hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Denna fråga handlar om ifall hemtjänsten ska privatiseras. Såväl erfarenheter från närliggande kommuner, samt kommunens egen riskanalys, visar att privatiseringar i äldreomsorgen inte leder till en bättre verksamhet. Det är kostsamt och riskerar snarare leda till lägre bemanning och sämre arbetsvillkor. Vi vill stärka den kommunala hemtjänsten och äldreomsorgen.

Kommunen bör verka för att en vårdcentral öppnas i Åkarp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är främst en fråga för Region Skåne. Vi på kommunal nivå ser behov av en vårdcentral även i Åkarp. Bra samverkan mellan kommunen och regionen är viktigt för att våra invånare ska få en bra service.

Burlövsbostäder ska inte säljas ut utan fortsätta ägas av kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Burlövsbostäder ska vara en positiv kraft för utvecklingen av Burlöv. Ett starkt kommunalt bostadsbolag är en viktig medspelare på vägen mot en socialt ansvarstagande, trygg och hållbar kommun.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala och privata bolag kompletterar varandra. I kommunala bolag finns det möjlighet att ta ett stort socialt ansvar utan vinstkrav. Inom vård, skola och omsorg anser vi att verksamheterna drivs bäst i offentlig regi.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Maten är en viktig del av skoldagen. För många barn är skolmåltiden ofta den enda måltiden på hela dagen. Viktigast för oss är att utbudet ska vara näringsrikt och gott där det finns flera alternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Arbetsmiljö och arbetsvillkor inom äldreomsorgen är en stor utmaning för såväl oss i Burlöv som i många kommuner. Mer tid till återhämtning och fritid har ett stort värde för den enskilde. Arbetstidsförkortning är för oss en fråga som är med i diskussionerna kring arbetsvillkor i äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kan dyka upp frågor där folkomröstning är aktuellt. Medborgardialog är viktigt och ska utvecklas. Folkomröstningar är inte första alternativet då det kräver mycket resurser, men det är inget vi utesluter i stora frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill att kommunen ska ta ett större ansvar i att utveckla kompetensen hos våra anställda. Detta gäller såväl språk- som omsorgskunskaper. Det ska ställas krav vid anställning och kommunen ska arbeta aktivt för att utveckla och höja kompetensen hos våra anställda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Burlöv har idag en relativt sett hög andel hyreslägenheter med förhållandevis låg hyra. För oss är det mer prioriterat att rusta upp dessa befintliga fastigheter och bostadsområden och skapa en trivsam och hållbar miljö för alla boende.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi i Burlöv har tagit ett stort ansvar när det gäller mottagandet, vilket också innebär stora utmaningar på såväl kort som lång sikt. Fler kommuner behöver göra sin del och vi kommer inte acceptera att andra kommuner slipper undan sitt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: I dagsläget har vi inga friskolor i kommunen. Vi vill stärka och utveckla vår befintliga kommunala skolverksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En meningsfull fritid är viktigt för att alla ska ha möjlighet att växa som människor och känna delaktighet i samhället. Vi vill erbjuda fler fritidsaktiviteter, utveckla kulturskolan och ge mer stöd till vårt fantastiska föreningsliv. Det behövs mer resurser för detta, vilket vi också arbetar hårt för att tillhandahålla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: För personer med låga inkomster kan för höga skatter påverka vardagen negativt. På kommunal nivå kommer vi arbeta hårt för att erbjuda en stark välfärd inom de ramar vi har.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Burlövs val:

 • Bygga en ny skola i Åkarp
 • Förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan

Så svarar S: Integration och trygghet Arbete och sysselsättning Välfärd