Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Ängelholms kommun har unika värden med gröna områden som vi vill värna. Vi vill ha en stark välfärd i kommunal regi, fri från vinstdrivande företag. Äldreomsorgen ska förbättras och livskvalitet ska vara ett övergripande mål inom vård och omsorg med möjlighet att bo med stöd i kommunens alla delar. Det ska finnas möjlighet till utveckling med utbildning på alla nivåer och fler skolor ska byggas.

Våra viktigaste lokala förslag

Stoppa Klippanvägens förlängning/Pytteleden.

Ingen modern stad väljer att lägga nya vägar som skär rakt genom centrumnära grönområden på bekostnad av grönska, djur och säkra cykelvägar för våra barn. Fokus på bättre kollektivtrafik, att kunna cykla eller gå säkert. Förändra människors resmönster istället för nya vägar.

Kommunal välfärd utan privatavinstintressen

En stark kommunal välfärd som grundar sig på att kommunen själv både bygger och driftsätter sina verksamheter inom välfärden, skola, vård och omsorg. Det betyder bättre kvalitet, bättre ekonomi och bättre styrning. Vi vill skydda skola, vård och omsorg mot riskkapitalbolagens vinstintressen.

Offensiv klimat- och miljöpolitik på kommunal nivå.

Kommunen måste både öka sitt eget engagemang och ta ett större ansvar i klimat- och agenda 2030 frågorna. Vi vill att kommunens upphandlingar ska vara gröna och följas upp. Kommunen är nyckelaktör i den gröna omställningen och måste visa vägen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är viktigt med lokal medlemsdemokrati och medborgardialoger. Lokalt är vi väldigt framåt när det gäller miljö-, klimatpolitik och hållbarhetsfrågor, likaså har vi varit väldigt tydliga med att vi vill hålla välfärden fri från vinstintressen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan samarbeta med alla partier som delar vår värdegrund om människors lika värde.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte samarbeta med partier som inte ser till människors lika värde

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har under mandatperioden drivit frågor om rabatt för solceller men tyvärr blivit nedröstade av den blågröna majoriteten. Genom hållbara upphandlingar och rabatter på bygglovstaxan kan vi på olika sätt subventionera en hållbar utveckling.

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ängelholm ska utvecklas med ansvar för dess unika värden, miljö och hållbarhet. Vi värnar också mänskliga rättigheter som fri rörlighet.

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kommunen har det övergripande ansvaret. Genom god planering och hållbart byggande i kommunens alla delar kan vi få en hög kvalitet med högre livskvalitet för de boende. Det innebär fördelar för både boende och personal. Genom att säkerställa att skattemedel går till verksamheten och inte till vinster skapar vi en förutsättning för kontinuitet, säkerhet och trygghet.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Livsmedelsförsörjningen är en ödesfråga. Om vi inte har en tillräcklig matförsörjning så kan kriser som stoppar transporter i Europa innebära att vi drabbas av svält. Samhället måste ha beredskap och en tillräcklig hög självförsörjandegrad för att vi ska klara alla möjliga kriser.

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig 60-talets lösningar med raka vägar genom grönområden är inte lämpligt för 2000-talet. I modern stadsplanering kan man med förändrade flöden och trafikbeteenden, genom cykel, gång och kollektivtrafik, avlasta befintliga vägnät. Om innerstadens unika värden ska asfalteras bort så är det ett stort misslyckande för politiken i Ängelholm.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ha en allmännytta där vårt kommunala bostadsbolag inte bara ska bygga bostäder utan bygga samhälle. Byggandet av olika bostäder måste ske i hela kommunen med ett tydligt ansvar för trygga områden där rekreation och mötesplatser med hög trivsel utvecklas och värnas. Ängelholmslokaler ger kommunen stora möjligheter att utveckla och driva kommunala verksamheter i egen regi.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Måltiderna i skolan ska spegla tidens matkultur med den mångfald som finns i samhället med fokus på närodlat och hållbarhet. Vi håller inte med om en hård gräns på två köttfria dagar i veckan men instämmer i att fler måltider kan vara köttfria.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En arbetstidsförkortning till 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön är en viktig ambition för personalen som arbetar inom äldreomsorgen. Det handlar om ett hållbart arbetsliv där all personal ska orka arbeta heltid fram till pensionen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språk är en viktig förutsättning men samtidigt är arbetet en viktig faktor i att lära sig ett språk. Med möjlighet till introduktionsanställningar och andra anställningsformer som gynnar integration med att kombinera utbildning och arbete, så vill vi inte sätta en skarp gräns. Självklart är det viktigt att personal på sikt når en viss språklig nivå.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Genom allmännyttan ska vi bygga lägenheter efter de olika behov som finns i kommunen. Det viktiga är att det finns olika lägenhetsstandarder i samma bestånd så att vi bygger med ansvar och motverkar segregation.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ängelholm har möjlighet att ta emot fler människor i nöd. Många Ängelholmare vill hjälpa till att ta emot flyktingar från kriget i Ukraina. Ängelholms kommun har kapacitet, resurser och förutsättningarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi anser att skolor inte ska drivas av vinstdrivande företag. Vi ser risker med färre legitimerade lärare och glädjebetyg. Istället vill vi ha bra kommunala skolor med legitimerade lärare och hög personaltäthet, rymliga skolgårdar och bra lokaler.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi behöver utveckla möjligheten till kultur i hela kommunen. Vi behöver fler mötesplatser, vi behöver flera aktiviteter för ungdomar och bryta ensamheten för äldre. Kultur är en fråga som måste beröras i alla nämnder.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi anser att frågan är felställd. Frågan är hur mycket välfärd vill ha? När vi enats om det så ska vi betala skatt utifrån det. Vår hållning är att vi vill ha bättre äldreomsorg och utveckla kommunens skolor, det kommer kosta lite mer.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ängelholms val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Fortsätta arbeta för ett centrum för högre utbildningar – Campus Ängelholm
 • Ställa höga miljökrav vid varje upphandling av varor och tjänster