Val 2022 Valkompass
MOP

Morapartiet Mora

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är Moras enda lokalparti där vi ser till kommunens bästa i varje sakfråga, där huvudfrågorna ligger i vård, skola och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Närhet till förskola och lågstadieskola

Närhetsprincipen är viktig för våra barn, och därför behöver befintliga förskolor och lågstadieskolor (byskolor) finnas kvar och kanske också kompletteras. Så långt det är möjligt ska vi erbjuda skolgång för våra yngre i närheten av hemmet. Det ger korta resor och minskar behovet av transport med buss och bil. Barnen känner sig tryggare och färre resor är bra för miljön.

Förbättrat vägunderhåll och bättre vinterväghållning på kommunens vägar

Underhållsskulden i vårt kommunala vägnät växer, samtidigt som standarden på asfaltsbeläggningen blir sämre för varje år. Även kvaliteten på snöplogning och sandning urholkas, med framkomlighetsproblem och ökad olycksrisk. Halkolyckorna förefaller också öka, med personligt lidande som följd. Vi behöver avsätta ytterligare medel för att omgående förbättra vägstandard och vinterväghållning.

Arbetsträning, rehab, återbruk och fritidsbank

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet är oerhört viktig. Bra lokaler, bra personal och bra verksamhet är absolut nödvändigt. Efter många år med problem har nu trenden vänt, men vi behöver snabbt bli ännu bättre. Vi vill återupprätta en återbruk-verksamhet som kan kombineras med fritidsbank och andra spår inom rehab- och arbetsträning. Vi måste hjälpa de som kan och vill att komma tillbaka i arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi finns bara lokalt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Efter valet 2022 har Mora partiet växt ytterligare några mandat, och kan lägga större tyngd i det politiska samarbetet och större inflytande beslut för kommens bästa

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Morapartiet Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Det blir ingen vinst efter försäljningen av vindkraftverket, istället har kommunens vindkraftsatsning blivit en mångmiljonförlust. De pengar som återförs från försäljningen ska inte satsas på andra alternativa energikällor som inte är vedertagna. Kommunala medel ska användas ansvarsfullt, och vindkraftsinvesteringen har varit ett mörkt kapitel för kommuninvånarna.

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Extra viktig Morapartiet har sedan starten värnat om våra byar och byskolornas betydelse. Vid tidigare skarpa förslag rörande nedläggning av byskolor har Morapartiet kraftfullt motsatt sig en sådan utveckling. Byskolorna ska definitivt finnas kvar, varenda en - för byarnas fortlevnad och för barnfamiljernas trygghet ute i byarna.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Självklart kan inte ansiktstäckande klädesplagg användas i skolan. För att fritt och obehindrat kunna kommunicera i skolmiljön kan inte vissa elever tillåtas att täcka ansiktet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Nej, skolan ska servera en allsidig kost som också innebär kött i olika former. Olika typer av specialkost ska erbjudas elever efter medicinska förutsättningar, men att regelmässigt införa speciella menyer är inte något vi stödjer.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Kommunala bolag ska inte konkurrera med det privata. Detta är en mycket viktig princip för oss, skattemedel ska självklart inte placeras i verksamhet där andra helt privata aktörer kämpar utan sådant stöd.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Skulle detta förslag vara praktiskt och ekonomiskt genomförbart så utesluter vi inte detta. Personalen i vården sliter ofta hårt och under långa arbetspass, vilket vore bra att kunna ändra på till det bättre. Detta förslag behöver utredas vidare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Grundläggande språkkunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb inom hemtjänst och äldreomsorg. Språkförbistringar ska i största möjligaste mån förebyggas, och under olyckliga omständigheter kan sådana leda till allvarliga tillbud. Brukare, med ofta begränsat umgänge, ska självklart kunna prata obehindrat med sina vårdgivare, det är en fråga om värdighet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Det är en viktig kommunal fråga att påverka och styra bostadsmarknaden i den egna kommunen. Vi tycker att det kan vara klokt att satsa en del pengar på att främja nybyggnation av små hyresrätter men även omställning av äldre bestånd till mindre och billigare hyresrätter. Tyvärr har vi en bostadsbrist i kommunen inom alla boendeformer, prislägen och upplåtelsealternativ, så frågan är svår att lösa.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Det är klokt att ha såväl kommunala som privata äldreboenden och hemtjänst. Men kontrollen måste alltid finnas så att det kan säkerställas att verksamheten fungerar riktigt bra. Skattepengar ska inte tillåtas att i större utsträckning bli stora vinster hos privata vårdgivare, detta måste regleras.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Nej, denna bransch ska det privata sköta. Det finns redan många privata aktörer på orten som sysslar med fordonsladdning, och kommunen ska inte konkurrera med dessa. Däremot behöver vi ordna med laddning av kommunens egna elfordon, men det är en annan fråga.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MOP: Kommunen har små möjligheter att styra över denna fråga, då vi blir anvisade ett antal som ska tas emot. Med tanke på den akuta bostadsbristen i Mora och de begränsade möjligheterna att snabbt komma in på arbetsmarknaden samt få relevant utbildning, så förespråkar vi större restriktivitet här.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MOP: Vi har några skolor som drivs privat idag i kommunen, och ser inget självändamål i att utöka dessa antalsmässigt. Skolor med olika former av extrem inriktning t.ex. religiösa långtgående åskådningar, ska vi inte ha.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MOP: Beloppet till kulturen kan vara oförändrat, men en större bredd i våra kultursatsningar kan vara på sin plats.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MOP: Vi tycker att skatten i Mora ska ligga i paritet med övriga dalakommuner. I dagsläget ligger vi något högt, och detta behöver vi se över. MEN, med tanke på det osäkra läget i landet och i omvärlden är det inte möjligt att sänka skatten i omedelbar närtid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Morapartiet Moras val:

 • Avsätta medel till vägunderhåll och vinterväghållning
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen