Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Låg skatt och hög kvalitet. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Täbymoderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Täby är ingen isolerad ö och vi måste aktivt förebygga att kriminella gäng får fotfäste i kommunen. Täby ska alltid fungera i stora som i små frågor. Stadsutveckling ska ske på Täbybornas villkor.

Våra viktigaste lokala förslag

Täby ska fortsatt vara en trygg kommun

Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg. Våld och brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som aldrig får accepteras och måste bekämpas. Vi vill fördubbla antalet kommunvakter och fortsätta med den föreningsdrivna nattvandringen. Tiggeriförbudet ska omfatta kommunens samtliga butiksområden.

Ökad kvalitet i välfärden

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Vi vill öka kvaliteten i välfärden genom att satsa på skolan och på omsorgen av våra äldre. Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. De äldre som är behov av omsorg ska få en god omvårdnad med sociala aktiviteter. Kvalitetspeng för bättre mat i skolor och på boenden ska införas. Valfriheten i välfärden ska värnas och utvecklas.

Utveckling på Täbybornas villkor – bevara halva Täby grönt

Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet. Det innebär att vi ska fortsätta bevara halva Täby grönt och värna och utveckla våra friluftsområden. Framkomligheten i trafiken ska fungera varje dag. Bostäder ska byggas kollektivtrafiknära i de centrala delarna av Täby som Täbypark, Roslags-Näsby och Arninge. Vi vill bevara våra villaområden. Vi ser gärna tillkommande småhusområden där det är lämpligt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

För att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner är det Täbymoderaternas uppfattning att det är rimligt att kommuner ges kompensation, särskilt glesbygdskommuner. Vi anser dock att skatteutjämningen helt ska finansieras av staten och inte av välskötta kommuner som Täby.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Täby ska även fortsättningsvis vara en borgerligt styrd kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: 1. Det ligger inte i skattebetalarnas intresse att starta ett allmännyttigt bostadsbolag i Täby när det finns privata bostadsbolag, med betydligt längre erfarenhet och kunskap, som vill bygga och hyra ut lägenheter. I Täby har kommunen ca 200 bostäder för sociala ändamål i olika bostadsområden. Kommunen tillämpar tak över huvudet garanti för invånare som saknar bostad.

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Förstärkt kollektivtrafik är viktigt för Täby och därför har det gjorts stora satsningar på Roslagsbanan som kommer innebära helt nya tåg med bland annat AC och trygghetskameror samt en näst intill fördubblad resandekapacitet. Vi arbetar också för bättre tvärförbindelser inom kommunen och mot Solna/Kista. Fördelen med Roslagsbanan är att det finns många stationer i kommunen.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I Täby planeras över 600 nya boendeplatser fram till 2027. Det finns stor valfrihet att välja boende, kommunal som privat. Det finns idag ingen kö till boenden i kommunen för de som vill bo kvar i Täby. Vi vill höja grundersättningen och öka kvalitetspengen för att säkerställa en hög kvalitet inom äldreomsorgen.

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I Täby finns det ett seniorcenter i Täby centrum och vi vill öppna fler och gärna i samarbete med biblioteken. Vi vill att seniorcenter öppnas i Täby Kyrkby och Näsbypark.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om det är en fråga som är av stor vikt, som är ny, allmän och som inte har diskuterats tidigare så kan en kommunal folkomröstning vara värdefull.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är av största vikt att personalen behärskar det svenska språket för att kunna ge en god omsorg. Med kunnig personal och god ledning finns förutsättningar för hög kvalitet i äldreomsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Lika villkor ska gälla för såväl friskolor som kommunala skolor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigt med en mångfald av olika boenden så att äldre kan välja den omsorg som passar bäst för den enskilde. Valfriheten ska värnas och uppmuntras. Inga dåliga boende ska finnas i kommunen, oavsett om de är kommunala eller privata.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska medverka till att det finns goda förutsättningar för laddning av fordon på lämpliga platser i kommunen, företrädesvis vid centrumanläggningar och i bostadsområden. Kommunen ska kunna upplåta mark till privata intressenter som vill etablera laddstationer. En förutsättning för en fossilfri fordonsflotta i Täby är att elförsörjningen säkras i landet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Täby tar sitt ansvar när det gäller flyktingar och inte minst ska vi hjälpa flyktingar i vårt närområde som exempelvis från Ukraina. Sverige har tagit ett stort ansvar när det gäller flyktingar från omvärlden. Antalet flyktingar till Sverige måste minska framöver om vi ska klara av en bra integration till det svenska samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skola och utbildning är en mycket viktig valfråga. Vi tror på en mångfald av skolor som gör att föräldrar och elev kan välja den skola som passar bäst. Utbildningen ska hålla en hög kvalitet oavsett huvudman.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Täby är en rik kulturbygd med anor från forntid, vikingatid till nutid. Ett nytt museum ska inrättas, samlokaliserat med huvudbiblioteket och i särskilt samarbete med hembygdsmuseet i Rönningeby. Tibble teater ska utvecklas och pengen till Kulturskolan ska ses över.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Täby är en kommun med låg skatt och hög kvalitet i välfärden. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Täby har idag landets tredje lägsta skatt. Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme finns, utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vi får aldrig glömma att skattepengarna är kommuninvånarnas pengar som vi har fått förtroende att förvalta på bästa sätt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Täbys val:

 • Bygga fler idrottsanläggningar
 • Fördubbla antalet kommunala ordningsvakter
 • Höja skolpengen i kommunen

Så svarar M: Extra viktig 1. Det ska fungera – fokus på framkomlighet, mat och städning 2. Nej till höjd kommunalskatt 3. Balanserad tillväxt om 1–2% 4. Halva Täby ska fortsatt vara grönt 5. Sveriges högsta utbildningskvalitet 6. Kriminella gäng ska inte få fotfäste i Täby – mobilisering av kommunala resurser 7. Bullerskärmar längs hela E 18 i Täby 8. En särskild äldrenämnd ska inrättas 9. Från vikingatid till nutid – nytt