Val 2022 Valkompass
SBÄ

Salas bästa Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

Salas Bästa är ett lokalt parti som bara fokuserar på Sala kommuns frågor. Vårt fokus ligger i att makten ska ligga nära medborgarna och kommunen ska styras utifrån faktabaserad underlag och medborgarnas idéer, istället för riksdagspartiernas högkvarter. Vi är lokala eldsjälar och har inga ambitioner att göra karriär inom politiken. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt i Sala kommun!

Våra viktigaste lokala förslag

Skolsatsningar

Skolan i Sala är under all kritik, undermåliga lokaler, rasande resultat och ökat antal hemmasittare. Sala kommun måste ta fram en plan för både lokalinvesteringar och allokera medel till elevhälsan utifrån elevers och verksamhetens behov. - skolan måste prioriteras först i ramtilldelningen för att minska utanförskap och kriminalitet och för att kunna sätta in tidiga insatser.

FÖRBÄTTRAD INFRASTRUKTUR

Lokaltrafiken – bygg ut avgiftsfria kollektivtrafiken med förtätning av befintliga turer och turer längs 56:an samt fria resor för färdtjänstberättigad - Pendlarparkering - Laddplatser och självkörande elbussar - inför Nattbussar till Västerås o Uppsala - Bygg inte förbifart Sala 2

Få igång näringslivet, efter pandemin

- Möjliggör för fler uteserveringar och skapa ett attraktivt torg - Fortsatt satsning på UF-företag - Etableringsansvarig, förbättra etableringsprocessen - Markreserver och etableringsplan utifrån Översiktsplan - Vi stödjer Stadssamverkan för att få mer evenemang i staden - Samordna offentliga investeringar med statliga och privata intiativ Sala behöver fler jobb och bostäder!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vårt parti finns inte på riksnivå, vilket är en styrka, då vi inte styrs uppifrån. Vi styrs av de eldsjälar som vill vara med och göra Sala bättre och lyssnar till invånarnas idéer!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett handlingskraftigt styre med partier som kan samsas och ta Sala kommun ur svåra situationer genom stor öppenhet och ett innovativt tänk. Salas Bästa ingår gärna i ett sådant styre!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi kommer att utgå från sakfrågor och gemensamma långsiktiga lösningar

Svar i valkompassen

:

Salas bästa Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Extra viktig För att hela kommunen ska utvecklas och det ska vara möjligt att bo på landsbygden behövs barnomsorg och skolor finnas på geografiskt nära platser. Sala kommun står inför ett stålbad gällande skollokaler som påverkar verksamheternas möjlighet att fungera. Flera renoveringar och byggnationer måste därför genomföras. När dessa planeras måste kommunen värna varje kommundels utveckling!

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Extra viktig Salas Bästa har varit drivande i framtagandet av avgiftsfria kollektivtrafiken då intäkterna är så pass låga att det i stort sett kostar lika mycket att administrera biljetterna. Fördelen för skattebetalarna är desto större som slipper betala månadsavgifter för skolskjuts och har alternativ till bilen som nu får allt ökade bensinpris. Bussarna går på biogas från lokala leverantörer.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Salas Bästa ställer sig positiva till kameraövervakning på kriminalitet utsatta områden och otrygga platser såsom offentliga parkeringar.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Kommunen behöver förbereda sig för de klimatförändringar som sker. Det är de skogsbränder som tidigare hänt ett tydligt tecken på. Det behövs också arbetas för att det ska vara så lätt som möjligt för kommuninvånare att ställa om till en mer miljövänlig livsstil.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Kommunala bolag ska endast finnas där det kan motiveras att det ger socialt hållbara fördelar som inte de privata kan erbjuda. Kommunala bolag ska inte etablera tjänster som konkurrerar ut befintlig privat verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Salas bästa ställer sig positiva till att utreda om detta kan ge bättre välfärd och till vilken kostnad, gärna med pilotprojekt. Om det innebär minskad omsättning på personal och färre hyrpersonal kan det ge minskade kostnader i slutändan.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Salas Bästa ställer sig positiva till mer direktdemokrati i största allmänhet! Vi ser gärna att medborgarna får större möjlighet att påverka fler beslut i nära anknytning till dem. T ex när olika investeringar ska ske lokalt, kan det vara bra att bolla med de närmast boende för att göra rätt investering. Folkomröstningar om stora beslut är vi därför också positivt inställda till!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Salas Bästa anser att språktest och utbildningsmöjligheter ska gå hand i hand, för att kommunen ska kunna anställa fler inom äldreomsorgen. Det är viktigt att säkerställa att personalen kan kommunicera med varandra för att säkerställa en tillförlitlig vård och att de som utför tjänsterna kan kommunicera bra med de äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Kommunen får gärna genom Salabostäder bygga fler hyresrätter, men vi ser gärna att även privata aktörer gör det, då Salabostäder saknar ekonomisk förmåga och kommunen har ett investeringsberg i de lokaler som finns. Det saknas helt enkelt pengar till det idag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Idag så bedriver redan privata företag en del av hemtjänstuppdraget, hushållsnära tjänster. Det har inneburit i kombination med rutavdrag att de äldre fått fler utförare att välja mellan. När privata bolag upphandlas för äldreomsorgstjänster är det av vikt att kommunen säkerställer att det levererar god kvalitet och ger fördelar till skattebetalarna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SBÄ: Extra viktig Kommunen ska vara drivande i att underlätta för de aktörer som idag bygger laddstolpar genom att koordinera och tillhandahålla plats. Sala Heby Energi får gärna vara drivande i att bygga och drifta laddstolpar, men även privata aktörer som t ex har överskotts energi att sälja, som lokala lantbrukare t ex. Eller butiker/matställen som vill ha fler besökare

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SBÄ: Idag har Sala kommun inga privata utförare alls inom skolan. Däremot finns det flera inom barnomsorgen. Vi ser gärna att det finns möjlighet för kvalitativa skolor och engagerad personal att starta eget, så länge behovet av ökad verksamhet finns.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SBÄ: Kulturskolan i Sala är underfinansierad och behöver få tillskott.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SBÄ: Om vi lyckas hålla kvar skattesatsen de närmsta åren är det bra. Det finns idag inga överskott till att sänka den. Desto större risk för att den kan behöva höjas om inte andra åtgärder sätts in. Varje skattekrona ska dock användas på bästa sätt!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Salas bästa Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Anställa mer personal i förskolan
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser