Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

Nora har stora möjligheter att attrahera nya medborgare och företag. Det tycker vi är bra eftersom en anpassad och förutsägbar tillväxt gynnar utvecklingen av de offentliga välfärdstjänsterna och hela vårt samhälle. Nora står inför en rad utmaningar. Lösningen är en politik som bygger på att ompröva, prioritera och förnya. Vi vågar ifrågasätta gamla föreställningar.

Våra viktigaste lokala förslag

En långsiktigt hållbar ekonomi

Vi vill framtidssäkra Noras ekonomi. Genom att vi ser till att kommunens totala skulder håller sig på en sådan nivå att vi kan fortsätta investera i våra kärnverksamheter . Vi vill också verka för att kommunens verksamheter bedriv s på ett kostnads effektivt, hållbart och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa en god framtidsekonomi för alla Norabor.

Skola och bildning

Färdigställa projekt Karlsängsområdet med ny högstadieskola för att ge våra elever och personal dom bästa förutsättningar för att få fler elever med behörighet till gymnasiet med en tydlig handlingsplan. Förstärkt stöd till elever med behov av extra hjälp och även till särbegåvade elever. Stärk lärarnas auktoritet och möjligheter till kompetenshöjning.

Leva och verka i Nora

Vi ska vara den kommun som ligger i topp i länet när det gäller utbudet av idrotts och motions anläggningar. Vi ska utveckla Noras unika kultur och aktivitets tradition för att locka ännu fler besökare. Vi vill växa och bli fler för att säkerställa välfärdstjänster och service som medborgarna har rätt till idag och imorgon. Upplevelsen måste fortsatt vara att vi bor i en liten kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill i majoritet fortsätta att göra Nora ännu bättre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vårt samarbete baseras på innehållet i övriga partiers handlingsprogram.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser att vi kan säkerställa en hög kvalitet på den offentliga måltiden genom ett centralköksförfarande. Det ger dessutom staden en bättre ekonomi.

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nora har en svag ekonomi och saknar utrymme för den här nivån på barnomsorg.

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Våra barn är framtiden. Vi investerar därför i en helt ny lärmiljö i toppklass.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Nora kan precis som landets övriga kommuner erbjuda dessa tjänster som ett val. Vi har stor respekt för människors kunskap och förmåga att ta ansvar för en kvalitativ vård oavsett om det är i egenregi eller i företagsform. Sammantaget är syftet givet: Att det fria valet driver en positiv utveckling för vårdtagaren.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nora saknar ekonomiskt utrymme för denna reform som har en stor kostnadspåverkan.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi eftersträvar en nära vård. I den är dialogen mellan den som utför vårdtjänsterna och vårdtagaren avgörande. Goda språkkunskaper i svenska måste säkerställas för att kunna leverera en kvalitativ vård.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Friskolor ska otvetydigt ha samma uppdrag när det gäller emottagande som kommunala.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för olika grupper. Det ska vara enkelt att hitta en bostad i Nora oavsett om man vill köpa eller hyra. Att på förhand subventionera hyran med hjälp av skattemedel leder fel. Den eller de som av olika skäl inte har råd med sin bostad prövas i våra sociala bidragssystem.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen kan inte hållas ansvarig för en investering i laddstolpar. Däremot är det viktigt att vi tillmötesgår marknaden och underlättar för en utbyggnad.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett bra emottagande bygger på att staten på förhand definierar allt väsentligt som ska vara uppfyllt kring varje kommuns förutsättningar. Därefter gör kommunen ett åtagande tillsammans med berörda myndigheter. Ett åtagande som skett i dialog baserat på möjligheten att erbjuda boende, skola och allt annat som är väsentligt för ett gott mottagande.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: God konkurrens leder till sunda marknader som gynnar konsumenterna. En kommun har dock helt andra förutsättningar att bedriva affärsverksamhet jämfört med ett traditionellt företag. Det viktiga är att kommunens verksamhet inte snedvrider konkurrensen till exempel om en ren myndighetsutövning blandas med affärsverksamhet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har en väl fungerande skolverksamhet med inslag av en friskola. Vår stads storlek lämpar sig väl för det utbud som gäller i dag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi ska bevara och utveckla vår kulturmiljö för ökad attraktionskraft gentemot medborgaren och besökaren. Vårt kulturarv ska synliggöras med en högre kvalitet, bland annat vår veteranjärnväg och bergsmansbyn Pershyttan. Vi ska ha en kulturskola som når fler. En välskött kulturmiljö är betydelsefull för mångas trygghet och identitet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Nora har förhållandevis en svag ekonomi. Vår historiska skuldsättning blockerar utrymmet för kommande och nödvändiga investeringar i vår kärnverksamhet. Nora har goda möjligheter att säkerställa en framtidsekonomi. Vi vill åstadkomma detta genom att fortsätta reducera våra verksamhetskostnader till en nivå med jämförbara kommuner samt avyttra tillgångar som inte ingår i det kommunala uppdraget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Noras val:

 • Avsätta resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Utveckla och förbättra befintliga idrotts- och motionsanläggningar