Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kommer att sätta kärnverksamheten först, dvs förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst, trygghet och infrastruktur. Vi lovar inte miljonregn eller miljardinvesteringar på politiska experiment utan vi kommer att fortsatt fokusera på kvalitén i våra verksamheter, effektivisera bort onödig administration och få ut så mycket nytta som möjligt för kommuninvånarnas skattepengar.

Våra viktigaste lokala förslag

Ordning och reda i kommunens ekonomi för ett välskött Värmdö nu och i framtiden

Värmdöbornas skattepengar ska gå till kärnverksamheten förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst, trygghet och samhällsplanering/infrastruktur. Vi vill effektivisera bort onödig administration så att mer pengar går till kärnverksamheten. Vi vill minska kommunens skulder och vi lovar inte allt till alla. Vi lovar heller inte miljonregn till politiska experiment utan det vi lovar, det håller vi.

Värmdös skolor ska vara Sveriges bästa!

Värmdö ska tillhöra de bästa kommunerna i landet vad gäller betyg, andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med genomförd gymnasieutbildning. Kommunen har gjort en utvecklingsresa vad gäller betygen och meritvärden för årskurs 9 men vi är inte nöjda förrän vi blir bäst i landet.

Värmdöborna måste fram - Värmdös infrastruktur måste prioriteras

Trafikverket har under lång tid inte prioriterat Värmdös vägar vilket påverkar värmdöborna negativt. Därför har vi halverat byggtakten under mandatperioden tills infrastrukturen har hunnit i kapp. Vi kommer att arbeta för ökade statliga satsningar på Värmdös vägar. Vi vill rusta upp Gustavsberg- och Hemmesta centrum samt lägga om hela trafiklösningen i Mölnvik.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill växa och få ut så mycket av vår politik som möjligt och det är utifrån den utgångspunkten som vi kommer att jobba efter. Vi hoppas att våra leveranser under senaste åren har kunnat visa på att vi tar ansvar för välfärden, framtiden, investeringarna och är måna om skattebetalarnas pengar. Samma utgångspunkt och långsiktiga inställning kommer att vara villkoret för att samarbeta med oss.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer att samarbeta med dem som har samma ansvarfulla inställning som oss.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns en risk att kabeldragningar och etableringen av vindkraftparken kommer att ha stor påverkan på miljön. Likaså befarar vi att flyttfåglar kan påverkas negativt då några av de föreslagna parkerna finns i viktiga flyttstråk för flyttfåglar. Gestaltningen och landskapsbilden i ytterskärgårdsmiljön kommer också att påverkas negativt.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Nya detaljplaner går att bromsa men inte redan beslutade detaljplaner. Vi har beslutat att halvera byggtakten tills infrastrukturen hinner ikapp. Till skillnad från (S) prioriterar vi detaljplaner i utpekade fritidshusområden med hög grad av permanent boende framför nya flerbostadshus. Dessutom prioriterar vi detaljplaner som har en avgörande betydelse för infrastrukturen och tryggheten.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Värmdömoderaterna har alltid motsatt sig avgifter på Skurubron och har uppvaktat regeringarna Reinfeldt, Löfven och Andersson om att slopa avgifterna på Skurubron. Kommunstyrelsen har bjudit in infrastrukturministern till möte för att diskutera frågan vilket han inte har svarat på. Vi säger bestämt nej till avgifter då det är vår enda fasta förbindelse till Stockholm.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I den mån de har plats så ska de självklart ta emot nyanlända elever vilket vi inte tror de motsätter sig. Det som står i vägen är kön som ofta är lång. Där är det svårt för politiken att lägga sig i då det går ut över befintliga elever som köat i många år.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns inga billiga hyresrätter utan det är byggkostnaderna som avgör hyran. Om kommunen ska finansiera mellanskillnaden för att hålla hyran låg, innebär det att välfärdspengar som ska gå till förskola, skola, äldreomsorg mm kommer att gå till att subventionera folks hyror. Det är inte rätt och det är inte hållbart. Lös bostadsfrågan såsom Finland och möjliggör hyresrätt inom ett år överallt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är hur jobbet utförs och inte vem som betalar ut lönen till anställda som avgör kvalitén. Idag har vi flera äldreboenden som drivs av fristående aktörer som levererar hög kvalitet och har nöjda brukare. I grund och botten handlar det alltid om hur en verksamhet leds, vilket kan variera oavsett om det är kommunal eller fristående regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I takt med ökningen av antalet elfordon ska kommunen tillsammans med näringslivet möjliggöra en utbyggnad av publika laddstolpar.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som grundprincip ska en kommun inte genom skattefinansierad verksamhet konkurrera med näringslivet.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen har brist på bostäder och har en lång bostadskö. Därför är det viktigt att kommunen kommer till tals i samband med att man fördelar nyanlända till kommuner. Det är viktigt att bostäderna för nyanlända främjar integrationen, samt att de inte tränger undan Värmdös unga som idag står i kö.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I Sverige har vi representativ demokrati vilket innebär att vid allmänna val väljs förtroendevalda för att representera folket. Det innebär också att deras uppdrag är att prioritera och fördela kommunens resurser ansvarfullt. Folkomröstningar är kostsamma, har otydliga formuleringar och utfallet blir otydligt på grund av lågt valdeltagande. Då är det bättre att jobba med dialog och lösningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Så länge det finns en efterfrågan på fler fristående skolor ska kommunen öka de fristående alternativen. Det är i slutändan föräldrarna som avgör var de sätter sina barn i skolan och inte kommunbyråkrater.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen erbjuder ett brett kulturutbud för barn och unga genom kulturskolan vilket vi värnar om. Kulturella inslag i samhällsplaneringen och gestaltning är också något vi värnar om. Kommunens ska däremot inte syssla med subventionering av kulturutbudet som vänder sig till vuxna köpstarka målgrupper.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi ska inte ta ut mer skatt än vad som behövs för att satsa på och utveckla kärnverksamheten.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Värmdös val:

 • Ge extra stöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Satsa på kompetensutveckling av befintlig omsorgspersonal

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Värmdös val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Upprätta ett lokalt brottsförebyggande råd

Så svarar M: Extra viktig Kommunen har redan ett brottsförebyggande råd.