Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Moderaterna i kommunvalet är en röst för ett fortsatt arbete med att få ordning på Söderhamn! Allt för många söderhamnare lever idag i ett utanförskap präglat av hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, trots att det är brist på arbetskraft i kommunen. Fler måste komma i jobb så vi blir fler som bidrar med mer resurser till skolan, omsorgen och vägarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Konkreta kunskapskrav och mindre flum i skolan

Fler barn behöver få möjlighet till att forma sina liv genom att gå ut skolan med fullständiga betyg. Vi vill satsa på kvalitetshöjande åtgärder där lärare får vara lärare. Mer undervisningstid och fokus på ledarskap. Inkludering ska uppnås genom ökat stöd i skolan, utan att ansvaret läggs på våra elever. Tillsätta resurser för att ge barn tidigt en chans. Språkförskola. Förbättrad elevhälsa.

Krafttag för ökad trygghet

Kraftfullare insatser mot ökande otrygghet och kriminalitet i kommunen. Kommunvakt för ökad samverkan med civilsamhälle, näringsliv, ordningsvakter och Polis. Skarpare uppdrag för socialtjänst och arbetsmarknadsenhet motverkar kriminalitet när aktivitet och arbete går före bidrag och passivitet. Fler trygghetskameror och trygghetsskapande åtgärder på gågatan och andra otrygga zoner.

Nej till kustnära havsbaserad vindkraft

Vi satsar på utveckling av skärgården, på havsnära boenden, på tillväxt inom näringar som skapar enkla jobb som matchar arbetskraften i kommunen. Vi värnar om skärgårdskommunens unika värden, våra viktigaste tillgångar för turism, rekreation och folkhälsa. Därför säger vi Nej till kustnära vindkraft som minskar samhällstillväxt genom förstörda naturtillgångar samt få och fel arbetstillfällen .

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Under Moderaternas styre har Söderhamn blivit en bättre kommun att leva och verka i. Med snart fyra framgångsrika år i samarbete med alliansens partier söker vi fortsatt förtroende att leda kommunen under nästa mandatperiod. Efter valet kommer vi att söka de samarbeten som är bäst för Söderhamns utveckling.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi säger Nej till vindkraft i Söderhamns territorialvatten ur ett lokalt samhällsperspektiv. Vi värnar om unika värden i skärgården, kommunens attraktionskraft, våra viktigaste tillgångar för näringsliv, turism, rekreation och folkhälsa. Söderhamns arbetsmarknad behöver enkla jobb, vkv bidrar ej till behovet av arbetstillfällen som matchar kommunens arbetskraftsreserv.

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Trygghetskameror är en åtgärd av flera för att minska buset och vardagsbrotten på gågatan och bidrar till att ett tryggare centrum för Söderhamnare och besökare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns en uppenbar risk att skolresultaten sjunker om barnen inte äter under skoldagen. Att erbjuda barnen god, varierad och näringsrik skolmat ska vara grunden i alla våra skolor. Varierad kost innebär att barnen ska kunna välja mellan kött eller köttfritt varje dag. Vi vill inte att barnen ska bära ansvaret för klimatfrågorna via skolmåltiden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: All kommunal verksamhet som lika bra eller bättre kan göras av någon annan bör läggas ut på privat utförare.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi lever längre och antalet äldre människor i behov av vård och omsorg ökar. Fler händer till vården behövs därför kan inte lösningen för att finansiera vår gemensamma välfärd vara att arbeta mindre. Istället behöver det bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen, arbetsförutsättningarna för anställda förbättras och fler yrkesroller införas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att kunna kommunicera med brukare, deras anhöriga och sina kollegor på begriplig svenska skapar trygghet i relationerna, för vårdadministrationen samt att den anställda lättare kommer in i arbetsgemenskapen och får en bättre delaktighet på arbetsplatsen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Med ett obligatoriskt fritt skolval och god information inför skolvalet kan föräldrar och barn själva välja skola. Även en friskola. Moderaterna vill se att alla får möjlighet att välja den bästa skolan för barnets behov oavsett om det är för att gå en specialinriktning eller för att barnet har särskilda behov.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Söderhamn som skärgårdskommun har alla möjligheter att utveckla bostadsbyggandet. Moderaterna vill att det byggs fler bostäder på attraktiva lägen nära vatten som t ex Stugsundsudden. En varierad bostadsmarknad är viktig för att locka till inflyttning och hålla flyttkedjan rörlig. För många billiga hyreslägenheter kan riskera locka till sig sk social dumpning med dess negativa konsekvenser.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfrihet att kunna välja utförare för hemtjänst eller var du ska bo när du blir gammal är självklart för oss moderater.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kostnaderna för att bygga ut publik laddinfrastruktur får inte ske på bekostnad av en redan hårt drabbad välfärdssektor. Kommunens roll är att möjliggöra för utbyggnaden av infrastrukturen i detaljplaner samt tillståndsgivning men ska överlåta etableringen till privata utförare.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett hållbart flyktingmottagande kräver att kommunen har de nödvändiga resurserna att integrera individen in i samhället och egenförsörjning. Idag fungerar inte systemet för varken individ eller samhälle. Regeringen har misslyckats med sin politik och kommunerna får ta ansvaret varför det är rimligt att kommunen kan sätta gränser för antal nyanlända kommunen ifråga kan ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: De privata skolorna i Söderhamns kommun har bra resultat och hög trivsel.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi satsar idag stort på kultur i skolan, kulturella arrangemang och evenemang, stöd till föreningar samt på att rusta våra kulturbyggnader och det vill vi fortsätta att göra. Vi vill även stärka de kulturella näringarna i kommunen genom satsningar inom entreprenörskap och företagande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Söderhamnarna förtjänar mer pengar i plånboken.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Söderhamns val:

 • Prioritera arbetet mot barnfattigdom
 • Utöka insatserna mot arbetslöshet
 • Utöka kommunens service till företag