Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är partiet för ordning och reda, för valfrihet och för trygghet. Vi fokuserar på att öka studieron i skolan, att säkra en äldreomsorg som utgår ifrån de äldres egna önskemål och att vi kommunalt har ett offensivt lokalt trygghetsarbete med ordningsvakter, kamerabevakning mm. När Väsby växer ska kommunen utvecklas på ett sätt som väsbyborna uppskattar, med en större folklig delaktighet

Våra viktigaste lokala förslag

Nolltolerans mot mobbing - införa en skolakut

Vi vill upprätta handlingsplaner för nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier och använda metoder som är validerade av forskning. Dels ska uppföljningen stärkas så att lägesbilden blir tydligare, dels ska en nolltolerans införas med som möjlig konsekvens att flytta på de som mobbar till en annan skola, inte de som blir mobbade. Det gör vi genom att införa en så kallad skolakut.

Leda trygghetsarbetet i Sverige - dra lärdomar från andra länder

Vi har genomfört de flesta åtgärder som en kommun kan enligt det som lagen medger och som är kända sedan tidigare. Nu vill vi gå vidare och utveckla nya former för hur att göra Väsby tryggare. Vi vill att kommunen ska utreda hur framgångsrika trygghetsskapande åtgärder i andra länder kan anpassas efter svensk lagstiftning och för de förhållanden som råder i Upplands Väsby

Bygga tryggt och snyggt centralt. Bygga småhus och trädgårdsstad perifert

Vi vill inte se nya miljonprogramsmiljöer och strukturer. Det ska inte planeras för fler punkthus, lamellhus och loftgångar. Istället vill vi i de centrala delarna av kommunen bygga med traditionell stadskaraktär, slutna kvarter, lokaler i bottenvåningen och med klassisk arkitektur. I övriga delarna av kommunen vill vi att fler ska kunna bo i villa eller radhus.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi söker förnyat förtroende för Väsbyalliansen, dvs. M, VB, KD, L och C

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det har utretts flera gånger och varje gång är slutsatsen att det skulle kosta tiotals miljoner bara för att få till en kommunal hemtjänst. Vi tror inte att driftsform är det viktiga. Det viktiga är vilket kvalitet som de offentligt finansierade verksamheterna levererar. Vi vill hellre använda resurser till att höja kvaliteten genom bland annat en kvalitetspeng.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna vill planera för ett nytt bibliotek i centralt och tillgängligt läge i kommunen. Om det är på denna plats eller någon annan är vi positiva till att undersöka.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Här har väsbyborna som deltagit i de medborgardialoger om arkitektur och gestaltning tydligt markerat att de gärna vill se nya hus i äldre, klassisk arkitektur, snarare än modernistisk. Det har vi tagit fasta på under mandatperioden och på flera sätt leder vi utvecklingen i Sverige i att involvera medborgarna i planeringen och stadsbyggandet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Tiggeri är ett problem som inte är övergående. Ett lokalt förbud kan bara delvis lösa detta. De effektiva förändringarna kan huvudsakligen åstadkommas på nationell nivå genom lagstiftning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att vår integration både lokalt och nationellt ska ha en möjlighet att fungera så behövs en stram migration under överskådlig tid. Men migrationsfrågor bestäms inte lokalt. Upplands Väsby ska följa de lagar som styr landet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi är positiva till språktest för anställning inom äldreomsorgen. Det viktiga är främst att de som träffar de äldre eller i behov av omsorg har denna kompetens.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Väsbys friskolor bidrar på ett mycket bra sätt med olika pedagogiska tankar och verksamhetsinriktningar. De tar idag ett stort ansvar för det historiska flyktingmottagande som funnits sedan tidigare i Väsby. De bör kunna få lagliga möjligheter att frångå de regler om kö som begränsar dem att även i det framtida mottagandet enklare ställa upp. Det är dock en fråga för riksdagspolitiken.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Fler prisvärda bostäder kommer väsbyborna till del genom att befintliga bostäder blir tillgängliga, så kallade flyttkedjor. Det blir dem om de som bor i dem idag kan få nya bostäder. Att bygga nya bostäder billigt leder till lågstandardhus och ett nytt framtida miljonprogramsbyggande, vilket är socialt och ekonomiskt inte hållbart.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta löser marknaden på ett bra sätt självt, utan att skattebetalarnas pengar behöver gå till det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Medborgarinflytande är bra. Folkomröstningar är däremot ofta problematiska eftersom det alltid blir svårt med nog avgränsade frågeställningar, informationsunderskott i delar av befolkningen och av flera andra skäl.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Väsbys skolor presterar väldigt goda resultat idag. Niondeklassarna i Väsby är bland de 25 % bästa i hela landet. Detta tack vare skolor som finns i kommunen, såväl kommunala som fristående.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det viktiga är inte storleken på pengapåsen utan på vilket utbud och vilken kvalitet som finns tillgängliga för kommunens barn och unga, vilket är den grupp som vi i första hand vill fokusera på. Här kan vi både samverka med civilsamhälle och näringsliv men också med andra kommuner i högre grad för att öka tillgängligheten och utbudet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Lägre skatt leder till att de som jobbar får mer i plånboken och ett större inflytande över sin egen tillvaro. Både av samhällsekonomiska och rättviseskäl bör skatteuttaget hållas på så låg nivå som det går. Vi vill sänka skatten under ordnade former som samtidigt säkrar välfärdens finansiering och kvalitet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Upplands Väsbys val:

 • Bygga ut och förbättra gatubelysningen
 • Upprätta en ny handlingsplan mot mobbning i skolan