Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Sjöbo kommun har sedan 1999, i olika konstellationer, varit ett av de styrande partierna i vår kommun. Moderaternas ledstjärna har hela tiden varit att öka samarbetet med andra kommuner, att vi inte ska ducka något ansvar samt att inte skjuta över kostnader på kommande generationer för de investeringar som görs idag.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka tryggheten vid kris.

Det är idag tryggt att bo i Sjöbo kommun. I en orolig värld vill vi inte ge avkall på detta. Därför kommer vi att fortsätta arbetet med krisberedskap med fler "Hesa Fredrik" men även säkra vatten och livsmedelsförsörjning i ett krisläge.

Öka tryggheten i det dagliga

Det ska även vara tryggare i det vardagliga. Därför kommer vi att arbeta för att minska antalet olika personer som våra kunder i hemtjänsten träffar samt att begära in utdrag ur brottsregistret för att få anställning inom äldre- och funktionsomsorgen.

Ett bra ålderdom.

För att minska ensamheten hos våra äldre vill vi införa att mer av det administrativa arbetet i samband med besöken. Detta vill vi införa genom att bättre använda dagens teknik.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Minerallagen och gruvbrytning. Äganderätten och ev. miljöpåverkan måste försvaras så att de som äger marken har en betydligt större del i processen och i besluten. För att tillåta provborrning och/ eller brytning ska ett godkännande från ägaren av marken krävas för att beviljas tillstånd.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Även detta år går vi till val som eget parti. Vi arbetar för att göra ett så bra val som möjligt för att få ett större inflytande. Vi har under denna mandatperiod haft ett bra samarbete med C,L och SjP och ser gärna en fortsättning med några av dessa. Vem vi samarbetar är underordnat vilken politik som vi får igenom.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, genomslag för vår politik och det vi går till val med styr samarbetspartner

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns inget plan för att bygga nytt bibliotek! Det pågår en uredning för att samla verksamheter till en adress och ev. behöver flyttas alt. bygga ut lokalerna.

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sjöbo kommun har länge haft detta arbetssätt men det gäller all som uppbär försörjningsstöd, oavsett ursprung.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bolag med verksamhet som inte har en direkt koppling till kommunens uppgifter eller verksamhet bör avyttras.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: På samma sätt som vi hellre väljer närodlat än ekologiskt resonerar vi i denna frågan. Vi vill att det ska serveras god och varierad kost där köken och de som äter tillsammans bestämmer vilka rätter som serveras. Om de önskar animalisk eller vegetarisk ska detta vara styrande.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Välfärdssektorn står inför mycket stora utmaningar med personalförsörjning. Det kommer inte att finnas möjlighet att minska antalet arbetade timmar med 20%. De kommande 10 åren behöver välfärdssektorn i landet ytterligare 200000 medarb. Om den fortsätter som idag. Däremot behöver vi, t.ex. med teknikens hjälp arbeta smartare, inte springa fortare

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar tar bara ställning till för eller emot i en enskild fråga. Resultatet av en folkomröstning tar inte fram ett alternativ. Vi har en representativ demokrati och bör ha tillit till denna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att våra kunder inom äldreomsorg ska känna sig trygga är det grundläggande att man kan prata med med de personer som de träffar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska skapa förutsättningar för att marknaden kan bygga de bostäder som efterfrågas. Skattebetalarna ska inte finansiera en viss typ av boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfriheten att välja, oavsett om det är äldreomsorg eller skola, är viktig i ett samhälle som ger individen självbestämmanderätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Oavsett om det är bensinstationer eller laddstolpar så ska kommunen skapa förutsättningar att kunna etablera sådana, dvs ta fram platser. Företag och marknad ser sedan till att de sätts upp i den omfattning som har ekonomisk bärighet. Denna utbyggnad ska inte bekostas av skattebetalarna i grupp utan av de som använder tjänsten.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En generell minskning av flyktingar behövs för att lyckas med integrationen. Denna minskning ska vara på nationell nivå. Däremot ska inte enskilda kommuner kunna välja detta. Fördelningen mellan kommuner ska ske på nationell nivå utifrån de förutsättningar som finns på orten. Det ska inte vara upp till resp. kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har idag privata alternativ i alla delar av kommunen utom i centralorten. Där behövs det kompletteras med en skola i privat regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vetenskapen visar på att det offentliga rummet har stor betydelse för individens välmående. Det behövs därför mer kulturell utsmyckning i olika former i våra samhällen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Idag så är det för mycket som bekostas av skattebetalarna i stället för dem som nyttjar tjänsten. En tjänst som är skattefinansierad är inte gratis utan man betalar den istället på ett annat sätt. Detta har lett till att idag är vi många som finansierar något som vi inte använder.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Sjöbos val:

 • Öka demensplatserna på kommunens äldreboenden

Så svarar M: Kommunens ansvar är skola, äldreomsorg och socialtjänst. Dessutom så ser vi ett ökat behov av demensplatser i takt med att vi blir äldre och fler äldre.