Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

För ett tryggt Örebro där kommunen prioriterar tryggheten, betygen i skolan och en värdig äldreomsorg. Vi vill ta krafttag mot den grova kriminaliteten för att stoppa det dödliga våldet, narkotikahandeln och rekrytering av barn och unga till kriminella gäng. Dessutom måste kommunen satsa mer på att förbättra relationen till näringslivet och låta företagen bidra mer till fler jobb i Örebro.

Våra viktigaste lokala förslag

Örebro ska var tryggt

Örebro ska vara tryggt för alla. Vi vill bekämpa narkotikan i kommunen genom ett narkotikateam. Moderaterna vill stärka socialtjänsten och se till att barn och unga i riskzon får tidiga insatser. Moderaterna har nolltolerans mot mobbing i skolan. Inget barn ska vara otryggt. Vi vill också se fler ordningsvakter i kommunen som biträder polisen och förebygger brott.

Alla barn ska klara lägst godkända betyg i skolan

Moderaterna vill att alla barn ska klara skolan. Vi vill att skolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Genom tidiga insatser ska alla elever ges förutsättningar att klara målen. Läraren ska ges förutsättningar i sitt arbete att utveckla sin undervisning och möjliggöra att varje elev följs upp och kan göra en kunskapsresa. Moderaterna vill införa förväntanskontrakt mellan skola och föräldrar.

Bygg ett lättillgängligt Örebro där alla får plats

Moderaterna vill möjliggöra för alla transportslag att ta sig fram genom Örebro på ett smidigt sätt. Stadsplaneringen måste utgå ifrån att göra resor smidiga och förberedas för framtida transportlösningar. Kollektivtrafiken måste koordineras med övrig trafik genom ringledslösningar som täcker större delar av staden. På landsbygden behöver busslinjer stärkas såväl som vägar och cykelbanor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte någon fråga av vikt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Alliansens partier ska utgöra grunden i en majoritet i Örebro kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi står långt ifrån den extrema vänstern i formen av Örebropartiet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En kommun som växer behöver vissa ytor för att möta behov från boende och näringsliv. Det ska dock ske med största hänsyn till odlingsbar mark.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nu är det tyvärr försent att göra en folkomröstning. Dock stödde vi Moderater en folkomröstning tidigare i år.

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej, det är inte en kommunal kärnuppgift. Vi behöver prioritera tryggheten och kommunens kärnuppdrag.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att Örebro ska kunna få större variation i boendeformer behöver Örebrobostäder se över sin dominans på hyresmarknaden. Men det viktiga är att Örebrobostäder säljer en del av sina lägenheterna i syfte att skapa utrymme för efterlängtade renoveringar och stärka bolagets ekonomi som annars blir försvagat.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna anser att formen för driften inte är det viktigaste utan att kvaliteten har högsta prioritet. Omsorgstagarna ska alltid vara i fokus.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det löser inte problemen med vare sig bemanning eller de ekonomiska utmaningar som finns inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att de som har ansvaret för omsorgen av våra äldre kan kommunicera med omsorgstagaren likväl som med andra inom personalen så inga misstag begås. Begriplig svenska är ett krav men såklart inte perfekt svenska.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunerna bestämmer redan idag efter att man diskuterar med länsstyrelsen och de andra kommunerna regionalt. Men däremot anser vi ändå att staten behöver ha vissa incitament för att klara uppdraget med det nationella åtagandet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Eftersom kommunen har en del parkeringar runt om i kommunen så åläggs det att kommunen tillhandahåller laddmöjligheter på dessa platser för att möta ett ökat behov. Men kommunen får inte konkurrera ut andra etableringar men gärna vara med och initialt delta i samarbeten som innebär att det skapas fler laddmöjligheter för elfordon.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, så länge det inte försämrar väsentligt för Örebroarna så finns det ingen anledning för kommunen att konkurrera med privata företag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det viktiga med skolan är att eleverna ges tillräckliga kunskaper för att klara sig i livet. Det innebär bl a att de ges möjligheter att studera eller gå vidare till ett jobb.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är viktigt och behöver uppmuntras för att Örebro ska vara en attraktiv stad att leva och bo i. Kostnaden för kulturaktiviteter har ökat de senaste åren och nu finns det ett begränsat utrymme för skjuta till ytterligare skattepengar. Däremot välkomnar vi att fler aktörer är med och bidrar till Örebros kulturliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skatten i Örebro kommun måste sänkas för att kommunen ska vara en attraktiv stad att etablera sig i. Om kommunen tar ut för hög skatt får örebroarna mindre pengar i plånboken och det bromsar näringslivet att växa. Dessutom bidrar det till att skattepengar används alltmer ineffektivt. Kommunen måste ta fullt ansvar för varje skattekrona som tas från medborgarnas löner.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Örebros val:

 • Fortsätta arbeta med projektet "Sluta skjut"
 • Inrätta ett team som arbetar mot narkotikabruk bland unga
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Örebros val:

 • Bygga en ringled för att förbättra trafiksituationen i Örebro
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa
 • Minska storleken på grupperna i kommunens förskolor