Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Botkyrka

Våra viktigaste lokala förslag

Alla ska vara trygga i Botkyrka

I Botkyrka finns det ingen plats för kriminalitet - inte en enda centimeter. Därför agerar vi hårt och enat mot kriminella krafter. Vi fortsätter stärka skolan, socialtjänsten och det våldspreventiva arbetet. Vi går i fronten för myndighetssamverkan och stävjande av välfärdsbrott.

Alla barn ska lyckas i skolan

En gymnasieexamen är den bästa garanten för ett tryggt och självbestämmande liv på rätt sida lagen. Därför fortsätter vi stärka våra skolor och Botkyrkas positiva utveckling. Fler än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i hela Stockholm och kunskapsresultaten bland yngre barn ökar. Vi expanderar framgångsreceptet med mer resurser, fler vuxna i skolan, utökade språksatsningar och nya skolor.

Välfärden ska vara lika stark som självklar

Under den gångna mandatperioden har vi genomfört historiska satsningar på skolan, omsorgen, bostadsbyggandet och trygghet. Den resan är inte slut. Vi fortsätter stärka vardagen för vår personal och våra invånare. Heltid ska vara norm, skolan ska vara stark, omsorgen ska var trygg och resan till en egen bostad enkel.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Lösningen på fattigdom och diskriminering i andra länder är inte att be om pengar på gatorna i Sverige. Redan idag är det förbjudet att tjäna pengar på andra människors tiggeri – människoexploatering. Det kan vara aktuellt att införa krav på tillstånd för att tigga. Då bör ordningslagen ses över nationellt – samma regler behöver gälla i alla kommuner.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En folkomröstning genomfördes i frågan 2014 med resultatet att 69,5 % av Botkyrkaborna ville att Tullinge skulle bestå i Botkyrka kommun. Tullinge kommun hade inte blivit en rikare och effektivare kommun genom att kommunen splittras. Istället hade Tullingeborna behövt lägga en större del av sina skattepengar på administration och styrning, så kallade overheadkostnader.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna är för att bedriva en nattöppen förskola i kommunal regi om behovet finns. Redan idag bedriver kommunen förskola på obekväm arbetstid. En nattöppen förskola har tidigare funnits, men då väldigt få familjer nyttjade verksamheten stängdes den. Det är viktigare att Botkyrkabornas skattepengar går till verksamheter som efterfrågas.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Botkyrka är en kommun med goda naturtillgångar och detta ska bevaras. Socialdemokraterna ser gärna att fler naturreservat bildas. Men kommunens behov av nya bostäder är stort och nya naturreservat ska inte stå i vägen för att tillväxt i bostäder och näringsverksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna har en lång historia av att höja levnadsstandarden genom kortare arbetsdagar och längre semestrar. Vi vill fortsätta den resan. Men den måste ske ansvarsfullt. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär en kostnadsökning för skattebetalarna och det måste finansieras. Vi fokuserar nu främst på att göra heltid till norm samt att all blir tillsvidareanställda.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna i Botkyrka var först i ut i landet med att införa språktest för nyanställda inom omsorgen. Att personalen om vi möter i vården ska tala svenska är en självklarhet och språktester vid nyanställningar i kombination med att personal fortbildas i svenska vill vi använda för att säkerställa det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Framtidens fordon kommer vara elektriska och Botkyrka kommun ska gå i fronten för att leda den omställningen. Genom investeringar vid kommunala parkeringar samt parkeringar som drivs av vårt gemensamma bostadsbolag Botkyrkabyggen vill vi att 100-tals laddstolpar monteras de kommande åren.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Botkyrka kommun har historiskt tagit ett mycket stort ansvar för att ge människor som flyr från krig och förtryck en ny levandsplats. Att integrera människor in i ett nytt samhälle är arbetsamt och tar tid. Det är därför nu hög tid för andra kommuner i Sverige samt andra länder i EU att kliva fram och ta ett större ansvar för kommande flyktingar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Närdemokrati är viktigt för Socialdemokraterna och finns det intresse från Botkyrkaborna att genomföra folkomröstningar i viktiga frågor så kan fler genomföras. Vi har under den senaste mandatperioden genomfört projektet dialogforum i kommunen där invånarnas åsikter inhämtats i stora och små frågor. 1000-tals invånare har kommit med inspel på förbättringsmöjligheter som delvis börjat verkställas.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att elever i grundskolan ej bör ha ansiktstäckande slöja. Men att införa ett förbud riskerar att leda till ett ökat förtryck av flickorna. Historiskt och idag runt om i världen förekommer ofta lagar och problematiska regler om hur kvinnor får klä sig. Istället för klädregler vill vi belysa föräldrarnas ansvar i att inte uppfostra barnen i kvinnoförtryckande strukturer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig I Botkyrka finns det förhållandevis få friskolor vilket är bra. Vi ser att andra kommuner under lång tid tappat kontroll över skolan till marknaden. Möjligheten att göra obegränsade vinstuttag, en skolpeng som överkompenserar friskolekoncerner och att friskolorna kan skapa egna orättvisa kösystem spär på segregationen och ökar ojämlikheten. Socialdemokraterna vill också stoppa religiösa friskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Alla barn ska ha rätt att uppleva och utöva kultur. Vi vill möjliggöra för kulturutövare att verka i Botkyrka och vi vill ha ett självständigt kulturliv eftersom det är viktigt för demokratin och för den fria samhällsdiskussionen. Botkyrka kommun har under flera decennier varit en kommun med ett starkt civilsamhälle. I Socialdemokraternas Botkyrka ska det fortsätta vara på det sättet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kommunalskatten i Botkyrka ligger idag på en rimlig nivå. Botkyrka har utmaningar att ta tag i då klyftan mellan olika samhällsgrupper är för stor. Det kan bara lösas genom en offentligt finansierad välfärd där skolan får de resurser som behövs. Alla ska få lika möjlighet att utbilda sig oavsett vilken bakgrund man har. Att då sänka skatten och skära ner på välfärden är oansvarigt och dumt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Botkyrkas val:

 • Ge mer resurser till skolorna i utsatta områden
 • Genomföra jobbsatsningar i utsatta områden
 • Utveckla kommunens avhopparverksamhet

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Botkyrkas val:

 • Bygga fler allmännyttiga hyresrätter
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor