Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi vill se ett tryggt Sala där alla som kan arbeta också göra det. Där lugna skolmiljöer med kunskapsfokus skapar en bra grund för våra barn och unga. Där företag lätt kan bildas och växa. Där äldreomsorgen är bra och där alla talar svenska. Allt detta ska vi göra medan vi samtidigt tar ansvar för ekonomin för att långsiktigt kunna utveckla Sala.

Våra viktigaste lokala förslag

Utbyggd trygghet i Sala kommun

Vi vill ta nästa steg med att stärka tryggheten i Sala stad. Modern teknik och ordningsvakter ska göra Sala stad tryggare och minska risken att drabbas av brott. Insatsen ska också stärka polisens arbete genom att underlätta uppklarning och stötta under pågående brott.

Förbättrade villkor för företagande

Under kommande mandatperiod ska Sala kommun fortsätta utveckla vår service till företag. Avgifter för tjänster ska sänkas, en etableringsstrateg ska tillsättas för att samla arbetet med att växa vårt näringsliv och bygga vidare på arbetet med att matcha kommunens arbetslösa mot företagens kompetensbehov. Sala ska vara Västmanlands bästa kommun att driva företag i.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Inte in den bemärkelse att vi reserverat oss mot någon del av partiprogrammet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att det efter valet bildas ett borgerligt majoritetsstyre lett av Moderaterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan prata och samverka med alla. Innehållet i politiken är det viktiga.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som formulerat är det svårt att svara på denna fråga entydigt, det finns för och nackdelar med en skolstruktur med många små enheter. Fördelarna är till exempel närheten, men som kommun behöver vi också se till en helhet och bygga en skolstruktur som möjliggör för oss att lägga mer pengar på innehållet i skolans verksamhet, inte husen som som verksamheten befinner sig i.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är rimligt att den som nyttjar kollektivtrafiken faktiskt betalar för att göra det. Vi Moderater vill avskaffa avgiftsfriheten och införa en vanlig taxa som i övriga kommuner. Det går inte att idag säga att vilken miljönytta detta försöksprojekt gör. Det som märks är att de som tidigare gick nu åker buss. Så avgiftsfriheten har lett till vi betalar för att Salaborna rör sig mindre.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Detta har varit och är en viktig fråga för oss. Sabotage på offentiga byggnader som skolor, upplevd otrygghet och faktisk brottslighet kan minskas. Det behövs. Kameror i skolmiljöer där de kan skapa lugn i korridorer är också bra. Vi vill stärka tryggheten i Sala.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är direkt oansvarigt att, som Miljöpartiet gjort, slänga sig med påhittade termer som klimatnödläge. Sala kommun har redan ett ambitiöst och framåtsyftande miljö- och klimatprogram. Att skapa nya pålagor och förvirring med symbolåtgärder som detta är kontraproduktivt. Klimatfrågan är mycket viktig, men alarmism hjälper oss inte i vårt arbete med miljön.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En kommun ska ägna sig åt sin kärnverksamhet. Det innebär inte, som vi ser det, att all verksamhet bör konkurrensutsättas, men det är vår uppfattning att fler delar av kommunens verksamheter bör konkurrensutsättas.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns i grunden två invändningar man kan ha mot detta. Dels att det skulle skapa en väldigt orättvis arbetsfördelning mellan olika tjänster inom kommunen, som sannolikt skulle leda till missnöje svårigheter administrativt. Den andra delen är kostnaden det medför. Äldreomsorgen är en stor del av vår verksamhet och det skulle öka kostnaden med 33%, vilket inte går att finansiera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna tror på den representativa demokratin funktion. En folkomröstning är rådgivande, inte bindande, och det finns inget självändamål i att ha fler. Det är bättre att partierna presenterar sin politik i valrörelsen och sedan arbetar med att genomföra den.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det finns många orsaker till att det här är ett bra förslag. Svenska språket är nyckeln till integrationen. Dessutom bidrar det till en trygghet för de äldre att man vet att man blir förstådd. Och det minskar risken för missförstånd som i värsta fall får negativa konsekvenser.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej. Det är inte kommunens arbete att vara en regulator på svensk bostadsmarknad. Kommunen borde istället göra det vi kan för att fler före ska vilja bygga lägenheter i Sala genom att minska byråkratiskt krångel och ha byggbar mark klar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart ska det finnas möjlighet till detta. Att kunna välja olika utförare av dessa tjänster ger brukaren större möjligheter. Dock är det viktigt att påpeka att Moderaterna står bakom att det alltid ska vara tjänster av god kvalitet som erbjuds.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sala kommun ska hjälpa till att skapa förutsättningar för utbyggnad av laddinfrastruktur, men inte över tid äga eller driva dessa. Det framgår av den plan för laddinfrastruktur som kommunen antagit. Laddinfrastrukturens kostnader måste bäras av marknaden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det finns idag inga privata företag som driver skolor i Sala. Däremot finns privat förskoleverksamhet. Moderaterna är öppna för att fler bra skolor ges möjlighet att verka i Sala.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Sett till den demografiska utvecklingen går inte Salamoderaterna fram med förslag på någon sänkt kommunalskatt. Vi har utmaningar framför oss och även om vi över tid anser att skatten behöver sänkas så tror vi att den under de kommande åren behöver ligga kvar på dagens nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Salas val:

 • Anlita ordningsvakter för att öka tryggheten
 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser

Så svarar M: Extra viktig Ordningsvakterna måste vara en del i ett större trygghetspaket där kameror, trygga stråk och säkra nattstopp på bussar med fler insatser ingår. Trygghetsfrågorna är mer än enskilda punktinsatser, men vi väljer det förslaget här för att markera tryggheten som en av våra kärnfrågor.