Val 2022 Valkompass
Ö

Öpartiet Ekerö

Våra viktigaste lokala förslag

Det ska finnas en skola för Alla!

En skola för alla innebär att skolor ska finnas i närheten av där kommuninvånare bor, vilket innebär även i kommunens landsbygd. Det innebär mindre skolor, mindre klasser och fler pedagoger för att möjliggöra att alla ska kunna uppnå goda resultat och känna sig stolta. Vi ska ombesörja goda arbets- och studiemiljöer för våra barn,elever och pedagoger.

Omsorg om våra äldre och föreningsliv.

Vi vill möjliggöra boende för äldre i olika delar av vår kommun, det kan innebära olika boendeformer. Vi vill verka för mötesplatser/ aktiviteter som ska leda till byggandet av Allaktivitetshus. I vår häst täta kommun vill vi stötta barn/ungdomsverksamheten. Vi ser ett behov av att stärka upp resurserna inom vård/omsorg. I vårt budgetförslag stärker vi inom inom dessa områden och föreningsliv.

Infrastruktur

Vi behöver fler infartsparkeringar med laddstolpar i anslutning till kollektivtrafiken. Utbyggnad av cykelvägar som möjliggör säkra skolvägar. Vi vill verka för bättre kollektivtrafik till landsbygden. Vi vill att Ekerö leden blir avgiftsfri och övertas av staten. Vi ser ett fortsatt behov av färjeleden trots byggandet av förbifart Stockholm. Vår vision är spårbunden trafik till Ekerö.

Svar i valkompassen

:

Öpartiet Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Skolor ska finnas i närheten där elever bor och särskilt viktigt för landsbygdsskolorna. En skola och förskolor är hjärtat för en levande landsbygd liksom övrig service.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Vi anser att vi behöver bygga en samvaro över generationsgränserna. Kommunens invånare är också i behov av fler mötesplatser för ett levande samhälle.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Vi vill bevara strandskyddet och ställer oss bakom länsstyrelsens utökade gräns. Dels för att möjliggöra friluftslivet för kommuninvånare och dess närhet till vattnet. Även skydda den biologiska mångfalden lik väl de stigande vattennivåerna.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Kommunen måste i första hand ha mark för att kunna bygga kommunala skolor. I andra hand kan vi acceptera byggnationer av friskolor med en pedagogisk inriktning. Vi säger nej till vinstdrivande skolföretag. Vi anser att invånarnas skattemedel ska gå oavkortat till verksamheten.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Det skulle kunna innebära dels fler arbetstillfällen och mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. En mer utvilad personal både på arbetet och fritiden. Det kommer också att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Det skulle också innebära att kunderna får en bättre kontinuitet med färre personalbyten.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Vi har sedan vårt intåg i politiken verkat för en utökad medborgardialog. Vi värnar den lokal demokratin. Vi har arbetat för folkomröstningar och en av de viktigaste var vid försäljningen av det kommunala bostadsbolaget vilket ledde till ett bevarande av bolaget.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Det viktigaste är att förstå och kunna uttrycka sig i svenska språket, både i tal och skriftligt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Ska skattemedel gå till friskolor så ska alla elever vara välkomna så att det blir en bättre balans mellan kommunala skolorna och friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Detta är viktigt för att möjliggöra boende för våra ungdomar, äldre och ensamstående lik väl som för boende för en familj vid skilsmässa.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Vi är för valfrihet under förutsättning att vinsten går tillbaka till verksamheten.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ö: Extra viktig Vi anser att vi ska ta emot den kvot som delges kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ö: Extra viktig Vi vill ha en likvärdig skola utan vinstintressen. Vi är det enda landet som har vinstdrivande skolor i hela världen. Det blir billigare med kommunala skolor för kommuninvånarna. Det ger större möjlighet till insyn.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ö: Extra viktig Vi vet att kulturen bidrar till ett inkluderande samhälle som utvecklar individen och samhället i stort, samt bidrar till social gemenskap. Allt vi gör måste inriktas mot att skapa uthålliga sociala system och delsystem i vårt samhälle som starka föreningar, många mötesplatser, generationsöverbryggande aktiviteter. Varje investerad krona i en förening ger mångfalt igen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ö: Extra viktig Vi vill stärka upp kärnverksamheterna som skola, vård och omsorg samt kultur och fritid. Vi vill få ett stopp på kommunens nedskärningar inom kärnverksamheterna. Vi måste våga satsa!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Öpartiet Ekerös val:

 • Anställa fler pedagoger i kommunens skolor
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Ordna fler lokaler åt föreningar