Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Arjeplog

Varför ska väljarna rösta på er?

Man ska rösta på Socialdemokraterna om man vill ha en politik med bredd, med fokus på utveckling, välfärd och ordning i ekonomin. Vi vill genomföra långsiktiga och genomtänkta satsningar som gynnar kommunens utveckling över tid. Vår politik utgår från jämställdhet, solidaritet och allas lika värde.

Våra viktigaste lokala förslag

Inflyttning och rekrytering

Arjeplogs kommun har låg arbetslöshet och det kommer att bli svårare att rekrytera till både kommun och näringsliv framöver. Kommunen behöver aktivt bidra till att locka ny arbetskraft till kommunen, bland annat genom att satsa på att öka inflyttningen.

Barn och unga

Vi vill prioritera barn och unga i kommunen genom en bra för- och grundskola, ge unga fler möjligheter att forma kommunens framtid i samtal med kommunen och utveckla en meningsfull och rolig fritid för unga. Vi vill även underlätta för de som läser en gymnasieutbildning i en annan kommun att resa hem på helgerna, genom ett hemresebidrag som komplement till inackorderingstillägget.

Jobben

Jobben är viktiga, särskilt flera typer av jobb. Vi vill se fler statliga arbetstillfällen i kommunen, vi vill att det ska vara enkelt, lätt och lockande att arbeta på distans i Arjeplog (genom att skapa en arbetsplats för de som studerar/arbetar på distans) och vi vill stötta näringslivet på vägen mot fler helårsjobb och förlängd säsong.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas och tror att väljarna tycker att vi gjort ett gott arbete under de förutsättningar som råder och ger oss ett förnyat förtroende att leda Arjeplogs kommun under nästa mandatperiod.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, det är viktigt att kunna samarbeta och komma överens i viktiga frågor.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Arjeplog

Hornavanskolan ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte längre möjligt att driva en platsförlagd gymnasieskola i Arjeplogs kommun då elevantalet är för lågt (och trenden ser likadan ut på många andra håll). Förskola, grundskola och omsorg är lagstadgade verksamheter som behöver gå i första hand. Däremot arbetar vi för att starta lärlingsutbildningar (teori via fjärr och praktiska moment hos det lokala näringslivet) från och med hösten 2023.

Kommunalrådets arvode ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att arvodet ska ligga på en nivå som är likvärdig de allra flesta andra kommuner i Norrbotten. I Arjeplog har kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) ett stort ansvar då denne är ensam i rollen som heltidspolitiker samtidigt som vi har en en-nämndsstruktur (mycket/det allra mesta ansvaret faller på kommunstyrelsen då andra nämnder saknas).

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser inte att det nödvändigtvis ska vara obligatoriskt med två köttfria skoldagar i veckan, men vi är positiva till att det serveras fler goda, näringsriktiga köttfria alternativ i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I vår kommun har vi inga kommunala bolag som konkurrerar med privata företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare, och då kan exempelvis 6-timmars arbetsdag vara ett alternativ att prova på arbetsplatser där det är lämpligt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Folkomröstningar lämpar sig dåligt för komplexa frågor och leder till ökad polarisering, dessutom tenderar dessa att ha ett lägre valdeltagande varpå resultatet sällan med säkerhet kan sägas vara representativt för befolkningen. Kommunen kan och behöver däremot ha en närmare dialog med medborgarna i svåra frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I de tjänster eller arbetsställen där man arbetar direkt med brukare/boende är det viktigt att man kan tala och förstå svenska, det behöver säkerställas vid anställning. Om det finns behov av att höja kunskaperna i språket ska kommunen också kunna vara behjälplig.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Idag har vi ett överskott av lägenheter i Arjeplog, det innebär att det alltid är ett antal lägenheter som står tomma och inte nyttjas. Därför är det idag inte aktuellt för kommunen att finansiera byggandet av fler hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi Socialdemokrater kommer inte att sälja ut vår välfärd, den finansieras av våra gemensamma resurser och ska drivas i offentlig regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska verka för att det byggs publika laddstolpar, men kommunen bör inte äga och driva dessa (på samma sätt som att kommuner inte driver och äger bränslestationer).

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag avsätter kommunen i stort sett så mycket medel som det är möjligt på fritid och kultur, exempelvis i form av verksamhetsbidrag till Silvermuseet och öppethållande av Medan. Däremot vill vi samverka med det lokala kulturlivet för att se om vi tillsammans kan hitta sätt att finansiera utvecklingen av kulturen i Arjeplog, exempelvis genom projekt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi anser att skattesatsen aldrig ska vara högre än nödvändigt. Idag har vi en av de högsta skattesatserna i landet och på sikt bör vi ha ambitionen att sänka denna något.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Arjeplogs val:

 • Anställa fler specialpedagoger i skolan
 • Göra fler insatser för att locka arbetskraft
 • Öka underhållet av vägar och gator