Val 2022 Valkompass
NL

Nackalistan Nacka

Varför ska väljarna rösta på er?

Nackalistan vill att Nackas utveckling i högre grad än nu ska kunna påverkas av vad medborgarna tycker. Det gäller framför allt stadsplaneringen och byggandet som nu är i fokus. Vi vill inte bygga så mycket så fort, utan ta större hänsyn till Nackas natur och karaktär.

Våra viktigaste lokala förslag

Minska byggandet och bevara grönområden

Vi vill minska byggandet i kommunen för att kunna bevara fler grönområden, undvika trafikinfarkter och behålla karaktären i de olika områdena. Det är viktigt med bostadsnära natur. Nybyggnation ska anpassas efter befintlig bebyggelse och boende i närområden bör få reellt inflytande. Stor hänsyn till klimat och miljö ska tas i all nybyggnation.

Närhetsprincipen ska gälla för idrott, kultur och fritid

Det är viktigt att ytor för idrott/kultur/fritid planeras in tidigt och byggs nära där många bor. Kommunen bör lyssna mer på föreningslivet och anpassa lokaler utifrån deras behov. Lokaler och ytor (t ex för fotboll, bibliotek etc) måste öka i samband med att kommunen växer och placeras nära tätbefolkade områden för ökad användning.

Tryggheten ska öka i alla kommundelar

Nacka ska vara tryggt för alla. Förebyggande socialt arbete måste förbättras. Vi vill satsa på fältassistenter i alla kommundelar som jobbar aktivt innan problemen blir alltför stora. Goda krafter inom civilsamhälle och föreningsliv ska ha ett långsiktigt stöd. Områdespoliser ska arbeta brottsförebyggande med lokal närvaro för att komplettera nationell polis och trygghetsvärdar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nackalistan är ett lokalt parti som inte finns på riksnivå. Vi fokuserar på sakfrågor i kommunal politik som påverkar nackabornas vardag. Vi vägrar att positionera oss på den traditionella vänster-högerskalan.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett nytt styre i Nacka. Samma parti har styrt kommunen i över 50 år, vilket gjort att de styrande (läs M) inte längre lyssnar till invånare eller andra partier. Vi vill ha en politik som bygger på gediget faktaunderlag istället för ideologiska skygglappar. Nackalistan är fjärde största parti av nio. Vi kommer att påverka den förda politiken och är beredda att kompromissa för att nå dit.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och kanske M som styrt Nacka alltför länge.

Svar i valkompassen

:

Nackalistan Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Extra viktig Ryssbergen är en värdefull och rik skogsmiljö nära havet. Den ingår som en del i de gröna sambanden från Stockholm över Nacka och mot Värmdö där växter och djur kan spridas sig. Det går aldrig att ersätta den skada som även en begränsad exploatering här innebär. Nacka ska bygga på redan ianspråktagen mark istället för i värdefull naturmiljö.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Extra viktig Kommunen behöver upplåta mark för byggande av hyresrätter mot tomträtt. Då kan man få större inflytande och ställa krav på utförande av olika slag. Man behöver också locka till sig företag som är duktiga på att bygga bra och billigt så att hyresrätterna kan erbjudas dem som står långt från bostadsmarknaden.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Det finns för- och nackdelar med privat drift av Myrsjö simhall. En engagerad simförening vore en bra samarbetspartner. Drift i kommunal regi skulle dock innebära en helt annan stabilitet för att kunna se till hela kommunnyttan, där priser för entré och simkurser kan vara en avgörande fråga för simkunnigheten såväl bland barn som vuxna invånare.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Att etablera en stenkross nära ett nybyggt bostadsområde är en dålig idé. Stockholmsregionen måste mer systematisk gå ut och planera för lämpliga platser för stenkrossar och samråda med sina grannkommuner innan de vidtar en åtgärd som innebär stor olägenhet för kringboende.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Vårt alternativ till sex timmars arbetsdag är att satsa på att förbättra personalens arbetsmiljö och valfrihet genom höjd lön, ökad personaltäthet, bättre utrustning och möjlighet till heltidstjänster.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Det är viktigt att personalen kan kommunicera tillräckligt bra på svenska med äldre, svaga och ibland sjuka personer så att inga missförstånd uppstår. Även värme och omtanke bidrar till äldres trygghet. Kunskaper i andra språk är också bra om vårdtagaren själv inte talar svenska. Idag råder en skriande brist på personal pga låga löner och stress, något som behöver förbättras.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Extra viktig Det borde vara självklart att samtliga skolformer som finansieras med skattemedel också har samma skyldigheter vad gäller att ta emot alla sorters elever som har rätt till skolgång.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Nackalistan är för både privat och kommunal drift av hemtjänst och äldreboenden. Tyvärr finns inte längre hemtjänst i kommunal regi för de som skulle föredra det i valfrihetens Nacka. Det är en brist vi vill åtgärda. Systematisk översyn ska tillse att det alltid är god kvalitet i verksamheterna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Fler laddstolpar behövs i Nacka. Ska vi få fart på klimatomställningen behöver vi följa Norges exempel: satsa på nödvändig infrastruktur för de många elbilar som nu finns i kommunen. Kommunen kan genom åtgärder och beslut bidra bättre till omställningen än idag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar NL: Flyktinganvisningen sköts enligt nationell lag som vi inte råder över, men Nackalistan tycker att dagens solidariska modell fungerar väl. Vi ser ett behov av att kunna erbjuda flyktingar bostad en längre tid än dagens två år, för att de ska hinna etablera sig i kommunen. Många branscher behöver arbetskraft och det vore positivt om vi kunde få fler nysvenskar att stanna i Nacka.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NL: Det finns redan idag många privata skolföretag i kommunen, och Nackalistan är positiv till både privat och kommunala skolor. Dock finns det problem med friskolorna som behöver åtgärdas. Så länge som villkoren för privata och kommunala skolor inte är jämlik kan det därför finnas behov av att bromsa ytterligare etableringar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NL: Extra viktig Kulturpengen för barn och unga har skurits ner, samtidigt som Nacka växer. Det tycker vi är fel. Nacka måste växa också när det gäller satsningar på kultur och på ändamålsenliga kulturlokaler i alla kommundelar. Vi vill se en utveckling av Nacka som livaktig kulturkommun i takt med den ökade befolkningen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar NL: Nacka gjorde stora överskott under 2020 och 2021, mycket tack vare statliga bidrag under pandemin. Då valde man att sänka skatten två år i rad. Samtidigt har de kommunala verksamheterna tvingats hyvla i sin budget under många års tid, eftersom de inte kompenserats för ökade pris- och lönekostnader. Personal i bl a förskola, skola och äldreomsorg har slagit larm i flera år – för döva öron.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Nackalistan Nackas val:

 • Anställa fältassistenter som jobbar i skolor, på gator och torg
 • Planera för en blandad bebyggelse för att motverka segregation
 • Öka stödet till kultur- och idrottsföreningar i brottsutsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Nackalistan Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Värna om och utveckla kommunens parker och grönområden