Val 2022 Valkompass
NU

Nya Ulricehamn Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har genomfört rejäla satsningar och vill fortsätta att göra så. Vi är det parti som kan lärande/välfärd bäst. Målet är: mer personal, bättre förutsättningar, höjd kvalité, förbättrad schemaläggning, resurser till barn/elever i behov av särskilt stöd och friskare personal. Satsningar görs i hela kommunen. Vi hoppas på nytt förtroende och lovar att fortsätta arbeta för Ulricehamns kommuns bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Lärande och välfärd

Vi vill möta varje individ där den befinner sig och ge den hjälp alla har rätt till. Avståndet mellan politiker/enhetschefer ska krympas genom en organisationsförändring. Ett tillitsbaserat ledarskap med tydligare mandat och större inflytande för chefer/personal skapar en attraktivare arbetsgivare och mer effektivitet då beslut och ekonomi hamnar närmare verksamheterna.

Bygga klokt, hållbart och estetiskt

Inga fler höghus i de mest centrala delarna av Ulricehamn och vi säger också nej till en exploatering av Marknadsplatsen. Centralorten är attraktiv och expanderar. Vi vill ställa hårdare krav för bygglov gällande materialval och utformning. Ulricehamn är en ort som kräver en stor omsorg i detta, utan att fastna i en bevarandekultur. Vi ska bygga hållbart och bygga i trä så långt det är möjligt.

Utveckling av landsbygden

En landsbygdskommun ställer krav på infrastruktur och kommunal service. Samhällen som expanderar kräver att kommunen är med och bygger nya bostadsområden. Förskolor/skolor ska fortsätta utvecklas. Vi vill prioritera utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Belysning måste till för att skapa trygghet. Det ska vara möjligt för föreningar att söka ett större bidrag för uppgradering av sina anläggningar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett 100% lokalt parti och har således ingen koppling till något parti på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det har gått mycket bra för Nya Ulricehamn i valet och vi innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Helst har vi egen majoritet, men mer realistiskt är att vi styr kommunen tillsammans med något annat parti. Vi fortsätter att göra skillnad i kommuninvånarnas vardag. Vi värnar om öppenhet och transparens i politiken, vilket främjar demokratin.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser inte ett direkt samarbete med Sverigedemokraterna som möjligt.

Svar i valkompassen

:

Nya Ulricehamn Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Extra viktig Vi ska inte förtäta de mest centrala delarna mer. Allt för många höga hus har byggts där. Förtätningen i de mest centrala delarna har gått till överdrift. Vi ska vara rädda om vår gamla gågata och dess omgivning. De höga husen skapar murar och skuggor och förhindrar siktlinjer ner mot sjön. Höga hus kan byggas på andra platser. Parkeringsplatserna på Marknadsplatsen behövs i en växande kommun.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Extra viktig Bostäder kan få byggas på strandskyddade områden, så länge det inte förhindrar allmänheten att få tillgång till strandlinjen. Tanken är inte höga hus närmast vattnet, utan lägre hus.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Vi har pekat ut nya områden i översiktsplanen 2040 och de områden som är utpekade där får inte påverka de boendes livsmiljö på ett negativt sätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Vi ska servera en varierad kost och det är bra om det finns två rätter att välja på. Däremot är det viktigt att vi serverar en kost som barn och elever äter sig mätta på för att orka med skoldagarna. Vi anser inte att det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan. Det är dock viktigt att göra smarta val, så som att välja efter säsong, tänka på miljön, djuren och hälsan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Extra viktig Det skulle vara uppskattat bland personalen, men det skulle också bli kostsamt att införa det på alla vård- och omsorgsboenden. Personalen skulle säkerligen hålla sig friskare och skulle få mer tid för återhämtning, vilket skulle göra att de orkade bättre. Det skulle också kunna locka fler människor till yrket. Det skulle behövas mer personal för att täcka in 24h om dygnet 365 dagar om året.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Kommunala folkomröstningar kan vara bra i vissa större frågor, där man vill inhämta invånarnas synpunkter. Det är då viktigt att valdeltagandet är hög. Om valdeltagandet landar på 32% och 53% har röstat ja i folkomröstningen. Vad säger resultatet då? Vet vi vad kommuninvånarna tycker? Om valdeltagandet däremot är högt och nästan alla röstar ja, blir det en helt annan tyngd i folkomröstningen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Extra viktig Att inte kunna förstå eller göra sig förstådd med de boende, med deras anhöriga kan leda till risker för vårdtagare och ökad belastning för kollegor. Dessutom blir det svårt för många äldre att förstå vad som sägs. Ett språktest är därför viktigt att genomföra för att minimera riskerna. Det skulle stärka både individen och yrkesgruppen. Nackdelen kan bli att personalbristen blir större.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Extra viktig I centralorten kan ofta Stubo (kommunens bostadsbolag) eller marknaden tillgodose behovet av hyreslägenheter. Kommer man för långt utanför centralorten så blir det mer vanskligt även för Stubo. Ser vi som kommun att det finns positiva samhälls- och kommunalekonomiska konsekvenser som kan uppväga kostnaden för skattebetalarna kan vi vara med och stötta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Idag står kommunen inför gigantiska investeringar på flera miljarder. För att minska trycket på investeringar, vore det intressant att undersöka om ett privat företag skulle kunna bygga och drifta ett äldreboende billigare än vad vi kan i kommunen. Om svaret blir jag på den frågan och vi har samma kvalité är det intressant att titta vidare på.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Extra viktig Antalet elbilar ökar. Kommunen ska upplåta mark för externa aktörer att bygga laddstationer, saknas intresset för att etablera laddstationer ska kommunen iordningsställa sådana. Laddstationer behöver finns i hela kommunen och även vid kommunens fastigheter och vi ska dra nytta av de bidrag som finns att söka. Tiden är också mogen för att börja ta betalt för laddningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NU: Inflödet av flyktingar är inte särskilt stort i Ulricehamns kommun just nu. När flyktingkrisen var kom det betydligt fler och när vi tar emot flyktingar är det viktigt att vi har kapacitet att hjälpa och stötta dem på bästa sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NU: Extra viktig De privata företag som idag driver förskolor och skolor i Ulricehamns kommun är vi positiva till. Ytterligare etableringar kommer påverka den kommunala skolan negativt, med minskade pengar som följd, färre elever på våra program. Dessutom kan privata företag tacka nej till resurskrävande elever, men ska ända ha samma betalning. De har heller inget ansvar för eleverna om skolan går i konkurs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NU: Extra viktig Ulricehamns kommun lägger lite pengar på kulturen. Vi ser gärna att det läggs mer pengar på kulturen och så kommer det att bli när det nya kulturhuset står klart. Vi vill erbjuda ett större och bättre utbud i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NU: Medborgarna ska betala samma som idag, men vi är inte främmande för en höjning om det krävs för att klara våra verksamheter och kommande investeringar. Ulricehamns kommun har trots allt Västra Götalands 5:e lägsta skatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Nya Ulricehamn Ulricehamns val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga bostäder för äldre
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor