Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna vill bygga ett Malmö som håller ihop. Ska detta kunna bli verklighet behövs en ny politik som prioriterar jobb, skola och trygghet. Malmö har idag Sveriges högsta arbetslöshet. Det skapar splittring, utanförskap och otrygghet. Men det går att ändra på och det kan Moderaterna göra. En röst på oss är en röst för fler jobb, mer kunskap i skolan och bättre trygghet på gator och torg.

Våra viktigaste lokala förslag

Inför aktivitetskrav på heltid för alla som kan jobba

Alla som lever på bidrag ska delta i aktiviteter på heltid, eller motsvarande sin arbetsförmåga, för att maximera möjligheten att få ett jobb. Aktiviteterna ska vara individuellt utformade och en förutsättning för utbetalt bidrag. Det kan handla om utbildning, praktik eller andra insatser som är utformade tillsammans med näringslivet för att matcha det behov som finns på arbetsmarknaden.

Stärk kunskapsresultaten i Malmös skolor

Satsa särskilt på undervisning i svenska och matematik, förstärk insatserna för elever i behov av särskilt stöd genom ökade resurser till skolan och säkerställ att alla kommunala skolor erbjuder läxhjälp.

Öka tryggheten med ordningsvakter och trygga stråk

De kommunala ordningsvakterna ska bli betydligt fler än idag och arbeta i flera delar av Malmö. Ordningsvakterna ska kunna användas som en del i införandet av trygga stråk tillsammans med trygghetskameror och förstärkt belysning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Malmömoderaterna vill införa möjligheten till kommunala ordningspoliser.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Malmö ska ha ett moderatlett styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med och ta stöd av alla partier för viktiga reformer för Malmö.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Malmö har under lång tid fått ta ett oproportionerligt stort ansvar för det svenska asylmottagandet. Asylsökande måste fördelas jämnare över landet så att förutsättningarna för en lyckad integration blir bättre.

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Malmö ska ha en välfungerande kombination av olika trafikslag där stora satsningar på grön omställning är en självklarhet, till exempel med en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon och genom att göra det enklare att cykla i Malmö genom att knyta ihop cykelstråken.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Malmö har idag flera skolor där färre än hälften av eleverna når en grundläggande behörighet till gymnasiet. En lyckad utbildning är den långsiktigt bästa metoden för att bygga ett Malmö som håller ihop. Därför behövs större satsningar på svenska och matematik.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att ställa krav är att bry sig. Malmö har idag Sveriges högsta arbetslöshet med ett skadligt utanförskap som går i arv mellan generationer. Samtidigt är Malmö hela Skånes jobbmotor med ett näringsliv som skriker efter arbetskraft. Därför ska alla som lever på bidrag delta i aktiviteter på heltid, eller motsvarande sin arbetsförmåga, där de utbildas för att kunna ta de jobb som finns.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Åkermark ska bara användas när det är det enda alternativet för att uppfylla ett viktigt samhällsbehov. Moderaterna vill att marken ska användas på ett klokare sätt än den gör idag, till exempel genom att i större utsträckning bygga högre där det är lämpligt i centrala delar och samlokalisera samhällsfunktioner som till exempel förskolor, äldreboenden och bostäder på samma plats.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna vill värna möjligheten för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, att göra ett fritt skolval så att alla Malmös barn och unga får bästa möjliga förutsättningar till en lyckad skolgång.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Malmö och alla andra kommuner har redan en situation där personalförsörjningen i välfärden är en enorm utmaning. I takt med att befolkningen blir äldre ökar såväl behov som kostnader. Att minska arbetstiden skulle därför riskera att bidra till att möjligheten att leverera en äldreomsorg med hög kvalitet försämras.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna värnar ett välfungerande folkstyre genom den representativa demokratin.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla som jobbar i äldreomsorgen måste kunna göra sig förstådda på svenska, det är en grundläggande trygghetsfråga för de äldre. Därtill vill Moderaterna satsa på språkutveckling för befintliga anställda och arbeta med språkmatchning mellan personal och brukare i äldreomsorgen. Malmö måste dra bättre nytta av den språkliga kompetens som finns i personalen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den viktigaste åtgärden för att säkerställa att alla människor får tillgång till en rimlig bostad är en politik för fler i arbete. Byggsubventioner i kommunal form hade dessutom förbrukat resurser som annars hade kunnat användas i välfärdens kärna, exempelvis till bättre skola, äldreomsorg och arbetsmarknadsinsatser.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att värna äldres värdighet genom att låta dem behålla makten över sin tillvaro. Att själv kunna välja vem som ska utföra den omsorg individen har behov av är därför en grundläggande rättighet för att den enskilde ska kunna värna sina intressen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna är inte främst intresserade av driftsformen, utan av kvaliteten. Det som är viktigt är att det finns flera olika alternativ av hög kvalitet att välja på så att varje elev kan få en skolgång som passar just dem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna vill ge större plats för det fria kulturlivet. I ett svårt ekonomiskt läge anser Moderaterna dessutom att resurser ska prioriteras för att stärka välfärdens kärna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna kommer alltid vara garanten för ordning och reda i ekonomin. Skatten i Malmö ska sänkas genom en politik för att få fler Malmöbor i arbete som därmed gör att skattebetalarna kan få behålla mer av sina pengar genom minskade kostnader för bidrag.

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Malmös val:

 • Anställa fler kommunala ordningsvakter
 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Öka personaltätheten i förskolor och skolor

Så svarar M: Extra viktig Det trygghetsskapande arbetet måste ske med både ett omedelbart och ett långsiktigt perspektiv. Malmöborna har rätt att vara trygga här och nu vilket bäst uppnås genom fler poliser och ordningsvakter som arbetar synligt. I det långsiktiga arbetet för att bygga en trygg stad är satsningar på att alla barn ska klara skolan det viktigaste.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Malmös val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Ge elevhälsan mer resurser
 • Satsa mer på elever som behöver särskilt stöd

Så svarar M: Flera av förslagen är bra och politik som Moderaterna driver, men de vi väljer ut som prioriterade här är de allra viktigaste av de alternativen som ges för att bygga ett Malmö som håller ihop.