Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi älskar Växjö! Vårt Växjö präglas av öppenhet, gemenskap och entreprenörskap och viljan av att bli bättre. Att aldrig stå stilla. Vi strävar efter att hela Växjö ska bli starkare, tryggare och mer attraktivt. Vi vill fortsätta bygga både ekonomin, välfärd och kommunen stark, öka tryggheten i hela kommunen och stärka arbetslinjen och minska utanförskapet.

Våra viktigaste lokala förslag

En trygg och säker kommun

Växjö kommun ska vara en trygg kommun där alla såväl äldre som yngre kan känna sig trygga alla dygnets timmar. Växjöborna ska även känna sig trygga i att vi är förberedda om en kris uppstår eller krig kommer. - Ökad kameraövervakning på otrygga platser - Kommunala ordningsvakter i avvaktan på fler poliser - Ökad vuxennärvaro och ett tydligare föräldraansvar -En krisberedskap som är bäst i landet

Ett stabilt ledarskap som bygger Växjö starkt med ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin, tydliga prioriteringar och respekt för skattebetalarnas pengar bygger hela Växjö starkt även fortsättningsvis. -Lägre skatt -En stark arbetslinje där alla som kan jobba gör det -Ett företagsklimat i toppklass -Byggbar mark för både företag och bostäder -Mindre regelkrångel för kommunens företag och invånare -Driva på för fortsatt utveckling i hela kommunen

Skola och äldreomsorg som ser alla och inte glömmer någon

En skola med kunskapsfokus där alla elever mår bra och kan växa och utvecklas. Det är tryggt att bli gammal i Växjö då valfriheten är stor och kvaliteten hög. - För att motverka den psykiska ohälsan och öka tidiga insatser vill vi införa en ”särskilt stöd garanti” -En skolmat som barn/elever äter -Öka kvaliteten i omsorgen genom hög kompetens, renodlade arbetsuppgifter och bättre kontinuitet

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, rent generellt skiljer vi oss inte från partiet nationellt men vi har drivit många frågor som sedan partiet i stort har anammat.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val tillsammans i Alliansen. (M, KD, L och C) Vi hoppas att väljarna ska ge oss fortsatt förtroende att styra Växjö även efter valet 2022. Vi moderater står för ett stabilt, tydligt och starkt ledarskap och vi har kraft att leda Växjö.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill bilda ”regering” och styra tillsammans med L, C och KD i Växjö.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Trevligt och bra både utifrån miljö- och klimat men även för att det är estetiskt tilltalande. Det är något dyrare men är försvarbart då det kan bidra till minskade kostnader och problem på annat håll ex vid stora regnmängder men det höjer också trivsel och attraktionsvärdet på byggnaden och området.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Växjö kommun är och förblir en landsbygdskommun där stora delar av invånarna är beroende av bilen för att ta dig till och från hem och jobb eller andra fritidsaktiviteter. Vi brinner för en levande stadskärna och vill att så många som möjligt ska kunna njuta av dess service och utbud. En kombination av god kollektivtrafik, bra cykelvägar och goda parkeringsmöjligheter exkluderar ingen.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Valfrihet, mångfald och trygghet är viktiga ledord för moderaterna och för oss är det viktigt att Växjös äldre har rätt att välja den äldreomsorg som passar dem bäst. Vi ska alltid säkerställa att vi har höga krav, trygg tillsyn och bra uppföljning på all äldreomsorg, kommunal som privat.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I Växjö står miljö och klimatfrågorna högt upp på agendan och vi ligger i framkant bland Sveriges kommuner i dessa frågor. Vi ska därför ställa höga krav på miljö och klimat när vi köper in olika varor och tjänster och arbeta mer med uppföljning och kontroll av det vi upphandlar. Vi vill också driva på när det gäller smarta upphandlingar så att innovativa företagare kan vara med och lägga bud .

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. Det gör det möjligt att etablera företag även utanför storstäderna, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära. Flygplatsen har dessutom en viktig roll för att vår krisberedskap ska bli bättre samt för att kunna ha brand- och ambulansflyg.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte konkurrera med privata företag och syssla med det som vanliga företag kan göra bättre och sannolikt billigare. Då använder vi inte skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt utan snedvrider konkurrensen. Vi vill utveckla och stärka våra kommunala bolag men det kan också innebära att vi lägger ut vissa verksamheter på entreprenad.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I dagsläget är arbeten inom äldreomsorgen stora bristyrken. Att fler då ska jobba färre timmar känns onekligen som en dålig idé. Vi behöver istället jobba med att höja attraktionskraften på annat sätt såsom att modernisera och renodla arbetsuppgifter för undersköterskor, avskaffa delade turer samt skapa fler karriärmöjligheter inom omsorgsyrken.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att tala perfekt svenska är överskattat men att tala begriplig svenska är nödvändigt. Vi behöver bli bättre på att utbilda fler och se till att de som vi utbildar klarar svenskan. Bästa sättet att lära sig språket är dock på jobbet så vi har föreslagit extra språkstöd på arbetsplatsen och att man kan kombinera sin yrkesutbildning med SFI.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att det kommunala bostadsbolaget gör dåliga affärer och undergräver sin egen ekonomi är dåligt för kommunens och växjöbornas ekonomi. Kommunen ska bygga attraktiva, klimatsmarta bostäder som växjöborna vill bo i, att pressa priser och bygga smart så att hyrorna inte skjuter i höjden är alltid angeläget men inte att subventionera hyror eller bygga med sämre kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska vara möjliggörare både för kommunala och kommersiella laddstolpar. Vi behöver fler och vi behöver påbörja en kraftig utbyggnad snarast. På landsbygden kommer kommunen sannolikt behöva ta ett större ansvar likt det vi redan tagit vid utbyggnaden av fiber. I alla nya bostadsområden har vi med laddstolpar från början.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Växjö kommun har över lång tid tagit emot ett stort antal flyktingar och även en stor del anhöriginvandrare. För att vi ska lyckas med integrationen, motverka utanförskap och segregation, öka tryggheten, få fler i arbete bör Sverige i stort men så även Växjö ta emot färre flyktingar. Men kommer du till Växjö och vill göra rätt för dig ska du alltid känna dig välkommen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har en bra blandning och en god valfrihet och mångfald i Växjö för både barn, unga, föräldrar och personal. Vi gillar kommunala skolor och förskolor och vi välkomnar fristående. För oss är kvaliteten, tryggheten och kunskapen det viktiga och inte driftformen. Alla skolor ska följas upp och dåliga skolor har vi nolltolerans mot.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Växjö kommun är och förblir en kulturstad. Vi är stolta över den breda repertoar som vi kan erbjuda. Just nu diskuteras en ny Regionteater som sannolikt kommer innebära ett ökat utbud framöver men även våra fantastiska satsningar på scensommar växer och utvecklas. Kulturskolan är en viktig spelare och vem vet, där skolas kanske redan nu nästa violinist till vår kammarorkester Musica vitae?

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Att skattebetalarna får valuta för sina skattepengar är viktigt. Att skatten är låg innebär att kommuninvånarna får behålla så mycket som möjligt av sina pengar och att deras frihet och egenmakt stärks. Växjö har haft ordning och reda i ekonomin under 16 år och en stark ekonomi kan möjliggöra fler skattesänkningar framöver.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Växjös val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Införa jobbcoacher för att bryta utanförskapet
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett

Så svarar M: Extra viktig Här skulle vi kunna kryssa i betydligt fler förslag då vi vill jobba med trygghet på många olika sätt. Trygga platser med bättre belysning och kameror samt brottsförebyggande arbete tillsammans med polisen gentemot unga kriminella är exempel på det. Här kan man nästan inte göra för mycket.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Växjös val:

 • Förbättra servicen till kommunens företag
 • Planlägg mark för nya bostäder
 • Öppna flera nya trygghetsboenden i kommunen

Så svarar M: Extra viktig Fler företag som etablerar sig och växer ger fler jobb och ordning och reda i ekonomin och möjlighet att satsa på skola och omsorg. Hela Växjö kommun växer och vi behöver fler villatomter i hela kommunen. Då måste vi planera och förbereda för mer bostadsmark. Fler växjöbor blir äldre men samtidigt friska och pigga. Vi vill att fler ska ha möjlighet att välja ett trygg boende i de mindre orterna.