Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokratin utgår från människan. Alla ska ha en trygg tillvaro och kunna lita på att samhället finns där i livets olika skeden. Vårt parti har en jämställd och bred representation som är en bra blandning av erfarenhet, nya krafter och förståelse för vad kommande generationer önskar i livet. Samtidigt har vi höga ambitioner för en stark välfärd som styrs av människans behov, inte plånboken.

Våra viktigaste lokala förslag

En grön industriell samhällsomvandling

Etableringen av ett fossilfritt stålverk kommer att påverka hela vår kommun. På 3-4 år ska vi ta steg som motsvarar 15-20 års utveckling i normaltakt. Omställningen ska ske hållbart, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vi ska bygga en attraktiv kommun med kultur, service och infrastruktur som motsvarar behoven hos både nuvarande bodensare och de ca 3000 nya bodensare som vi behöver.

En modern förskola och skola för alla barn

Genom att satsa på barnen tidigt i livet och sträva efter att utveckla varje individ till dess potential främjar vi möjligheten till goda livsval. Där ingår en bra utbildning och att utveckla sina egna intressen och färdigheter, för att senare i livet förverkliga drömmar och skapa sin egen försörjning. Vi bygger därför ut skolor och förskolor när vi genomför en storsatsning på lärandemiljöer.

En trygg kommun för alla bodensare

Tryggheten är en grund för friheten. Vi arbetar mot våld, brott och organiserad kriminalitet, samtidigt som vi vill undanröja våldets och brottens orsaker. Där ingår barnens rätt till trygghet, stöd till föräldrar och familjer och stopp för våld i nära relationer. Vi främjar social inkludering och arbetar med transparent offentlig dialog för att stärka tilltron till den lokala demokratin.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ingen större fråga som skiljer i princip. Däremot kan vi ha mera bråttom i vissa frågor, t ex genomförandet av Norrbotniabanan, utbyggnad av ytterligare infrastruktur och energi för den gröna omställningen och ytterligare stöd till de kommuner som påverkas mest av nyindustrialiseringen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna söker väljarnas stöd för vårt eget program. Utifrån valresultatet kommer vi att försöka bilda en majoritetskoalition och samarbeta för att skapa bästa möjliga genomslag för vårt program och för kommunmedborgarnas bästa. Så har vi gjort de senaste åren och vi tycker det har fungerat väl.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi bedömer att vi står längst från SD och M.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kan bli väldigt utpekande för unga. Förutsättningen är sträng sekretess, både i samtal med de unga själva och deras vårdnadshavare, samt bred kompetens i varje led. Det gör att vi hellre ser mer personal samlat på BUP.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att attrahera inflyttning behöver vi kunna erbjuda ett rikt liv i form av upplevelser av natur, idrott – och kultur. Det gäller inte bara att kunna avnjuta andras prestationer, utan även den lokala skapande kulturen.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har under de senaste åren sökt samverkan med en fristående skola som uttryckt intresse för etablering i Bredåker. Målsättningen är att starta verksamhet från hösten 2023.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Detta är ett förslag som redan lanserats i Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Det gynnar inte minst landsbygdsskolorna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Våra kommunala bolag arbetar inom den ram som kommunallagen medger. Dessa bolag kan i enskilda frågor hävdas vara en konkurrent till privat näringsliv, men utgör även ett viktigt kommunalt verktyg för att driva utveckling – framför allt i sämre konjukturer – vilket i sin tur gynnar näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska ha en arbetsmiljö som gör att personal inom äldreomsorgen kan jobba samma arbetstid som personer i andra jobb. I nuläget saknas dessutom förutsättningar att rekrytera 33 % extra personal.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att samma krav kan ställas på privata alternativ som offentliga vare sig det gäller utbildningens kvalité och innehåll eller möjligheterna att ta emot elever med olika förutsättningar och bakgrund.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska inte ha social housing – det driver en segregation och en stigmatisering. Hyresnivåerna är generellt ganska låga i Boden, men den som står utanför bostadsmarknaden hänvisas ofta till dyra nybyggen. Det är ett problem, men en bättre lösning är att arbeta med riktade bostadsbidrag som gör att fler har råd med nyproduktion.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att samhället har kontroll över välfärden, även i de fall verksamhet utförs av privata företag. Skattepengar ska nyttjas till sitt ändamål och inte försvinna till skatteparadis som vinster. Det gäller särskilt verksamhet som handlar om de sköra i vårt samhälle.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen är, via sitt energibolag, en viktig aktör för att möjliggöra utbyggnad av nät för laddstolpar. I huvudsak är det dock en fråga för marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Bodens kommun är en stor mottagningskommun. Inför den kommande tillväxten behöver vi bli fler bodensare. En del av den inflyttningen kommer att vara flyktingar som startar sitt nya liv i Boden. De behöver oss. Och vi behöver dem.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Bodens kommun har en ovanligt hög andel elever inom fristående skolor. Vi satsar på att höja ambitionsnivån när det gäller lärmiljöer och andel behöriga lärare i den kommunala skolan. Det kan leda till att vissa friskolor inte kommer att finnas kvar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Som nämndes ovan är detta en strategisk fråga för att attrahera inflyttning. Vi behöver kunna erbjuda upplevelser för både befintliga och nya invånare. Naturen finns här, men vi behöver även satsa på idrott, föreningsliv och kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ska betala så mycket som behövs för att utveckla och upprätthålla den service som kommunmedborgarna vill ha och behöver. Vare sig mer eller mindre. Vår målsättning är att detta ska vara genomförbart med samma kommunalskatt som tidigare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Bodens val:

 • Bygga ut skolor och förskolor
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Öppna fler boenden för äldre