Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Lycksele

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få ordning på kommunen, skapa än mer mervärde för medborgarna. Fortsatt positiv utveckling av företagandet i kommunen,

Våra viktigaste lokala förslag

Det ska vara enkelt att starta och få företag att växa i Lycksele

Korta ledtider, mindre regelkrångel, byggbar mark för företag skall finnas tillgänglig, en väg in vid frågor om företag och näringsliv

Det ska vara enkelt att bygga och bo i Lycksele

Kortare ledtider från ansökan till beslut, Allmännyttan ska alltid ha tillgängliga lägenheter, Bättre stöd i bygglovs/ansökningsprocessen oavsett byggnadsform, Alltid tillgängliga attraktiva /strandnära tomter för villa /bostadsbyggande, Ett levande centrum, utveckla Arena älven skapa attraktiva platser för ungdomar, äldre och alla att vistas i

Höj kvalitéten inom äldreomsorgen, rätt använd kompetens

Skapa alternativa boenden för 65+, öka valfriheten, minska ensamheten för äldre, höj statusen för de som arbetar inom äldreomsorgen Värna äldres rätt i samhället

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inga tydliga skiljelinjer.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansen i Lycksele skall ha ett fortsatt förtroende från väljarna där moderaterna har en tydlig påverkan på politiken

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kan inte användas av all personal pga av deras arbetssituation. Är till viss del även en kostsam åtgärd för arbetsgivare. Anses dock vara en komplicerad frågeställning då kommunen har mycket höga sjuktal. Tveksamt om borttagande av friskvårdstimme (2021) kan vara skälet till detta? Alla kan idag erhålla ett friskvårdsbidrag (sedan 2021)

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har ett behov av att ha en levande landsbygd där skolan är en viktig del.

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vindkraftsutbyggnaden specifikt i Norr ska ge ekonomiska tillskott till den berörda kommunen. I en allt mer utmanande ekonomi är detta av stor principiell betydelse.

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vårt mål inom alliansen inkl vårt parti är 15 barn per grupp. Vi är inte där ännu!

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Upplever att vi utifrån kommunens storlek och ekonomi har en lämplig nivå.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Konkurrens är alltid en effektiviseringsimpuls i alla verksamheter - kommunala bolag är inga undantag från denna regel.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att locka fler till äldreomsorgen bör man diskutera vad som kan skapa en större attraktivitet inom äldreomsorgen. att låsa sig till 6 timmars arbetsdag känns stelt. Andra åtgärder kan vara Managing by walking around, 80/90/100 m.m.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vårdgivaren ska i alla lägen kunna göra sig förstådd med vårdtagaren - respekt för de äldre ligger som grund för detta ställningstagande

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I frågan anges "kommunen" vilket medför att förslaget betraktas som dåligt. Allmännyttan gör allt för att kunna producera nya lägenheter med så bra standard som konsumenten kräver/önskar. Dessa styrs dock negativt av en allt mer skenande kostnadsutveckling inom byggsektorn. Det är inte billigare att producera lägenheter i inlandet kontra kust snarare tvärsom.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfriheten för människan anser vi vara av vikt för våra medborgare. Kontroll/beställarfunktion ska dock vara av en hög kvalitet för att garantera funktionen . Lagen om valfrihet (LOV) är redan införd i kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ska i princip bygga på kommersiell grund. En viss satsning görs inom kommunen men den kan inte ersätta privata initiativ.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi måste ha de resurser som krävs för att kunna hantera de flyktingar som kommer till kommunen - skola - vård - omsorg - arbete. När detta finns så ställer vi upp!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: I dagsläget finns inte någon privat skola. Kommunen är i sin storlek /elevunderlag inte tillräckligt stor för ett sådant initiativ

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur i dess olika former har betydelse för hur attraktivt ett samhälle upplevs av medborgaren, Satsning 2023 har antagits för detta ändamål

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: För oss Moderater är det mer intressant i dagsläget att medborgaren får så mycket kvalitet som möjligt för sina skattepengar

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Lyckseles val:

 • Erbjuda fler platser på trygghetsboenden
 • Stärka kommunens service till företag
 • Utveckla Arena älven till en attraktiv mötesplats