Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tar ansvar för trygghet och ordning och reda. Människor ska själva kunna utforma sitt eget liv men förväntas också ta ansvar för sin livssituation. Vi står upp för goda möjligheter att leva ett gott och självständigt liv - såväl för den som bor i staden som på landsbygden. Politiken ska inte stå i vägen för den enskilda människan utan finnas där när det egna skyddsnätet inte räcker till.

Våra viktigaste lokala förslag

Ett tryggt Linköping där alla människor ska kunna känna sig säkra.

I Moderaternas Linköping hör inte kriminella gäng hemma. Här hör inte narkotikahandel, stöld eller skadegörelse hemma. Här hör inte våld, trakasserier eller förtryck hemma. Därför vill vi bl.a. utöka antalet trygghetskameror och ordningsvakter, att ungdomar som begår brott kontaktas av polis och socialtjänst inom 48 timmar samt göra en kraftfull utbyggnad av fältverksamheten genom områdesteamen.

En kvalitativ vård och omsorg med tillgänglighet när Linköpingsbor behöver den.

Alla människor i Linköping ska kunna leva med vetskapen att det finns en god vård och omsorg när de behöver den. Därför vill vi bl.a. satsa på tidiga insatser för människor som drabbas av psykisk ohälsa, korta köerna till äldreboenden, LSS-boenden och boenden inom socialpsykatrin samt stärka det förebyggande arbetet för att i ett tidigt skede fånga upp barn som riskerar att hamna snett.

Alla barn ska kunna lyckas i skolan, även de som kommer från svåra förhållanden.

Linköpings skolor ska präglas av lugn och studiero där de elever som har det tufft får en riktig chans att klara sin skolgång. Lärare och rektorer ska känna sig trygga i att våga ingripa mot elever som beter sig på ett oacceptabelt sätt. Därför vill vi bl.a. motverka alla former av mobbning, hot och våld i skolan samt stärka samverkan mellan skolan, polis och socialtjänsten.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Moderaterna i Linköping anser att det är viktigt att det snarast byggs nya stambanor i Sverige. Viktigast är Ostlänken (Linköping-Järna), men för Linköpings del är det viktigt att vi får bättre järnvägsförbindelser söder och västerut, till Malmö och Göteborg.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som Moderaterna i Linköping, vi inser dock att det kommer behövas flera partier för att skapa en majoritet. Moderaterna är partiet som kan prata med alla partier för att skapa majoritet för vår politik men ett fortsatt Alliansstyre är vårt förstahandsval. Ett starkt Moderaterna är bästa garanten för en bra politik

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samverka med alla. Vi är dock inte beredda att styra med V, LL eller SD.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det viktigaste är att utförare upprätthåller en god omsorg, oavsett driftsform. Utan privata utförare kommer det endast finnas en utförare att “välja” och en arbetsgivare att “välja” för omsorgens medarbetare. Fler aktörer utvecklar äldreomsorgen. Med endast en aktör spelar det ingen roll om man är missnöjd med omsorgen, det finns ändå inga andra alternativ.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det som behövs för att komma till rätta med segregation och utanförskap, snarare än ett återvandringscentrum, är bland annat ett kraftigt minskat flyktingmottagande och en bidragsreform som gör det omöjligt att stapla bidrag på varandra och som gör det mer lönsamt att arbeta. Det behöver kombineras med bättre SFI- och samhällsundervisning.

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Möjligheten att göra om Ånestad till en ren högstadieskola har diskuterats tidigare men är inte längre aktuell då platsbehovet i högstadiet har lösts på andra sätt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill hellre se över personalens arbetssituation så att de har rätt förutsättningar att kunna utföra sitt viktiga arbete i lugn och ro. Eftersom omsorgsinsatser behövs och utförs under dygnets alla timmar så finns en risk för att kortare arbetsdagar kommer att öka arbetsbelastningen då personalen förväntas göra samma arbete men under kortare tid

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Personalen inom äldreomsorgen måste kunna möta brukarna språkligt på ett sådant sätt att det garanterar kvaliteten för de boende, oavsett modersmål. Därför vill vi sträva efter att personal med kunskap i de mer frekventa språken finns tillgängliga.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Företag i Linköping inte ska utsättas för osund konkurrens av offentliga aktörer. De kommunala bolagen ska komplettera näringslivet där marknaden ännu inte ser potentialen fullt ut men inte konkurrera med eller vara ett hinder för privata företag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Tvingande regler riskerar att göra mer skada än nytta. Det viktiga är att kommunen bygger upp ett gott samarbete med befintliga friskolor och ser till att nyanlända föräldrar och elever får god kunskap så att de kan göra ett informerat val till högstadiet eller gymnasiet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi anser att det behöver byggas fler bostäder och på så sätt skapa flyttkedjor som kan frigöra flera billiga hyreslägenheter. Nyproducerade lägenheter kan dock aldrig få lika låg hyra som äldre lägenheter och det viktiga för oss är att det finns ett blandat bestånd i olika stadsdelar så att det finns boendealternativ som passar alla Linköpingsbor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Behovet av laddstolpar är ökande och för att möta behovet är det viktigt att kommunen ser till att det finns infrastruktur och lämpliga platser att erbjuda till de företag som satsar på att bygga ut laddstolpsnätverk. Detta är främst en uppgift för Tekniska Verken, men även för de kommunala fastighetsbolagen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att både mottagandet och integrationen av de nyanlända ska bli så bra som möjligt är det otroligt viktigt att det antal som varje kommun får ansvar över att ta emot överensstämmer med de resurser och den kapacitet som varje kommun besitter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen ska inte avgöra hur många friskolor som ska finnas. Friskolor bör finnas i den omfattningen så att de kan möta efterfrågan hos Linköpings skolelever. Idag väljer ca en tredjedel av Linköpings elever en friskola på gymnasiet. Då bör det finnas så många friskolor så att de kan möta denna efterfråga. Ett balanserat utbud är bra, vilket är fallet idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Linköping ska ha ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, det har nämligen stor betydelse för medborgarnas hälsa, välbefinnande samt för Linköpings attraktionskraft. När Linköping växer ska kulturen, idrotten och fritidslivet ges utrymme i planeringen. Vi vill satsa på ett rikt kulturliv tillgängligt för alla. Vi vill även stimulera skapande och utövande med tillgänglighet för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Genom att prioritera kärnverksamheten, säga nej till dyra prestigeprojekt och se till att skattepengar inte försvinner i ineffektiva verksamheter ser vi moderater utrymme för en skattesänkning. I grunden är det för oss en frihetsfråga att människor får behålla mer pengar att själva disponera över. Vi moderater vill därför se en skattesänkning kommande mandatperiod.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Linköpings val:

 • Genomföra insatser i grundskolan för att motverka att unga lockas till kriminalitet
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden
 • Unga som begår brott ska ha möte med polis och socialtjänst inom 48 timmar

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Linköpings val:

 • Erbjuda kompetensutbildningar för personal i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Lägga mer resurser på krisberedskap