OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna ser alltid till den enskilda individen och vill ge den möjlighet att själv besluta om sina prioriteringar. Med ett rikt näringsliv skapar vi förutsättningar för att utveckla servicen till våra invånare. Med Moderaterna får vi en bra skola, vård och omsorg. Det skapar trygghet genom hela livet. Moderaterna garanterar en ansvarsfull ekonomisk hantering av skattemedlen.

Våra viktigaste lokala förslag

Söderköping – en attraktiv kommun att bo i hela livet!

Moderaterna i Söderköping vill: · Skapa möjligheter för nya företag att etablera sig i kommunen · Söderköpings näringslivsklimat ska hålla hög klass · Det ska vara enkelt att pendla till närliggande kommuner · Bidra till att den nya sträckningen E22 genomförs snarast · Se energieffektiva och trygga bostadsområden · Satsa på nya bostäder i hela kommunen

En kunskapsskola för alla

Moderaterna i Söderköping vill: · Motverka mobbning, hot och våld i skolan · Stärka samarbetet mellan skola, hemmet, socialtjänsten · Stärka elevhälsan och motverka psykisk ohälsa bland eleverna · Avlasta lärarna med administrativa uppgifter · Individanpassa skolan för de elever som behöver · Stärka samverkan mellan skola och näringslivet

En trygg och värdig ålderdom

Moderaterna i Söderköping vill: · Värna valfriheten inom äldreomsorgen · Satsa på tidiga insatser mot ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa · Ställa kompetenskrav vid anställning där svenska språket ska vara ett grundkrav · Måltiderna inom äldreomsorgen ska hålla toppkvalité · Den äldres vård och omsorg ska i möjligaste mån utföras av ett fåtal personer som den äldre kan känna sig trygg med

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokala frågor är lokala och avhandlas inte på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna är beredd att ta ansvar och eftersträvar att ingå i den styrande majoriteten. Moderaterna ser helst att den nuvarande alliansen får fortsätta styra kommunen. Valresultatet är det som ytterst avgör.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, Moderaterna är ett samlingsparti.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns för och nackdelar med alla platser. Det viktigaste är att vi får en modern anläggning som både är miljömässigt bra samt funktionell. Genom placering på Hjälmsborg tar vi inte attraktiv verksamhetsmark i anspråk.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen behöver ha rådighet över marken även i framtiden, däremot ska all tätortsnära skog skötas med hänsyn till rekreation och miljö.

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Förslaget kräver lagändringar. Moderaterna är beredd att såväl nationellt som lokalt verka för dessa förändringar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Arbetstidsmåttet är i huvudsak en nationell fråga som avgörs mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Kommunen ska alltid sträva efter goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En fundamental rättighet för våra gamla. Det avgörande för en bra vård är att personal och de gamla kan kommunicera på ett tydligt sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är staten som står för byggsubventioner, inget som kommunen ska ta över. Dessutom behöver vi bredda de upplåtelseformer som finns i kommunen, bland annat med mer villor och bostadsrätter. Utöver det ska det kommunala bostadsbolaget bedrivas på affärsmässiga principer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska vara behjälplig och underlätta för de företag som vill etablera laddstolpar i kommunen. Tillståndsprocesser ska var enkla och snabba.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Skolmat som äts och ger energi är helt avgörande för att vi ska kunna ha tydligt kunskapsfokus i klassrummet. En god kosthållning och möjligheten att äta sig mätt varje dag har även stor betydelse för barn och ungas välmående. Därför behöver det finnas möjlighet att välja en kötträtt varje dag i skolan. Det bidrar även till den biologiska mångfalden och ett blommande Söderköping

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska alltid vara beredd att ta sitt proportionella ansvar för flyktingmottagandet i Sverige. På nationell nivå ska det föras en restriktiv migrationspolitik. Asylrätten ska alltid värnas. Kommunens solidariska ansvar skall gälla även vid speciella situationer som nu vid Ukrainakrisen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar på kommunalnivå ska vara reserverat för mkt speciella frågor och situationer. Den svenska lagstiftningen och traditionen bygger på att vi har representativ demokrati.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna värnar valfriheten. Finns det de som vill etablera friskolor i Söderköping är de välkomna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Söderköping har ett mycket riktigt kulturliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna verkar för en effektiv kommunal organisation och gör prioriteringar för att på sikt sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Söderköpings val:

 • Förbättra kommunens service till företagare
 • Höja grundbemanningen inom kommunens äldreomsorg
 • Installera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader

Så svarar M: Söderköping ska vara en trygg och attraktiv kommun genom hela livet med god ekonomi, bra skola, äldreomsorg samt ett rikt näringsliv som bidrar till att bygga vårt samhälle.