Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Sundsvall

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi ska göra självklarhet till verklighet. Sundsvall ska bli mer attraktivt genom växande företag, alla barn ska ha föräldrar som går till jobbet, vi ska ha lugna klassrum i hela Sundsvall och gängkriminaliteten ska inte få fäste.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad studiero och fokus på kunskap i skolan

Alldeles för många elever i Sundsvalls kommun upplever brist på studiero i klassrummet. Enligt forskningen finns ett direkt samband mellan arbetsro och goda studieresultat. Arbetet med studiero ska prioriteras och lärarnas auktoritet i klassrummet stärkas. M i Sundsvall vill också införa utökad undervisningstid så att eleverna får mer lärarledd tid, särskilt inom ämnen där elevresultaten är låga.

Sundsvallsmodellen - varje barn ska se mamma och pappa gå till jobbet

Moderaterna vill återinföra komijobb-modellen som vi införde när vi styrde kommunen mellan 2010-2014, vilket innebär att långtidsarbetslösa får en möjlighet att växla bidrag till en lön. Vi vill också involvera och inkludera det privata näringslivet i detta arbete. På så vis kan företag hitta lämplig kompetens, samtidigt som människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden få ett arbete.

Ökad trygghet

Tryggheten ska vara en faktor i politiska beslut, då den berör både enskilda individer och lokala näringsidkare. Detta kan röra sig om stadsplaneringsrelaterade frågor som belysning, bebyggelse och stråk. En viktig del i trygghetsarbetet är att upprätthålla den allmänna ordningen, vi vill därför genomföra en översyn hur man kan utöka områdena där ordningsvakter har befogenheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill styra Sundsvalls kommun med den Blå Alliansen - Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är beredda att samtala med alla men står långt ifrån S och V.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Sundsvall

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att skolan i Sundsvall ska bestå av både större och mindre skolor - så att föräldrar kan välja en skola som passar just sitt barn. Vi är emot den utveckling som sker där både mindre skolor och förskolor är de enheter som läggs ned när kommunen tappar elever.

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill genomföra en trygghetssatsning som omfattar hela Sundsvall, både centralt och i bostadsområden. Detta kan innebära ordningsvakter i fler områden, tillsammans med fler fältassistenter och ett ökat samarbete med viktiga myndigheter.

Fler åtgärder ska införas för att göra Sundsvall klimatneutralt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns flera viktiga åtgärder som gör Sundsvall mer klimatneutralt samtidigt som det också är en god ekonomisk investering. Energieffektiviseringar i kommunens fastigheter är ett sådant exempel. Vi tror på en utveckling där kommunen gör gott för klimatet samtidigt som det gynnar den ekonomiska tillväxten.

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till mer tid i förskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Förskolan är första ledet i utbildningssystemet med egen läroplan. Barn som gått förskolan klarar sig sedan bättre i grundskolan, därför vi vill att förskolan ska vara tillgänglig även för barn till föräldralediga och arbetssökande. Vi vill utöka från dagens 15 timmar.

Skolor med större behov ska få mer resurser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja. Det är viktigt att skolor som har tuffare förutsättningar kompenseras för det ekonomiskt så möjlighet finns för mer personal eller andra extra resurser.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunala bolag inom vissa sektorer bör finnas kvar, men generellt tycker Moderaterna att det som redan finns eller kan finnas inom det privata näringslivet bör få verka, eftersom att det skapar jobb och bidrar till stora skatteintäkter till kommunen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sex timmars arbetsdag är ett mycket kostsamt förslag som riskerar ge stora samhällsekonomiska konsekvenser, försvåra bemanning för privata näringsidkare och ge sämre förutsättningar för vår gemensamma välfärd.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Språkkrav behövs, särskilt inom äldreomsorg och hemtjänst. Det är viktigt att de äldres behov tillgodoses och där är språket en viktig nyckel.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tycker inte att elevers val av skola ska planeras utifrån härkomst eller etnicitet. Vi vill se ett fritt skolval där elever själva väljer vilken skola de vill gå på, vi vill också införa obligatoriskt skolval så att alla elever gör ett aktivt val av skola.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sundsvall behöver en större variationer av boendeformer och vi vill se till att variationerna finns i hela kommunen. Detta innebär allt från hyresrätter, bostadsrätter, hustomter och småhus.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En bred laddinfrastruktur för elbilar behövs. Men vi ser även många privata aktörer som nu bygger laddningsstationer, vilket vi vill uppmuntra. Vi tror att det behövs både kommunala och privata investeringar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sundsvall har alldeles för många utrikes födda som står utan arbete, vilket är dåligt för individen, barnen i hushållet och samhället i stort. Med anledning av detta behöver Sundsvall prioritera integrationen av de som redan är här framför att ta emot fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det ska finnas en sund balans och konkurrens mellan kommunala skolor och friskolor. Det fria skolvalet ska värnas, därför är det inte politiker som ska avgöra hur många friskolor det ska finnas eller inte finnas - det är efterfrågan hos elever och föräldrar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kulturen är viktig för Sundsvalls attraktivitet. Vi tycker att en större del av de pengar som Sundsvalls kommun lägger på kultur ska fördelas till föreningar som kan anordna aktiviteter och evenemang och att kommunens egna kulturåtaganden kan minska.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skatten i Sundsvall och i Västernorrland är hög i nationell jämförelse och Moderaternas ambition är att på sikt sänka kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Sundsvalls val:

 • Erbjuda fler yrkes- och vuxenutbildningar
 • Ge lärare i utsatta områden ett lönepåslag
 • Öka undervisningstiden i skolan