Val 2022 Valkompass
NE

Nystart Enköping (NE) Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Nystart Enköping är ett renodlat lokalt parti som helt fokuserar på att lösa lokala sakfrågor för Enköpings bästa, utan belastande ideologier och centralt styrda låsningar. Nystart kan samarbeta med alla som delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde. En röst på Nystart är en röst på större demokratisk delaktighet och transparens, där bemötande och service prioriteras.

Våra viktigaste lokala förslag

Bredda den lokala demokratin

Enköpingsborna behöver bli mer delaktiga i sin kommuns utveckling. Förtroendet för kommunen behöver öka, många frågar sig i dag vem som är till för vem. Nystart Enköping föreslår att kransråd inrättas på flera platser i kommunen för lokala initiativ, diskussion och förankring. Samtidigt behöver nuvarande medborgardialoger utvecklas i både enskilda och övergripande frågor.

Bevara småstadscharm och god boendemiljö

Enköping är Sveriges fjärde snabbast växande kommun. Det ställer stora krav på utbyggnaden av den kommunala servicen. Nystart Enköping föreslår att kommunen balanserar utbyggnadstakten av bostäder i förhållande till utbyggnaden av skolor, omsorgsboenden och allmän infrastruktur. Enköping behöver en ansvarsfull tillväxt, där småstadscharm och god boendemiljö finns kvar i den medelstora staden.

Bättre förutsättningar för närings- och föreningsliv

Enköpings välfärd är beroende av ett fungerande närings- och föreningsliv. Den senaste tiden har kommunen fått tydliga signaler om att samarbetet med dem behöver förbättras. Nystart föreslår att bemötande och service till såväl företagare som föreningar och medborgare ska prioriteras tydligare som en röd tråd från den högsta ledningen till alla dem som möter dem vi alla är till för.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nystart Enköping är ett renodlat lokalt parti, och deltar inte i politiken på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Nystart Enköping är berett att åter ta ansvar som en del av det politiska styret i Enköping. Som tidigare är vi redo att diskutera samarbete med de partier som delar våra grundläggande värderingar, både åt höger och åt vänster – gärna i kombination. Efter fyra år med ett fempartistyre i minoritet är det viktigt att Enköping får ett stabilt politiskt styre som kan genomföra sin politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nystart styr med dem som delar våra värderingar om alla människors lika värde.

Svar i valkompassen

:

Nystart Enköping (NE) Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Nystarts utgångspunkt är att kommunen ska äga badet, för att ha full rådighet över det. Om Nystart ska vara för en försäljning ska det vara väldigt ekonomiskt fördelaktigt för kommunen, med garanterat goda förutsättningar för alla som använder badet.

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Extra viktig Viktigt för trivsel och miljö. Enköpings centrum behöver bli ännu mer attraktivt!

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Extra viktig Viktigt att bygget kommer igång efter alldeles för lång väntan.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Extra viktig Enköpings vackra kulturbyggnader - inte minst i kyrkbacken - måste värnas! Konstföreningen hör hemma i denna vackra lokal.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Extra viktig Viktigt med kontroll av de privata utförarna för att stävja missbruk.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Nystart ser behovet, men bedömer att det varken är ekonomiskt eller praktiskt realistiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Det är inte kommunens uppgift att med skattemedel finansiera hyreslägenheter. Däremot ska kommunen vara en aktiv ägare av Enköpings Hyresbostäder AB och med tydliga ägardirektiv möjliggöra billiga hyresrätter, liksom att med ett koncerntänk underlätta EHB:s utvecklingsarbete.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Ansvaret ska dock i huvudsak begränsas till att möjliggöra och skynda på utvecklingen, det är inte kommunens uppgift att tillhandahålla laddstolpar eller el.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NE: Viktigt att Enköpingsborna får god möjlighet att sätta sig in i frågorna som det röstas om.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NE: Nystart är för valfrihet, och ser problem med att lägga ned privata skolor som elever och föräldrar har valt. Samtidigt är den generösa finansieringen av privata skolor bekymmersam, då den dränerar den kommunala skolan på resurser. Främst av det skälet vill vi inte ha fler privata skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NE: I och med att Kulturhus Joar utvecklas kommer kostnaderna att öka, och det är viktigt att det inte sker på bekostnad av andra kultursatsningar. Även Enköpings biblioteksverksamhet behöver större resurser.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NE: Önskvärt vore att sänka skatten, men vi bedömer i dagsläget att det inte är möjligt utan att det får negativa konsekvenser för kommunens verksamheter. Med bättre effektivitet och kostnadskontroll är målet i stället att inte behöva höja skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Nystart Enköping (NE) Enköpings val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Införa lokala råd i kransorterna för ökad medborgardialog
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst