Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Moderaterna är en röst för ett maktskifte i Sunne. Vi är samlingspartiet i Sunne som tillsammans med alla konstruktiva krafter i kommunfullmäktige önskar leda kommunen framåt efter valet. Sunne behöver ett nytt politiskt ledarskap. Vi är alternativet för dig som vill att makten ska ligga hos folket och inte hos politikerna. Vi prioriterar vård, skola, omsorg och valfrihet.

Våra viktigaste lokala förslag

Värmlands lägsta kommunalskatt senast 2026

Sunne har möjligheten och förutsättningar att vara den kommun i Värmland som har lägst kommunalskatt, detta genom att fokusera på våra kärnuppgifter och göra dem effektivt och med fokus på kundnyttan. Det innebär att skola och omsorg kommer stå i fokus och bli prioriterat. Ett effektivt ledarskap inåt i organisationen går först och kommer att prioriteras av oss.

Omstart för Sunnes näringslivsarbete.

Sunne har under de senaste åren tappat allt mer i näringslivsrankingen. Det gäller att skapa ett positivt/tillåtande klimat inom kommunens förvaltningar och tillsyn. Ett nej ska alltid vara sista alternativet och det ska då vara glasklart att det bryter mot lag/förordning innan vi ger ett företag nej till sin ansökan.

Värmlands bästa skolkommun

Vi behöver se över lärarnas arbetsmiljö och villkor. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan vi förstärka såväl lärartäthet som lärarbehörighet. Då kan vi lyfta våra elevers resultat, andel som får slutbetyg samt deras förmåga och vilja till lärande. Det börjar med bra lärare som tillsammans med vårdnadshavare kan skapa en vilja till bildning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det kan säkert finnas någon detaljfråga där det kan skilja sig åt men på det stora hela står vi bakom partiets nationella politik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett maktskifte i Sunne efter valet. Vi är beredda att samarbeta med alla konstruktiva krafter i kommunfullmäktige som vill föra Sunne framåt. Vi är beredda att ta över ledarskapet i kommunen efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi är öppna för att samarbeta med alla som vill se ett nytt ledarskap.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: På systemnivå är det svårt med en högre andel vindkraft och det är inte där lösningen på Sveriges elproblem ligger. Vi har redan idag etablerade vindkraftparker och är tveksamma till fler.

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är en stor och dyr investering som framför allt är dyr i drift. Vi förstår att det är önskvärt hos många men det är något som vi inte anser vara ekonomiskt försvarbart. Det skulle få konsekvenser för våra verksamheter inom vård, skola och omsorg - vilket vi prioriterar högre.

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En svår fråga som inte är så enkel som att vi bygger den med kommunala pengar. En investering på 300-400 miljoner kommer att kosta stora pengar i ränta och amortering som annars skulle gå till skola/omsorg. Vi vill gärna ha en bro men är tveksam till att finansiera den kommunalt. Det måste utredas vilka konsekvenser det kommer få ekonomiskt först.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är definitivt inte något som Moderaterna står för. Vi vill ha en varierad och nyttig meny. Det kan absolut förekomma dagar då det är vegetarisk mat som huvudrätt, men vi kommer att vara emot både politiskt drivna och moraliserande uppfostringstendenser hos förvaltningen. Kommunen ska inte ge barnen pekpinnar om vilken mat som är rätt eller fel.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Finns egentligen inte några sådana bolag i kommunal ägo idag och ska heller inte finnas. Det närmaste vi kommer är det kommunalägda fastighetsbolaget. Det finns ett värde i att vi som kommun har möjligheten att finnas på bostadsmarknaden då det i en liten kommun kan vara svårt att få bostadsförsörjningen att fullt ut fungera på marknaden. Andelen bostäder i kommunal ägo ska dock inte öka.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Lönefrågor ska hanteras av arbetsmarknadens parter och inte av politiker. Konsekvenserna av en sådan reform är mycket svåra att överblicka - både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns tillfällen där folkomröstningar i stora principiella frågor kan vara motiverat. Men i grund och botten har vi en representativ demokrati där folket väljer sina företrädare. Man måste alltid kunna hålla sina företrädare ansvariga.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är mycket viktigt att våra kunder, inte minst de äldre, har möjlighet att förstå och göra sig förstådda för den som ansvarar för deras vård/omsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som kommun ska vi inte konkurrera med marknaden. Om det finns en marknad för små och billigare hyresrätter så ska vårat kommunala fastighetsbolag göra bedömningen om det är något de vill satsa på. Det är förbjudet för kommunen att subventionera hyror så det måste gå att räkna hem det ekonomiskt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Detta är en valfrihetsfråga. Vi ser gärna en mångfald av utförare för att stärka kundernas valfrihet. Konkurrens stärker även kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som kommun äger vi inga bensinstationer och vi ska heller inte driva eller skattesubventionera laddningen av elbilar. Ska det ske via skattemedel så får det ske via staten. Som kommun ska vi prioritera skola/omsorg av våra kommuninvånare. Däremot ska kommunen vara möjliggörande och tillåtande när det gäller kommersiella aktörer som vill sätta upp publika laddstolpar i hela kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är kommunerna själva som har störst kännedom om vad vi har för kapacitet att erbjuda integrationsinsatser, såsom boende, skola och arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Detta är en valfrihetsfråga. Det viktiga är att skolan håller hög kvalitet - inte vilken som äger skolan. I Sunne finns idag bara tre småskaliga aktörer - Ekebyskolan och förskolorna Kalven och Grankotten. Vi ser gärna att de blir ännu fler.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Sunne är en kulturkommun och det är vi stolta över. De kommunala pengarna till ska framför allt gå till kultur för ungdomar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har som mål att Sunne ska ha Värmlands lägsta skattesats senast 2026. Det ska ske genom en effektiv förvaltning och att vi prioriterar kommunens kärnverksamheter. Det är ett realistiskt mål som på sikt ska uppnås.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Sunnes val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag